مدرک زبان برای دکتری وزارت بهداشت

مدرک زبان برای دکتری وزارت بهداشت طبق دفترچه ثبت نام کنکور دکتری وزارت بهداشت ۹۳-۹۴ به شرح زیر است (منبع: صفحه ۲ دفترچه)

زبان 1
زبان 2