رشته های دکتری وزارت بهداشت

رشته های دکتری وزارت بهداشت

رشته

مدارک تحصیلی مورد پذیرش

مواد و ضرایب امتحانی

آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

 روانشناسی

علوم تربیتی

ارتباطات در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت (۲)- اصول و فلسفه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت (۳)- تکنولوژی آموزشی در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت (۲)- جامعه شناسی سلامت (۲)- روانشناسی سلامت (۱)

آموزش پزشکی

روانشناسی بالینی

مدیریت آموزشی

علوم تربیتی در سه گرایش برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی درسی و تکنولوژی آموزشی

اصول برنامه ریزی درسی در علوم پزشکی (۱)- نظریه های یادگیری و روش های تدریس (۲)- ارزیابی و ارزشیابی آموزشی (۲)- روش های تحقیق در آموزش و نظام سلامت (۲)- مدیریت آموزش عالی (۱)

روانشناسی بالینی

روانشناسی بالینی، عمومی، شخصیت، استثنائی، تربیتی

روانسنجی

مشاوره

آمار و روش تحقیق (۱)- آزمون های روانی (۲)- بنیادهای بیولوژیکی و فیزیولوژیکی رفتار (۱)- روانشناسی رشد (۱)- نظریه های شخصیت و روان درمانی (۳)- آسییب شناسی روانی (۲)

روانشناسی نظامی

روانشناسی کلیه گرایش ها

آمار و روش تحقیق (۲)- روانشناسی نظامی (۳)- روانشناسی سازمانی (۲)- روانشناسی اجتماعی (۲)- شخصیت و روان درمانی (۲)- آسیب شناسی روانی (۲)- آزمون های روانی و روانسنجی (۲)

سلامت و رفاه

روانشناسی کلیه گرایش ها

نظریه های جامعه شناسی (۱)- اقتصاد عمومی (۱)- روانشناسی اجتماعی (۱)- آمار و روش تحقیق (۱)- مدیریت و برنامه ریزی (۱)

سلامت در بلایا و فوریت ها

مشاوره مدرسه، خانواده، شغلی و توان بخشی

اصول و مبانی بلایا و فوریت ها (۲)- آمار زیستی و اپیدمیولوژی بلایا و فوریت ها (۲)- بهداشت و درمان در بلایا و فوریت ها (۳)- نظام سلامت ایران و جهان (۱)- تئوری های مدیریت و اصول مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی (۲)

علوم اعصاب

روانشناسی بالینی

نوروبیولوژی سلولی (۲)- نوروفیزیولوژی (۳)- نوروفارموکولوژی (۲)- نوروآناتومی (۳)

مشاوره توانبخشی

مشاوره کلیه گرایش ها

روانشناسی کلیه گرایش ها

روانشناسی سلامت

روانشناسی نظامی

کودکان استثنائی

نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی (۱٫۵)- آسیب های روانی (۱٫۵)- آزمون های روانی (۱)- مشاوره در بحران (۱٫۵)- اصول توانبخشی روانی (۲٫۵)- روانشناسی مثبت گرا (۱٫۵)- مشاوره در اعتیاد (۲)- مشاوره گروهی و خانواده (۲)- آمار و روش تحقیق (۱٫۵)

مطالعات اعتیاد

روانشناسی بالینی، عمومی و بالینی کودک

اختلالات روانپزشکی (۲)- روانشناسی پایه و بالینی (۲)- نوروفارموکولوژی (۲)- اپیدمیولوژی و آمار (۱)- نوروفیزیولوژی (۲)- جامعه شناسی (۱)