فاکتور خرید و در صورت قابل دانلود بودن محصول، لینک دانلود به ایمیل شما ارسال شد. در صورتی که محصول پستی است، طی حداکثر سه روز کاری شناسه پستی مرسوله برای شما ایمیل خواهد شد، از آن طریق می توانید، مرسوله خود را رهگیری نمایید.