منابع آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد

منابع آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد بر اساس آخرین تغییرات ۹۴-۹۵

نام درس

منابع پیشنهادی

کودکان استثنائی روانشناسی کودکان استثنائی بر اساس DSM-5 اقای گنجی

کودکان استنثائی میلانی فر

مجموعه موجود در سایت روان آموز برای سایر منابع

آسیب شناسی روانی

آسیب شناسی روانی بر اساس DSM-5 آقای گنجی

آسیب شناسی روانی هالجین بر اساس DSM-5 ترجمه سیدمحمدی (نکات آن در سایت به شکل رایگان موجود است)

مجموعه موجود در سایت روان آموز برای سایر منابع

آمار و روش تحقیق

آمار و احتمالات کاربردی- دلاور

روش تحقیق دلاور

مجموعه های آمار و روش تحقیق موجود در سایت

روانشناسی عمومی 

روانشناسی عمومی هیلگارد

روانشناسی عمومی گنجی

روانسنجی و آزمون های روانشناختی

سنجش و اندازه گیری دکتر سیف

اصول سنجش و روان آزمایی پاشاشریفی

روانشناسی رشد و شخصیت

روانشناسی رشد لورابرک (منبع اصلی)

روانشناسی رشد کرین

روانشناسی ژنتیک دکتر منصور و دادستان

مجموعه روانشناسی رشد روان آموز تمام منابع فوق را پوشش می دهد

روانشناسی شخصیت  فیست یا شولتز

زبان تخصصی

متون روانشناسی به زبان انگلیسی سیدمحمدی

متون روانشناسی به زبان انگلیسی لیندا لیل

کنکور سال های گذشته

69
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x