المپیاد روانشناسی

المپیاد روانشناسی

المپیاد روانشناسی نیکو پیشکاری هستم، دانش آموخته کارشناسی روانشناسی از دانشگاه زنجان. با معدل ۱۹.۲۳ فارغ التحصیل شدم و در حال حاضر دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی خانواده دانشگاه شهید بهشتی هستم.به شیوه غیرمتمرکز در المپیاد روانشناسی شرکت کردم و موفق شدم رتبه ۳ منطقه را در مرحله اول المپیاد به میزبانی شهر تبریز کسب […]