مجموعه روان آموز افتخار می کند که با رتبه های یک و تک رقمی کنکور و سایر رتبه های برتر همکاری می کند و از دانش آنها در زمینه مشاوره و تالیف بهره می برد. برخی از این دوستان از داوطلبان ما بوده اند که هم اکنون همکار ما هستند. امیدواریم که نام شما نیز به زودی به این لیست اضافه شود.

مدیر مجموعه:

زینب خجوی، رتبه ۲ دکتری روانشناسی و رتبه ۶ ارشد روانشناسی بالینی (وزارت علوم)

همکاران در زمینه مشاوره و تالیف:

فاطمه ابراهیمی، رتبه ۱  ارشد روانشناسی بالینی و رتبه ۲ دکتری روانشناسی  (وزارت علوم)

مینا پژمان فرد، رتبه ۱ ارشد روانشناسی تربیتی(وزارت علوم)

سحر آقاجری، رتبه ۱ ارشد علوم شناختی و ذهن، مغز و تربیت (وزارت علوم)

افسانه آخانی، رتبه ۱ ارشد روانشناسی بالینی  و رتبه ۲ دکتری روانشناسی بالینی (وزارت بهداشت)

هادی غضنفری، رتبه ۱ ارشد روانشناسی بالینی و رتبه ۸ دکتری روانشناسی بالینی (وزارت بهداشت)

مصطفی عبدولی، رتبه ۳ ارشد روانشناسی عمومی و ۱۲ روانشناسی بالینی (وزارت علوم)

مریم صدیق پور، رتبه ۵ ارشد روانشناسی بالینی (وزرات بهداشت)

محسن علیزاده، رتبه ۵ ارشد روانشناسی بالینی (وزارت بهداشت)

فاطمه ذکری، رتبه ۶ ارشد روانشناسی بالینی (وزارت علوم)

فردین فرمانی رتبه ۱۵ ارشد روانشناسی بالینی  (وزارت علوم)