حیوانات و روانشناس ها

همانطور که میدانید، بخش عمده ای از تحقیقات تجربی در همه ی علوم، متمرکز بر حیوانات است. تحقیقات حیوانات و روانشناس ها مربوط به حیوانات در روانشناسی هم نقشی حیاتی ایفا میکند و به ما این امکان را میدهد که فرآیندهای اساسی روانشناختی و فیزیولوژیکی را که برای داشتن زندگی سالم مهم هستند، بررسی کنیم.

اما چرایی این امر، به واقعیت تکامل مربوط میشود. انسان ها نسب مشترکی با گونه هایی مثل موش و میمون که در روانشناسی بیشتر مورد مطالعه قرار میگیرند دارند. نتایج مشترکی در فرآیندهای ساختاری و عملکردی مثل مغز و حافظه وجود دارد که به طور قابل توجهی بین انسان و حیوان مشابه است. همچنین، ما در تحقیقات حیوانی با کنترل بیشتر و دقیق¬تری که بر محیط زندگی و شرایط آزمایشگاهی داریم میتوانیم به نتایج صحیح تری دست یابیم.

قانون اثر روانشناس معروف، ادوارد ثورندایک، نیز در همین راستا تدوین شده است. آزمایش‌های معروف او با گربه نشان داد که چگونه جانور به تدریج از طریق آزمون و خطا یاد می‌گیرد. در تحقیقات حیوانات و روانشناس ها هنگامی که گربه در قفسی موسوم به جعبه معما قرار می‌گرفت، برای رسیدن به غذا رفتارهایی انجام می‌داد؛ ولی وقتی کوشش‌هایی منجر به دریافت غذا می‌شدند، میزان خطای حیوان کاهش می‌یافت تا جایی که بدون هیچ کوشش اضافی موفّق می‌شد به غذا دست یابد. ثورندایک از این فرآیند نتیجه گرفت وقتی پاداشی بلافاصله به دنبال یکی از رفتارها بیاید، یادگیری عمل قوی‌تر می‌شود. او این نیرومند شدن را قانون اثر نامید.

سرانجام این که فراموش نکنید در اینگونه آزمایشها، رعایت حقوق حیوانات و توجه به آنها از اصول اصلی و ضروریات است.

دیدگاهتان را بنویسید