محل‌ رفع نقص كارت و برگزاري ارشد

اطلاعیه سازمان سنجش – لینک خبر

با دقت بخوانید!

ضمن‌ آرزوي‌ موفقيت‌ براي‌ داوطلباني كه در آزمون کارشناسی ارشد سراسری 1394 و همچنين‌ بيستمين دوره‌ المپياد علمي‌ دانشجويي‌ كشور ثبت‌نام‌ نموده‌اند، بدين‌ وسيله‌ توجه‌ داوطلبان‌ گرامي‌ را به‌ موارد ذيل‌ معطوف‌ مي‌دارد.

الف‌- برگزاري آزمون و پرينت كارت شركت در آزمون

آزمون کارشناسی ارشد  1394 براي ‌136 كد رشته‌‌ امتحاني‌ در نوبت صبح و بعدازظهر روزهاي چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه 15،‌ 16 و 17 بهمن‌ماه سال 1393 و براساس اطلاعات مندرج بر روي كارت شركت در آزمون رشته امتحاني مربوط برگزار خواهد شد. داوطلبان‌ متقاضي‌ هر يك‌ از كدرشته‌هاي امتحاني‌ لازم‌ است‌ به نشاني مندرج بر روي كارت شركت در آزمون مراجعه نمايند. شهرستان محل برگزاري آزمون داوطلبان با توجه به استان محل اقامت آنان به شرح جدول شماره 1 مي‌باشد.

لازم به توضيح است كارت شركت در آزمون حاوي اطلاعات ثبت‌نامي، تاريخ و محل برگزاري آزمون داوطلبان از روز يكشنبه 12/11/93 براي مشاهده و پرينت بر روي سايت سازمان به آدرس www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. داوطلبان لازم است براساس مشخصات شناسنامه‌اي (نام‌، نام‌خانوادگي، شماره شناسنامه، سال تولد) و مشخصات ثبت‌نامي (شماره پرونده و كد رهگيري) نسبت به پرينت كارت شركت در آزمون اقدام نمايند. بديهي است براي شركت در جلسه آزمون همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون و همچنين اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار و ارائه آن الزامي است. لذا كليه داوطلبان بايستي شخصاً براي پرينت كارت شركت در آزمون اقدام نمايند.

تبصره- آندسته از داوطلبانيكه علاوه بر كد رشته امتحاني اصلي متقاضي شركت در يكي از 67 كدرشته امتحاني(رشته هاي شناور) به عنوان رشته امتحاني دوم نيز بوده‌اند، مي‌بايست كارت شركت در آزمون رشته امتحاني دوم خود را نيز از سايت اين سازمان پرينت و به آدرس حوزه امتحاني مندرج بر روي كارت مراجعه نمايند.

1- آزمون‌ كدرشته‌‌هاي امتحاني 1128 (آموزش زبان ژاپني)، 1129 (زبان و ادبيات اردو)، 1154 (مطالعات دفاعي استراتژيك)، 1155 (اطلاعات استراتژيك)، 1156 (آماد)، 1157 (مديريت بحران) ، 1287 (مهندسي طراحي محيط زيست)، 1356 (نمايش عروسكي) و ‌‌1360 (مجموعه موسيقي‌)، منحصراً در شهرستان تهران‌ برگزار خواهد شد؛ لذا داوطلبان‌ هريك از كد‌رشته‌هاي امتحاني مذكور ضرورت‌ دارد براساس‌ آدرس و تاريخ مندرج بر روي كارت شركت در آزمون به حوزه امتحاني مربوط در شهرستان تهران مراجعه نمايند.

 آزمون كدرشته امتحاني 1152 (مجموعه مدرسي الهيات و معارف اسلامي) منحصراً در شهرهاي مقدس مشهد و قم برگزار مي‌شود. لذا حوزه امتحاني داوطلبان اين كدرشته امتحاني با توجه به استان محل اقامت آنان (براساس تقاضانامه ثبت‌نامي تكميلي توسط داوطلبان) تعيين گرديده است كه لازم است اين داوطلبان با توجه به آدرس درج شده بر روي كارت شركت در آزمون خود به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند.

3- محل برگزاري آزمون براي 7 كدرشته امتحاني شامل كدرشته‌هاي امتحاني 1147، 1149‌،‌1150‌، 1151، 1158،1153‌و 1159 كه ثبت‌نام آنها توسط دستگاههاي اجرايي ذيربط و با هماهنگي اين سازمان صورت گرفته در شهرستان تهران خواهد بود و از طريق اطلاعيه‌اي كه هريك از ارگانهاي ذيربط صادر مي‌نمايند آزمون اين كدرشته‌ها در تاريخهاي پيش‌بيني شده برگزار خواهد شد. براي اين دسته از داوطلبان كارت شركت ‌در ‌آزمون از طريق سايت سازمان صادر نشده است.

ب‌- المپياد علمي دانشجويي 

نظر به اينكه همزمان با برگزاري آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (دوره‌هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل) سال 1394، اولين مرحله آزمون بيستمين دوره المپياد علمي دانشجويي كشور در رشته‌هاي زبان و ادبيات فارسي (كد 1101)، مجموعه علوم اقتصادي (كد 1105)، الهيات و معارف اسلامي – علوم قرآن وحديث (كد1111)، مجموعه علوم تربيتي 1(كد1117)، مجموعه حقوق (كد 1126)، مجموعه شيمي (كد1203)، فيزيك (كد1204)، مجموعه زيست شناسي (كدهاي 1206، 1213 و 1214)، مجموعه آمار (كد1207)، مجموعه رياضي (كد1208)، مجموعه مهندسي برق (كد1251)، مجموعه مهندسي شيمي (كد1257)، مجموعه مهندسي عمران (كد1264)، مجموعه مهندسي مكانيك (كد1267)، مجموعه مهندسي كامپيوتر (كد1277)، مهندسي كشاورزي – زراعت و اصلاح نباتات (كد1303) و طراحي صنعتي (كد1362) برگزار مي‌گردد، لذا آن دسته از داوطلبانيكه منحصراً متقاضي شركت در آزمون المپياد علمي دانشجويي كشور شده‌اند، لازم است براساس برنامه زماني اعلام شده براي هريك از رشته‌هاي مذكور، در آزمون رشته امتحاني دوره كارشناسي ارشد مربوط شركت نمايند. داوطلبان فوق الذكر بايد همزمان با ساير داوطلبان كد رشته هاي مربوط از تاريخ 12/11/93 به سايت اينترنتي سازمان مراجعه و نسبت به پرينت كارت شركت در آزمون اقدام و براساس تاريخ و آدرس تعيين شده بر روي كارت شركت در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند.

ج-كنترل مندرجات كارت شركت در آزمون 

داوطلبان درخصوص مندرجات كارت شركت در آزمون چنانچه مغايرتي مشاهده نمودند، لازم است به شرح زير اقدام كنند.

1- چنانچه‌ زبان‌ خارجي‌ مندرج‌ در كارت‌ شركت در آزمون داوطلبي با زبان‌ خارجي‌ وي‌ در ثبت‌نام‌ اينترنتي انجام شده، مغايرت‌ دارد، يا در رابطه با معلوليت (نابينا، ناشنوا و معلول) اختلافي مشاهده مي‌شود، ضروري است از روز دوشنبه 13/11/93 از ساعت 8:00 الي 12:00 و 14:00 الي 17:00 به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمائيد. (آدرس حوزه‌هاي رفع نقص در جدول شماره 2 اين اطلاعيه آمده است).

2- در صورتيكه‌ در رابطه‌ با ساير مندرجات‌ كارت شركت در آزمون از جمله نام رشته تحصيلي، نام محل تحصيل و معدل دوره كارشناسي (معدل براساس مفاد بند « هـ » مندرج در اين اطلاعيه) و با توجه‌ به‌ ثبت‌نام اينترنتي انجام شده، اشكالي‌ مشاهده‌ مي‌شود، لازم است جهت اصلاح مورد يا موارد مذكور از طريق لينك مربوط حداكثر تا تاريخ 17/11/93 منحصراً به سايت اينترنتي سازمان قسمت ويرايش اطلاعات كارت مراجعه و از آن طريق اقدام شود.

3- داوطلبان شركت‌كننده چنانچه متقاضي اعمال بند مربوط به گزينش در رشته‌هاي دانشگاه پيام‌نور و موسسات غيرانتفاعي مي‌باشند لازم است در زمان تكميل فرم انتخاب رشته اينترنتي در اين خصوص طبق اعلام اين سازمان اقدام نمايند.

د- سهميه رزمندگان و ايثارگران

1- در كارت شركت در آزمون هر داوطلب در مقابل سهميه‌ ثبت‌نامي‌ آن دسته از داوطلبانيكه در تقاضانامه ثبت‌نام اينترنتي و با توجه به ضوابط متقاضي اين سهميه شده‌اند و سهميه آنان مورد تأييد ارگان ذيربط قرارگرفته كلمه «رزمنده يا ايثارگر» قيد شده است.

2- آن‌دسته از داوطلبانيكه در آزمون کارشناسی ارشد سراسری 1394  با توجه به ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي شماره يك (1) آزمون مذكور متقاضي سهميه رزمندگان شده‌اند و سهميه آنان از سوي ارگان ذيربط مورد تأييد قرار نگرفته است (در كارت شركت در آزمون آنان در مقابل عنوان سهميه، «رزمنده يا ايثارگر»  درج نشده است)، (براي داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان – سپاه پاسداران، وزارت جهاد كشاورزي و واحدهاي تابعه ستاد كل نيروهاي مسلح) لازم است براي روشن شدن وضعيت سهميه خود تا تاريخ 21/11/1393 به ارگان مربوط مراجعه نمايند تا در صورت دارا بودن سهميه، مشخصات اين دسته از داوطلبان از طريق ارگان مربوطه در اختيار سازمان سنجش قرار گيرد در غير اينصورت با سهميه آزاد گزينش خواهند شد و هيچ‌گونه اعتراضي قابل پذيرش نمي‌باشد.

داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه‌هاي بنياد شهيد و امور ايثارگران جهت اعلام مغايرت لازم است حداكثر تا تاريخ 17/11/1393 منحصراً به سايت اينترنتي سازمان سنجش (قسمت ويرايش اطلاعات) مراجعه و با توجه به توضيحات مندرج در سايت نسبت به اصلاح سهميه خود اقدام نمايند. تا در صورت تأييد سهميه توسط ارگان مربوط، سهميه براي آنان اعمال گردد. در غير اينصورت با سهميه آزاد گزينش خواهند شد و هيچ‌گونه اعتراضي قابل قبول نيست.

هـ- معدل 

معدل مندرج در كارت شركت در آزمون داوطلبان، براساس ثبت‌نام اينترنتي كه توسط خود داوطلبان انجام شده، درج گرديده است، لذا داوطلبان لازم است معدل مندرج در كارت شركت در آزمون خود را با توجه به تبصره‌هاي ذيل بررسي و در صورت مشاهده مغايرت، به سايت سازمان سنجش آموزش كشور مراجعه و نسبت به ويرايش معدل خود اقدام نمايند. بديهي است در غير اينصورت مسئوليت هرگونه تبعات بعدي بعهده شخص داوطلب بوده و هيچگونه عذري در اين مورد پذيرفته نمي‌باشد. ضمناً لازم به ذكر است در سنوات گذشته نسبت به لغو قبولي داوطلبان داراي مغايرت معدل نيز اقدام شده است.

تبصره‌1- فارغ‌التحصيلان سنوات قبل و همچنين آن دسته از داوطلبانيكه تا تاريخ 17/8/93 (زمان شروع ثبت نام براي شركت در آزمون) به عنوان دانش‌آموخته تلقي گرديده‌اند و يا به عبارت ديگر موفق به اخذ مدرك ليسانس (كارشناسي) شده‌اند بايد معدل‌ مندرج‌ در مدرك‌ ليسانس ‌(كارشناسي) آنان با معدل مندرج در كارت شركت در آزمون يكسان باشد.

تبصره‌2- دانشجويان‌ شاغل‌ به‌ تحصيل‌ در مقطع كارشناسي كه در زمان شروع به ثبت نام براي شركت در اين آزمون (تاريخ 17/8/93) همچنان دانشجو بوده‌اند، اعم از اينكه بعد از پايان مهلت زمان ثبت‌نام فارغ‌التحصيل شده‌اند و يا حداكثر تا تاريخ 30/11/93 فارغ‌التحصيل خواهند شد، لازم است در قسمت ويرايش اطلاعات كارت شركت در آزمون نسبت به اصلاح معدل خود براساس مدرك فارغ‌التحصيلي اقدام نمايند.

تبصره 3- دانشجويان سال آخر كه حداكثر تا تاريخ 31/6/94 فارغ‌التحصيل خواهند شد، لازم است ميانگين واحدهاي گذرانده شده تا تاريخ 30/11/93 را در قسمت ويرايش اطلاعات كارت شركت در آزمون درج نموده و فرم مخصوص معدل (مندرج در اين اطلاعيه) را به تأييد موسسه محل تحصيل خود رسانده و آنرا نزد خود نگهدارند تا در صورت قبولي به موسسه محل قبولي ارائه نمايند.

تبصره 4- فارغ‌التحصيلان‌ داراي مدرك كارشناسي ناپيوسته بايد معدل مقطع كارداني (فوق‌ديپلم‌) و مقطع كارشناسي (ليسانس) آنان با معدل مندرج در كارت شركت در آزمون يكسان باشد.

تبصره 5- دانشجويان‌ شاغل به تحصيل‌ در مقطع كارشناسي ناپيوسته كه‌ پس‌ از اخذ مدرك‌ كارداني (فوق‌ديپلم‌) در مقطع‌ كارشناسي‌ ناپيوسته پذيرفته‌ شده‌اند و هم اكنون نيز دانشجو بوده و حداكثر تا تاريخ 31/6/94 فارغ¬التحصيل خواهند شد، بايد معدل مقطع كارداني و ميانگين‌ واحدهاي‌ گذرانيده‌ شده در مقطع كارشناسي آنان تا تاريخ ‌30/11/93 با معدل مندرج در كارت شركت در آزمون، مطابق مفاد تبصره 2 فوق يكسان باشد.

و- تذكرات مهم 

1ـ شروع فرآيند برگزاري آزمون صبحها از ساعت 8:00 (هشت) و بعدازظهرها از ساعت 14:30 (دو و نيم بعدازظهر) مي‌باشد. درب حوزه‌هاي امتحاني صبح ها راس ساعت 7:30 (هفت و سي دقيقه صبح) و بعد از ظهرها راس ساعت 14:00 (دو بعدازظهر) بسته خواهد شد. لذا پس از بسته شدن در سالنهاي امتحاني از ورود داوطلبان به حوزه امتحاني، ممانعت بعمل خواهد آمد.

2ـ براي‌ پاسخگويي‌ به‌ سوالات‌ تستي‌ و درج‌ آن‌ در پاسخنامه‌، منحصراً از مداد سياه‌ نرم پررنگ‌ استفاده‌ شود.

3ـ داوطلبان لازم است با توجه به رشته امتحاني و موادي كه امتحان خواهند داد لوازم مورد نياز از قبيل مداد سياه نرم پررنگ، مداد پاكن، مداد تراش و سنجاق را بهمراه داشته باشند و از آوردن‌ وسايل‌ اضافي‌ مانند ساك‌ دستي‌، كيف‌ دستي‌، پيجر، تلفن‌ همراه،‌ جزوه،‌ كتاب، ماشين حساب و نظاير آن و هم‌چنين وسايل‌ شخصي‌ به‌ جلسه‌ آزمون‌ اكيداً خودداري‌ شود. بديهي‌ است‌ كه‌ به‌ همراه‌داشتن‌ هر كدام‌ از وسايل‌ مندرج‌ در اين‌ بند به‌ عنوان‌ تقلب‌ و تخلف‌ تلقي‌ و با داوطلبان‌ ذيربط برابر آيين‌ نامه‌ تقلب‌ و تخلف‌ رفتار خواهد شد.

4ـ نظر به اينكه سوالات رشته‌هاي امتحاني دوره كارشناسي ارشد به گونه‌اي طراحي شده است كه براي پاسخگويي به سوالات دروس ذيربط نياز به ماشين حساب نمي‌باشد، لذا به كليه داوطلبان تأكيد مي‌گردد با توجه به مطلب فوق، براي پاسخگوئي به سوالات هر يك از رشته‌هاي امتحاني نياز به ماشين حساب نبوده و از ورود داوطلبانيكه ماشين حساب براي شركت در جلسه آزمون (از هر نوع آن) به همراه داشته باشند ممانعت به عمل خواهد آمد و با آنان برابر مقررات قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري كه در اين اطلاعيه نيز آمده است، رفتار خواهد شد.

5ـ پس‌ از برگزاري‌ آزمون‌ و تصحيح‌ اوراق‌، كارنامه كليه‌ داوطلبان‌ شركت‌ كننده‌ درآزمون‌ هريك‌ از كد رشته‌هاي‌ امتحاني‌، به نحو مقتضي و در نيمه دوم ارديبهشت ماه سال 1394 از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور در اختيار داوطلبان قرار داده‌ خواهد شد.

6ـ آن¬دسته از داوطلبانيكه مجاز به انتخاب رشته شوند، حق انتخاب كد رشته محل و يا رشته محلهاي مربوط از كد رشته امتحاني مجاز يا كد رشته‌هاي امتحاني مجاز را خواهند داشت.

7ـ آن‌دسته‌ از داوطلبان‌ هريك‌ از كد رشته‌هاي‌ امتحاني‌ كه‌ مجاز به‌ انتخاب‌ رشته‌ گردند، علاوه‌ بر مشاهده كارنامه‌، براساس‌ برنامه‌ زماني‌ پيش‌بيني‌ شده‌، مي‌توانند دفترچه‌ راهنماي‌ انتخاب‌ رشته‌هاي‌ تحصيلي‌ (دفترچه‌ شماره‌ 2) آزمون‌ كارشناسي‌ ارشد ناپيوسته داخل‌ سال‌ 1394 را كه بر روي سايت سازمان قرار داده مي‌شود مشاهده و بر اساس دستورالعملهاي مربوط نسبت به انتخاب كدرشته‌محلهاي خود به صورت اينترنتي اقدام نمايند.

8ـ دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي (دفترچه شماره 2) براي داوطلبانيكه مجاز به انتخاب رشته مي‌شوند، در زمان مقرر بر روي سايت سازمان به آدرس www.sanjesh.org قابل دسترسي خواهد بود.

9ـ انتخاب رشته آزمون منحصراً اينترنتي انجام مي‌گيرد و داوطلبانيكه مجاز به انتخاب رشته مي‌شوند، ضرورت دارد بر اساس دستورالعمل‌هائي كه متعاقباً اعلام مي‌گردد، نسبت به انتخاب كد رشته محلهاي تحصيلي مورد علاقه خود از كد رشته امتحاني يا كد رشته‌هاي امتحاني مجاز اقدام و از طريق اينترنت نسبت به تكميل فرم انتخاب رشته مربوط اقدام نمايند.

10ـ اطلاعيه اين سازمان در مورد نتايج اوليه آزمون، مشاهده كارنامه و نحوه انتخاب رشته براي داوطلبانيكه مجاز مي‌گردند، در بازه زماني اعلام نتيجه در نشريه پيك سنجش (هفته نامه خبري و اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور) منتشر و همچنين در سايت سازمان نيز قرارداده خواهد شد.

11- داوطلباني كه موفق به مشاهده و پرينت كارت شركت در آزمون خود نشوند، ضرورت دارد براي پيگيري موضوع در زمانهاي اعلام شده به نماينده سازمان سنجش مستقر در  باجه رفع نقص (مطابق جدول شماره 2) مراجعه نمايند.

12- باتوجه به اينكه سازمان سنجش آموزش كشور در جهت بهبود و ارتقاء كيفي حوزه هاي برگزاري آزمون ، نياز به نظرات شما به عنوان معتبرترين منبع اخذ داده و اطلاعات براي ارزيابي حوزه ها دارد ، خواهشمند است نسبت به تكميل نمودن پرسشنامه ارزيابي حوزه امتحاني خود در آزمون كارشناسي ارشد سال 1394 از تاريخ 15/11/93 لغايت 23/11/93 بصورت اينترنتي از طريق سايت اين سازمان اقدام نمائيد .

قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري

ماده 5- تخلفات وجرايم در اين قانون مشتمل بر موارد زير است:

الف- ارتكاب هرگونه عملي كه موجب بي‌نظمي در برگزاري آزمون گردد يا همراه داشتن هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاههاي حافظه‌دار.

ب- ارتكاب هرگونه عمل خلاف مقررات كه آزمون داوطلب را از نظر علمي خدشه دار سازد از قبيل :

1- ارائه مدرك يا گواهي مجعول يا تصوير گواهي مجعول براي شركت در آزمون.

2- تباني با داوطلبان يا افراد خارج از حوزه امتحاني يا دست‌اندركاران آزمون از قبيل عوامل اجرايي و طراحان سوال براي تخلف در آزمون.

3- ثبت‌نام در آزمون با هويت مجعول يا شركت در جلسه آزمون به جاي داوطلب اصلي.

ج- استفاده از هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاههاي حافظه‌دار.

د- كمك به داوطلب خارج از ضوابط برگزاري آزمون جهت پاسخ به سوالات.

هـ- دسترسي غيرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان يا استفاده غير مجاز از آنها.

و- هرگونه تغيير غيرمجاز سوالات، اوراق و پاسخنامه‌هاي داوطلبان يا ساير مدارك و دفاتر مربوط به آزمون.

ز- افشاي سوالات آزمون يا تلاش در جهت دستيابي و افشاي آن يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون به هر نحو.

ح- خريد يا فروش سوالات آزمون يا پاسخ آنها يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون اعم از اينكه سوالات يا پاسخ آنها واقعي يا غيرواقعي باشد.

ماده 6- هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات، صلاحيت صدور حكم به مجازاتهاي زير را درباره متخلفان دارند:

الف- در مورد مشمولان بند (الف) ماده (5): اخطار كتبي با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذيربط يا محروميت از گزينش در آزمون همان سال.

ب- در مورد مشمولان بند (ب) يا بند (ج) ماده (5): محروميت از گزينش علمي در آزمون همان سال و ابطال قبولي داوطلب در همان سال و محروميت از شركت در آزمون از يك تا ده سال بعد.

تبصره- آراء هيأت‌هاي بدوي جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (6) اين قانون قابل تجديد نظر خواهي در هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها مي‌باشد.

ماده 7- در مورد مشمولان بندهاي (د)، (هـ)، (و) (ز) و (ح) ماده (5) هيأت‌هاي رسيدگي متهم را براي رسيدگي و اعمال جزاي نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريا ل تا يك ميليارد (1.000.000.000) ريال يا حبس از يك تا پنج سال يا هر دو مجازات به محاكم دادگستري معرفي مي‌نمايند.

ماده 8 – ارتكاب هر يك از اعمال موضوع ماده (5) چنانچه در قالب عضويت در يك گروه يا شبكه باشد موجب تشديد مجازات مي‌شود و تشكيل دهنده و سركرده گروه يا شبكه به حداكثر مجازات محكوم مي‌گردد. مجازات هر يك از اعضاء كه در ارتكاب تخلفات و جرايم فوق دخالتي نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذكر شده براي مرتكب مي‌باشد.

ماده 9- رسيدگي در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسيدگي برابر ساير قوانين جزايي يا رسيدگي در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيأت‌هاي انتظامي اعضاي هيأت علمي يا كميته‌هاي انضباطي دانشجويان نيست و مرتكب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (6) و (7) اين قانون به مجازات مقرر در ساير قوانين و مقررات محكوم مي‌گردد.

ماده 10- در صورت محكوميت قطعي فردي به يكي از مجازاتهاي مندرج در اين قانون، به استثناي مجازات مندرج در بند (الف) ماده (6)، هيات رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها، قبولي وي در آزمون را ابطال مي‌نمايد. در اين صورت موسسه آموزشي مربوط از صدور و اعطاي هرگونه گواهي يا مدرك به وي خودداري خواهد نمود و چنانچه گواهي فارغ‌التحصيلي به وي اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا وزارت آموزش و پرورش يا دانشگاه آزاد اسلامي ملزم به ابطال آن گواهي مي‌باشند.

ماده 11- چنانچه با بررسي‌هاي فني و علمي، بين نمرات و رتبه اكتسابي داوطلبي و سوابق تحصيلي وي مغايرتهاي غيرمتعارف مشهود و اساسي از قبيل عدم تطابق معدل ديپلم و دوره پيش‌دانشگاهي با رتبه و نمره اكتسابي در آزمون وجود داشته باشد، با تأييد هيأت‌هاي بدوي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در يك يا چند درس عمومي و اختصاصي امتحان مجدد به عمل مي‌آيد. تعيين وضعيت نهايي آزمون اين داوطلب، بر اساس نتايج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هيأت بدوي مي‌باشد.

ماده 12- هر موسسه يا آموزشگاه علمي و آموزشي كه براي افزايش آمادگي داوطلبان شركت در آزمون‌هاي مورد بحث اين قانون فعاليت مي‌كند چنانچه در تخلفات ماده (5) مشاركت داشته باشد مجوز تاسيس آن لغو مي‌شود و مديران مسوول آنها علاوه بر محروميت دائمي از تاسيس و اداره اين گونه مراكز به مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در اين قانون و ساير قوانين محكوم مي‌شوند و چنانچه موسسه يا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مديران مسوول آنها حداكثر مجازات مندرج در ماده (6) مي‌باشد.

تبصره- در مورد آموزشگاههايي كه فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانوني ذيربط مدعي‌العلوم نيز مي‌تواند راساً نسبت به اعلام جرم و پيگيري تخلفات آنان اقدام نمايد.

درخاتمه‌ اضافه‌ مي‌ نمايد كه‌ واحد پاسخگويي‌ غيرحضوري‌ آزمون‌ ورودي تحصيلات‌ تكميلي‌ (دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ ارشد ناپيوسته‌ داخل‌) سال‌ 1394 براي‌ كليه‌ داوطلبان‌ آماده‌ پاسخگويي‌ به‌ سوالات‌ مي‌ باشد . لذا داوطلبان‌ درصورت‌ نياز مي‌توانند سوالات خود را با بخش پاسخگويي اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org  در ميان بگذارند ويا با شماره‌ تلفنهاي‌  99 ـ 88923595-021 به‌ طور مستقيم‌ (واحد پاسخگويي‌ غيرحضوري‌آزمون‌ ورودي تحصيلات‌ تكميلي‌ سال‌ 1394 با روابط‌ عمومي‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور) تماس‌ حاصل فرمايند.

دريافت فرم مخصوص ميانيگن معدل دانشجويان سال آخر دوره هاي كارشناسي

 

جدول شماره 1-شهرستان‌ محل‌ برگزاري آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (كارشناسي‌ارشد) سال‌ 1394 براساس استان محل اقامت فعلي داوطلبان
نام استان
شهرستان محل
 برگزاري آزمون
شهرستان محل اقامت
آذربايجان شرقي
(10)
تبريز(17)
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي آذرشهر(11)، ورزقان(12)، اسکو(13)، اهر(14)، بستان آباد(15)، تبریز(17)،  جلفا(18)، سراب(20)، شبستر(21)، کلیبر(23)، مرند(25) میانه(27)، هریس (28)و خداآفرین (30) استان آذربايجان شرقی می باشند.
مراغه(24)
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي بناب(16)، چاراویماق (19)،عجب شير (22) مراغه(24) ملكان(26)و هشترود(29) استان آذربايجان شرقي مي باشند.
آذربايجان غربي
(11)
اروميه ‌(11)
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي ارومیه (11)و اشنویه(12) استان آذربایجان غربی میباشند.
خوی(17)
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي چالدران(16)، خوی(17)، سلماس(19)، ماکو (21)، پلدشت(25)، چايپاره(26) و شوط(27) استان آذربایجان غربی می باشند.
مهاباد(22)
‌ داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي بوکان(13)، پیرانشهر(14) تکاب(15)، سردشت(18)، شاهین دژ (20)، مهاباد(22)، میاندوآب(23)و نقده(24) استان آذربایجان غربی می باشند.
اردبيل (12)
اردبيل (11)
‌کلیه داوطلبان استان اردبيل‌
اصفهان
(13)
‌ اصفهان(13)‌
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي اصفهان(13)، خمینی شهر(17)، سمیرم(19)، شهررضا(20)، دهاقان(21)، فلاورجان(24)، گلپایگان(26)، لنجان(27)، مبارکه (28)، نائین (29)، برخوار(32)و خور و بیابانک(33) استان اصفهان می باشند.
شاهین شهر و میمه (14)
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان شاهین شهر و میمه(14) استان  اصفهان مي‌باشند.
نجف آباد(30)
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي تیران و کرون(15)، چادگان(16) خوانسار(18)، فریدن(22)، فریدونشهر (23)، نجف آباد(30)و بوئین میاندشت(34) استان اصفهان مي‌باشند.
كاشان(25)
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي آران و بيدگل(11)، اردستان(12)، كاشان(25)و  نطنز (31) استان اصفهان مي‌باشند.
ايلام (14)
‌ ايلام‌ (12)
کلیه داوطلبان استان ايلام‌
بوشهر
(15)
‌ بوشهر(11)
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي بوشهر(11)، تنگستان(12)، جم(13)، دشتی(15)، دیر(16)، دیلم(17)، کنگان (18)، گناوه(19)و عسلویه(20) استان بوشهر می باشند.
دشتستان (14)
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان دشتستان(14) از استان بوشهر می باشند.
تهران
(16)
تهران(13)
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي اسلامشهر (11)، تهران(13)، دماوند(14)، رباط کریم(15)، شمیرانات (18)، شهریار(19)، فیروزکوه(20)، قدس(24)، ملارد(25)، بهارستان (26)و پردیس(28) استان تهران می باشند.
ری(16)
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي پاکدشت (12)، ری (16)، ورامین (23)، پیشوا (27) و قرچک(29)  استان تهران می باشند.
چهار محال و بختياري(17)
شهر كرد(13)
کلیه داوطلبان استان چهار محال‌ و بختياري‌
خراسان جنوبي
(18)
بيرجند(11)
کلیه داوطلبان استان خراسان خراسان جنوبي است.
خراسان رضوي
(19)
مشهد(28)
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي چناران (16)، درگز (19)، سرخس (22)، فریمان (23)،  قوچان (24)، کلات (26)، مشهد (28)، نیشابور(29)، بینالود (31)و فیروزه (32)  از استان خراسان رضوی می باشند.
تربت حيدريه(15)
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي بردسکن(11)، تایباد (12)، تربت جام(13)، مه ولات(14)، تربت حیدریه (15)، خلیل آباد (17)، خواف(18)، رشتخوار(20)، کاشمر(25) گناباد (27)، بجستان (30)، زاوه (35) و باخزر (36) استان خراسان رضوی می باشند.
سبزوار(21)
داوطلباني كه شهرستان  محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي سبزوار(21)، جغتای(33) جوین (34)، خوشاب (37)و داورزن (38) از استان خراسان رضوي می باشند.
خراسان شمالي
(20)
بجنورد (12)
کلیه داوطلبان استان خراسان شمالي

 

ادامه جدول شماره 1-شهرستان‌ محل‌ برگزاري آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (كارشناسي‌ارشد) سال‌ 1394 براساس استان محل اقامت فعلي داوطلبان
نام استان
شهرستان محل
 برگزاري آزمون
شهرستان محل اقامت
خوزستان
(21)
اهواز(14)
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي امیدیه(12)، اهواز(14)، ایذه(15)، باغ ملک(16)، بندر ماهشهر(17)، بهبهان(18)، دشت آزادگان(21)، رامهرمز(22)، رامشیر(23)، شادگان(24)، شوشتر(26) گتوند(27)، مسجدسلیمان(28)، لالی(29) هندیجان (30)، اندیکا(31)، هفتگل(32)، هویزه (33)، باوی(34)، آغاجاری(35)، حمیدیه(36)و کارون(37) از استان خوزستان می باشند.
خرمشهر (19)
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي آبادان (11)و خرمشهر(19) استان خوزستان ميباشد.
دزفول (20)
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي انديشمك (13)، دزفول‌(20) و شوش(25) استان خوزستان مي باشند.
زنجان (22)
زنجان (15)
‌کلیه داوطلبان استان زنجان‌
سمنان
(23)
سمنان‌(12)
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي سمنان(12)، گرمسار(14)، مهدی شهر (15)و آرادان(16) از استان سمنان می باشند.
شاهرود (13)
‌داوطلباني‌كه شهرستان ‌محل‌اقامت آنان يكي از شهرستانهاي دامغان(11)، شاهرود (13)، میامی(17)استان سمنان است.
سيستان و بلوچستان
(24)
زاهدان‌(17)
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي خاش(14)، زاهدان(17)و میرجاوه(27) از استان سیستان و بلوچستان می باشند.
زابل(15)
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان شهرستان زابل(15)، زهک(16)، هیرمند(24)، نیمروز(28)و هامون (29) استان سيستان و بلوچستان است
ايرانشهر(11)
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي ايرانشهر(11)، سرباز(18)، سراوان(19)، دلگان(21)، مهرستان(22)، سیب سوران(23)و فنوج (25) از استان سیستان و بلوچستان می باشند.
چا‌بهار(12)
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي  چا‌بهار(12)، کنارک(13)، نيك شهر (20)و قصرقند(26)  استان سيستان وبلوچستان  مي‌باشند.
فارس
(25)
شيراز(21)
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي آباده(11)، ارسنجان(12)، اقلید(14)، بوانات(15)، خرم بید(17)، سپیدان(20)، شیراز(21)، فراشبند(22)، فیروزآباد(24)، مرودشت(30)، پاسارگاد(31)، ممسنی (32)، رستم(35)، سروستان(36)، خرامه(38)و کوار(39) استان فارس می باشند.
جهرم(16)
داوطلباني كه  شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای جهرم (16)، قیر وکارزین(25)، لارستان (27)، خنج(28)، لامرد (29)، مهر(33)و گراش(37) استان فارس می باشند.
فسا(23)
داوطلباني كه  شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای استهبان(13)، داراب(18)، زرین دشت(19)، فسا (23) و نی ریز(34) استان فارس می باشند.
کازرون (26)
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان از شهرستان کازرون(26) استان فارس می باشد.
قزوين (26)
قزوين ‌(14)
کلیه داوطلبان استان قزوين‌
قم (27)
قم‌ (11)
‌کلیه داوطلبان استان قم‌
كردستان (28)
سنندج ‌(16)
‌کلیه داوطلبان استان كردستان‌
كرمان
(29)
كرمان‌(22)
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای ، بافت(11)، بردسیر(12) بم(13)، راور(15)، زرند(17)، کوهبنان (18)، کرمان(22)، ریگان(27)، رابر(29)، فهرج(30) ارزوئیه(31)و نرماشیر(33) استان کرمان می باشند.
جیرفت(14)
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای جیرفت (14)، عنبرآباد(21) ، کهنوج(23)، رودبارجنوب(24) ، قله گنج (25)، منوجان(26)و فاریاب(32) استان کرمان می باشند.
رفسنجان(16)
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي رفسنجان(16)، سيرجان(19) شهربابك (20) و انار(28) استان كرمان مي‌باشند.
كرمانشاه
(30)
كرمانشاه(21)
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای پاوه(13)، ثلاث باباجانی(14)، روانسر(15)، جوانرود(16)، سنقر(18)، صحنه(19)، کرمانشاه(21)، کنگاور (22)و هرسین(24) استان کرمانشاه می باشند.
اسلام آباد غرب(11)
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای اسلام آباد غرب(11)، دالاهو(12)، سرپل ذهاب (17)، قصرشیرین(20)و گیلانغرب(23) از استان کرمانشاه می باشند.
كهكيلويه و بويراحمد
(31)
بويراحمد(ياسوج‌)
(11)
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای بویراحمد(11)، دنا(12)، گچساران(15)و باشت(16) استان كهكيلويه‌ وبويراحمد می باشند.
كهگيلويه(دهدشت)
(13)
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای كهكيلويه(دهدشت)(13)، بهمئی(14)، چرام (17)و لنده(18) استان كهگيلويه‌ و بويراحمد می باشند.

 

ادامه جدول شماره 1-شهرستان‌ محل‌ برگزاري آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (كارشناسي‌ارشد) سال‌ 1394 براساس استان محل اقامت فعلي داوطلبان
نام استان
شهرستان محل
 برگزاري آزمون
شهرستان محل اقامت
گلستان
(32)
گرگان‌(19)
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای آق قلا(12)، بندرگز(13)، ترکمن(14)، علی آباد(16)، کردکوی(17)، گرگان (19)و گمیشان(23)  استان گلستان می باشند.
گنبد کاووس(20)
داوطلباني كه شهرستان  محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای آزادشهر(11)، رامیان (15)، کلاله(18)، گنبد کاووس(20)، مینودشت(21)، مراوه تپه(22)و گالیکش(24) استان گلستان می باشند.
گيلان
(33)
رشت‌(15)
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای آستارا(11)، آستانه اشرفیه(12)، بندرانزلی(14)، رشت(15)، رضوانشهر(16)، رودبار(17)، شفت(20)، صومعه سرا(21)، طوالش(22)، فومن (23)و ماسال (26) استان گیلان می باشند.
لاهیجان(24)
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای املش(13)، رودسر(18) سیاهکل(19) ، لاهیجان(24)و لنگرود (25)استان گیلان می باشند.
لرستان
(34)
خرم‌آباد(15)
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای پلدختر(14)، خرم آباد(15) دلفان(16)، سلسله (18)، کوهدشت(19)، دوره (20)و رومشکان(21) استان لرستان می باشند.
بروجرد(13)
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي ازنا (11)، بروجرد(13)، اليگودرز (12)و دورود(17) ا ستان لرستان مي باشند.
مازندران
(35)
ساري(20)
كليه داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي بهشهر(14)، گلوگاه (15)، جويبار(17)، ساري (20)، نكا(24)و مياندرود(29) استان مازندران مي باشد.
بابل(برادران)(12)
‌مازندران‌(داوطلبان مرد بجز شهرستانهاي حوزه امتحاني چالوس(18)، ساري (20)
بابلسر خواهران)(13)
‌مازندران‌(داوطلبان زن بجز شهرستانهاي حوزه امتحاني چالوس(18)، ساري (20)
چالوس(18)
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای تنکابن(16) چالوس(18)، رامسر(19) نور (25) نوشهر(26) ، عباس آباد(28)و كلاردشت(32) از استان مازندران می باشند.
مركزي
(36)
اراك(11)
کلیه داوطلبان استان مركزي
هرمزگان
(37)
بندرعباس‌(13)
کلیه داوطلبان استان هرمزگان‌
همدان
(38)
‌همدان‌(18)
داوطلباني كه شهرستان  محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای اسد آباد(11)، بهار(12)، رزن(14)، کبودرآهنگ (15)، همدان(18)و فامنین(19) از استان همدان می باشند.
ملاير(16)
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي تويسركان(13)، ملاير(16)و نهاوند (17) استان همدان مي باشند.
يزد
(39)
يزد (20)
کلیه داوطلبان استان يزد.
البرز
(40)
كرج(13)
داوطلباني كه شهرستان  محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي ساوجبلاغ(11)، طالقان(12) کرج (13)، نظرآباد(14)و اشتهارد(15) استان البرز می باشند.
فردیس(16)
داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان شهرستان فردیس(16) استان البرز می باشند.

 

جدول‌ شماره‌ 2- نشاني باجه‌هاي رفع نقص احتمالي كارتهاي شركت در آزمون داوطلبان آزمون تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد ناپيوسته) سال 1394
نام استان
نام شهرستان
محل رفع نقص كارت
نشاني باجه‌هاي رفع نقص
آذربايجان شرقي
تبريز
دانشگاه تبريز
تبریز- بلوار 29 بهمن – مديريت امور آموزشي دانشگاه تبريز
آذربايجان شرقي
مراغه
دانشگاه مراغه
مراغه – اتوبان اميركبير (ميدان مادر) – شهرك گلشهر – دانشگاه مراغه
آذربايجان غربي
اروميه
دانشگاه اروميه
ارومیه- خیابان شهید بهشتی- دانشگاه ارومیه- ستاد مرکزی پردیس دانشگاهی
آذربايجان غربي
خوي
دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوي
خوی- بلوار ولایت فقیه- دانشگاه آزاداسلامی واحد خوی- ساختمان اداری
آذربايجان غربي
مهاباد
دانشگاه پيام نور مركز مهاباد
مهاباد – ابتدای بلوار شهید شهریکندی – دانشگاه پیام نور مركز مهاباد
اردبيل
اردبيل
دانشگاه محقق اردبيلي
اردبيل- خيابان دانشگاه- دانشگاه محقق اردبيلي- ساختمان اداره كل امور آموزشي
اصفهان
اصفهان
دانشگاه اصفهان
 اصفهان – ميدان آزادي- خيابان دانشگاه- دانشگاه اصفهان- ساختمان معاونت آموزشي
اصفهان
شاهين شهر
دانشگاه پيام نور مركز شاهين شهر
شاهین شهر- خانه کارگر- انتهای بلوارنور- دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر
اصفهان
كاشان
دانشگاه كاشان
کاشان- کیلومتر 6 بلوار قطب راوندی- دانشگاه کاشان
اصفهان
نجف آباد
دانشگاه پيام نور مركز نجف آباد
نجف آباد: میدان آزادگان، بلوار طالقانی بعد از شهر شادی، دانشگاه پيام نور مركز نجف اباد
البرز
فرديس
دانشگاه فرهنگيان – پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج
کرج – جاده ملارد – پایین تر از کانال آب فردیس – پردیس حکیم  ابولقاسم فردوسی
البرز
كرج
دانشگاه خوارزمي – پرديس كرج
کرج- حصارک – میدان دانشگاه- دانشگاه خوارزمی پرديس كرج
ايلام
ايلام
دانشگاه ايلام
ایلام: جاده مهران، روبروی سازمان همیاری شهرداری­ها، مجتمع رفاهی و فرهنگی دانشگاه ایلام
بوشهر
بوشهر
دانشگاه خليج فارس بوشهر
بوشهر- خ ماهيني- دانشگاه خلیج فارس بوشهر
بوشهر
دشتستان
دانشگاه آزاد اسلامي واحد دشتستان
دشتستان- روبروی دادگستری-  دانشگاه آزاد اسلامی واحد دشتستان
تهران
تهران (خواهران)
دانشگاه خوارزمي – پرديس تهران
تهران: خیابان انقلاب، دروازه دولت، خیابان شهید مفتح – دانشگاه خوارزمی پرديس تهران
تهران
تهران (برادران)
دانشگاه علم و صنعت ايران
 تهران – ميدان رسالت – خيابان هنگام – خيابان دانشگاه (دانشگاه علم و صنعت ايران)
تهران
ري
دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري
تهران: بزرگراه خلیج فارس،روبروی حرم مطهر حضرت امام خمینی(ره)، مجتمع دانشگاهی یادگار امام (ره)
چهار محال و بختياري
شهركرد
دانشگاه شهركرد
شهرکرد – بلوار رهبر – دانشگاه شهرکرد-  معاونت آموزشی
خراسان جنوبي
بيرجند
دانشگاه بيرجند
بیرجند- میدان شهدا – خیابان دانشگاه – دانشکده هنر
خراسان رضوي
تربت حيدريه
دانشگاه تربت حيدريه
کیلومتر 7 محور (تربت حیدریه-مشهد)، بعد از پل هوایی عابر پیاده، دانشگاه تربت حیدریه
خراسان رضوي
سبزوار
دانشگاه حكيم سبزواري
سبزوار-توحید شهر-دانشگاه حکیم سبزواری-طبقه همکف دانشکده علوم پایه
خراسان رضوي
مشهد
دانشگاه فردوسي مشهد
مشهد: بلوار وکیل آباد، روبروی پارک ملت، درب شمالی دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی
خراسان شمالي
بجنورد
دانشگاه بجنورد
بجنورد-کیلومتر4 جاده اسفراین- دانشگاه بجنورد
خوزستان
اهواز
دانشگاه شهيد چمران اهواز
اهواز- جنب پل پنجم – ورودي دانشگاه شهيد چمران اهواز
خوزستان
خرمشهر
دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر
خرمشهر- بلوار علی ابن ابیطالب (ع)- بعد از فلکه کوی بهروز- دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر- دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی
خوزستان
دزفول
دانشگاه صنعتي جندي شاپور (دزفول)
دزفول-  روبروي پايگاه چهارم شكاري -دانشگاه صنعتي جندي شاپور (دزفول)
زنجان
زنجان
دانشگاه زنجان
زنجان – کیلومتر 6 جاده تبریز – دانشگاه زنجان – ساختمان مرکزی واحد رایانه
سمنان
سمنان
دانشگاه سمنان
 سمنان – کیلومتر3جاده (سمنان – دامغان ) دانشگاه سمنان – پردیس شماره یک اداره کل آموزش
سمنان
شاهرود
دانشگاه صنعتي شاهرود
شاهرود-  میدان هفتم تیر – بلوار دانشگاه – پردیس اصلی دانشگاه شاهرود – سازمان مرکزی اداره کل آموزشی
سيستان و بلوچستان
ايرانشهر
دانشگاه ولايت – ايرانشهر
ایرانشهر – کیلومتر 4 بزرگراه شهید مرادی – دانشگاه ولایت ايرانشهر
سيستان و بلوچستان
چابهار
دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار
چابهار- بلوار دانشگاه- دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار- دانشکده علوم دریایی
سيستان و بلوچستان
زابل
دانشگاه زابل
زابل- ميدان جهاد – خيابان هامون – سايت قديم دانشگاه زابل –
سيستان و بلوچستان
زاهدان
دانشگاه سيستان و بلوچستان
 زاهدان – خیابان دانشگاه – روبروی بلوار معلم مجتمع ورزشی 22 بهمن دانشگاه سیستان و بلوچستان
فارس
جهرم
دانشگاه پيام نور مركز جهرم
جهرم – بلوار آزادگان – کوچه 13 – دانشگاه پیام نور مركز جهرم
فارس
شيراز
دانشگاه شيراز
شیراز- خیابان ساحلی غربی – مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز
فارس
فسا
دانشگاه فسا
 فسا- بلوار شهیدمحب- دانشگاه فسا
فارس
كازرون
دانشگاه پيام نور مركز كازرون
کازرون: بلوار دانشگاه، ابتدای جاده دوان، دانشگاه پیام­نور مرکز کازرون- ساختمان آموزشی

 

ادامه جدول‌ شماره‌ 2- نشاني باجه‌هاي رفع نقص احتمالي كارتهاي شركت در آزمون داوطلبان آزمون تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد ناپيوسته) سال 1394
نام استان
نام شهرستان
محل رفع نقص كارت
نشاني باجه‌هاي رفع نقص
قزوين
قزوين
دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) (قزوين)
قزوین- انتهای بلوار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)- روبروی صدا وسیمای مرکز قزوین- سایت کامپیوتری دانشکده فنی و مهندسی
قم
قم
دانشگاه قم
 قم – جاده قديم اصفهان- بعدازشهرك قدس – دانشگاه قم – سازمان مركزي
كردستان
سنندج
دانشگاه كردستان
سنندج – خيابان پاسداران – خيابان دانشگاه – درب اصلی دانشگاه کردستان
كرمان
جيرفت
دانشگاه جيرفت
جیرفت – کیلومتر 8 جاده بندرعباس- دانشگاه جیرفت
كرمان
رفسنجان
دانشگاه ولي عصر(عج) – رفسنجان
رفسنجان- ابتدای بلوار ولایت – سازمان مرکزی دانشگاه ولي عصر (عج) – دفتر استعدادهای درخشان
كرمان
كرمان
دانشگاه شهيد باهنر كرمان
کرمان- .بلوار جمهوری اسلامی –  دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنرکرمان
كرمانشاه
اسلام آباد غرب
دانشگاه پيام نور مركز اسلام آبادغرب
اسلام آباد غرب- خيابان شهيد مطهري- دانشگاه پيام نور مركز اسلام آباد غرب
كرمانشاه
كرمانشاه
دانشگاه رازي كرمانشاه
کرمانشاه- طاق بستان- باغ ابریشم- پردیس دانشگاه رازی- دانشکده علوم
كهگيلويه و بويراحمد
ياسوج
دانشگاه ياسوج
ياسوج: ميدان معلم – خيابان دانشجو – دانشگاه ياسوج – اداره آموزش وتحصيلات تكميلي
كهگيلويه و بويراحمد
دهدشت
دانشگاه پيام نور واحد دهدشت
دهدشت: خیایان فرهنگ، بعد از آموزش و پرورش، دانشگاه پیام نور مركز دهدشت (ساختمان قدیم)
گلستان
گرگان
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
گرگان- خیابان شهید بهشتی – دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
گلستان
گنبد كاووس
دانشگاه گنبدكاووس
گنبد کاووس – خیابان شهید فلاحی (فرودگاه سابق) – بلوار بصیرت – دانشگاه گنبد کاووس
گيلان
رشت
دانشگاه گيلان
رشت – بلوار حافظ خیابان ملت روبروی شهر بازی -پردیس دانشگاه گیلان
گيلان
لاهيجان
دانشگاه آزاد اسلامي واحد شرق گيلان (لاهيجان)
 لاهیجان – خیابان کاشف شرقی – خیابان شقایق – مجتمع اداری آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
لرستان
بروجرد
دانشگاه حضرت آيت الله العظمي بروجردي (ره)
بروجرد -کیلومتر 3 جاده (بروجرد-خرم آباد)- دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)
لرستان
خرم آباد
دانشگاه لرستان
خرم آباد – کیلومتر5جاده (خرم آباد -تهران ) – دانشگاه لرستان
مازندران
بابل (برادران)
دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
بابل – خیابان شریعتی –  دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مازندران
بابلسر (خواهران)
دانشگاه مازندران (بابلسر)
بابلسر – خيابان پاسداران – سازمان مركزي دانشگاه مازندران
مازندران
چالوس
دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس
چالوس – خیابان 17 شهریور – روبروی مسجد امام حسین(ع) – دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس – حوزه معاونت آموزش
مازندران
ساري
موسسه آموزش عالي غير انتفاعي و غير دولتي هدف ساري
ساری- بلوار فرح آباد (جاده دریا) – کیلومتر 5- موسسه اموزش عالي غير انتفاعي و غير دولتي هدف ساري
مركزي
اراك
دانشگاه اراك
اراک- میدان شریعتی-دانشگاه اراک – درب جنوبي دانشگاه اراك
هرمزگان
بندرعباس
دانشگاه هرمزگان
بندرعباس: آزادشهر، بلوار افروز شهابی پور، مجتمع آموزشی پژوهشی بصیرت (گفتگوی تمدنها)
همدان
ملاير
دانشگاه ملاير
ملایر: کیلومتر 4 جاده اراک – دانشگاه ملی ملایر
همدان
همدان
دانشگاه بوعلي سينا همدان
همدان: چهار باغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا، سازمان مرکزی، اداره آموزش کل
يزد
يزد
دانشگاه يزد
يزد – صفائيه – چهارراه پژوهش – ساختمان كنار ورودي درب دانش

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

دیدگاهتان را بنویسید