ضرایب دروس کارشناسی ارشد روانشناسی سراسری

ردیف

نام درس

ضرایب دروس کارشناسی ارشد روانشناسی

عمومی

بالینی

روانسنجی

۱

متون روانشناسی (به زبان انگلیسی)

۲

۲

۲

۲

علم‌النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی

۱

۱

۰

۳

آمار و روش تحقیق

۱

۱

۲

۴

روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی

۲

۲

۱

۵

روانشناسی رشد

۲

۲

۲

۶

روانشناسی بالینی

۰

۳

۰

۷

روانشناسی عمومی

۲

۰

۱

 ۸

روانسنجی

۰

۰

۲

 ۹

آزمون‌های شناختی هوش و استعداد

۰

۰

۲

 ۱۰

روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان

۱

۱

۰

 ۱۱

روانشناسی صنعتی و سازمانی

۰

۰

۰

 ۱۲

روانشناسی اجتماعی

۰

۰

۰

 ۱۳

رفتار سازمانی

۰

۰

۰

 ۱۴

روانشناسی امور استخدامی

۰

۰

۰

 ۱۵

بالندگی سازمانی

۰

۰

۰

ردیف

نام درس

ضریب درس

صنعتی و سازمانی

کودک و نوجوان

خانواده درمانی

۱

متون روانشناسی (به زبان انگلیسی)

۲

۲

۲

۲

علم‌النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی

۰

۱

۱

۳

آمار و روش تحقیق

۲

۱

۱

۴

روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی

۰

۲

۲

۵

روانشناسی رشد

۰

۲

۲

۶

روانشناسی بالینی

۰

۳

۳

۷

روانشناسی عمومی

۰

۰

۰

 ۸

روانسنجی

۰

۰

۰

۹

آزمون‌های شناختی هوش و استعداد

۰

۰

۰

 ۱۰

روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان

۰

۱

۱

 ۱۱

روانشناسی صنعتی و سازمانی

۲

۰

۰

 ۱۲

روانشناسی اجتماعی

۲

۰

۰

 ۱۳

رفتار سازمانی

۳

۰

۰

 ۱۴

روانشناسی امور استخدامی

۳

۰

۰

 ۱۵

بالندگی سازمانی

۳

۰

۰

22
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x