کارنامه اقای حامد فنان، رتبه ۲ ارشد علوم شناختی سال ۹۵