مصاحبه با سرکار خانم آخانی، رتبه ۲ دکتری روانشناسی بالینی وزارت بهداشت