علم النفس

تحلیل علم النفس

چرا یک روانشناس باید به این درس مسلط باشد؟ خواندن این درس چرا جذاب است؟ آیا تا به امروز فارغ از هیاهوی زمانه ، گوشه ای نشسته اید و در مورد اینکه روان چیست؟ انسان چیست؟ از کجا آمده است؟ کارکردش چیست؟ به کجا خواهد رفت؟ از چه چیزی تشکیل شده و چگونه کار می […]