ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت ۹۲-۹۳

نوع پذیرش

تعداد نفرات پذیرش شده در هر دانشگاه 

تعداد پذیرش

دولتی

ایران(۹)- ارتش مشترک با بقیه اله(پرسنل پایور ارتش ج.ا.ا- ۷نفر)- تهران(۶)- زاهدان(۱۰)- زنجان(۸)- شهیدبهشتی(۱۰)- علوم بهزیستی(۶)- کرمانشاه(۸)- کاشان(۸)

۷۲نفر

بین الملل

شهید بهشتی (۱۵)-علوم بهزیستی(۱۰)- کاشان(۱)- کرمانشاه(۳)-

۲۹ نفر

دانشگاه آزاد

شبانه

بقیه اله(۲)

۲ نفر

پرسنل نیروهای مسلح

بقیه اله(۷ نفر)

۷ نفر

تعداد کل :

 ۱۱۰ نفر

51
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x