مکانسیم ها

•ساز و کار دفاعی عبارت است از واکنش نا خود آگاه ایگو (من) به عنوان قسمتی از شخصیت ، به منظور کاهش اضطراب از طریق تغییر در ادراک واقعیت •تقریبا همه ما انسان ها در موقعیت های خاصی از زندگی مون از روش هایی استفاده می کنیم تا اضطرابمون رو کاهش بدیم و اغلب حتی به این شیوه هایی که استفاده میکنیم آگاه نیستیم و به صورت ناهشیارانه از اونها استفاده میکنیم. در علم روانشناسی به این شیوه ها میگیم مکانیسم های دفاعی و این مکانیسم ها انواع مختلفی دارند و در اسلاید های بعدی چند مورد از مهم ترین مکانیسم های دفاعی رو باهم مرور خواهیم کرد.

مکانسیم ها
مکانسیم ها

•تقریبا همه ما انسان ها در موقعیت های خاصی از زندگی مون از روش هایی استفاده می کنیم تا اضطرابمون رو کاهش بدیم و اغلب حتی به این شیوه هایی که استفاده میکنیم آگاه نیستیم و به صورت ناهشیارانه از اونها استفاده میکنیم. در علم روانشناسی به این شیوه ها میگیم مکانیسم های دفاعی و این مکانیسم ها انواع مختلفی دارند و در اسلاید های بعدی چند مورد از مهم ترین مکانیسم های دفاعی رو باهم مرور خواهیم کرد.

طبقه بندی دفاع ها از دیدگاه دوانلوطبقه بندی دفاع ها از دیدگاه وایلانت
واپس روندهنارسیستیک
نابالغ
سرکوب گر
وسواسی
نو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رزی‌‌‌‌
 بالغ

دفاع های نارسیستیک

همسان سازی فرافکنآرمانی سازی بدوی
انکارفرافکنی
تحریفدوپارگی

دفاع های نارسیستیک

دوپارگی
Spiliting
تعمیم موضوعات خارجی به دو بخش کاملا خوب و کاملا بد در این حالت فرد به صورت مکرر بین دو قطب ، نوسان می کند. این دفاع امکان شکل گیری یک تصویر کامل و متوازن را از موضوع سلب می کند.
مکانسیم ها
مکانسیم ها

دفاع های نارسیستیک

درک دگرگون واقعیت خارجی به منظور تناسب با نیاز های درونی؛ هذیان خود بزرگ بینی از جمله این دفاع است.تحریف Distortion
افراد خود و دیگران را آرمانی سازی می کنند و از آنها یا خود بت می سازند. به عبارتی بزرگی نمایی وغلو در ویژگی های مثبت خود یا دیگران. در اثر بزرگنمایی ابعاد مثبت یک موضوع به عنوان یک قدرت مطلق و متعالی در نظر گرفته می شود.آرمانی سازی بدوی Primitive Idealization

دفاع های نارسیستیک

فرافکنی
Projection
فرد به کمک این دفاع ویژگی های فکری ، احساسی و آرزو های منفی و اضطراب خود را به دیگران نسبت می دهد.به طور مشخص در حالت های هذیانی سایکوتیک، به خصوص نشانگان پارانوییا ، قابل مشاهده است.
image 17
مکانسیم ها
مکانسیم ها

دفاع های نارسیستیک

نسبت دادن جنبه های ناخواسته خود به موضوع خارجی همراه با همسان سازی با موضوع یاد شده ؛ در این دفاع حالت های انکار شده ی درونی خود در دیکران ایجاد و در همان حال با آن حالت همسان سازی می شود .همانند سازی فرافکن Projective Identification
مکانسیم ها
مکانسیم ها

دفاع های نارسیستیک

اجتناب از آگاهی نسبت به یک واقعیت دردناک ؛ این دفاع می تواند یک رویداد یا خاطره آن و یا عواطف هم خوان با آن را شامل شود . اجتناب از پذیرش آن چه فرد دیده یا شنیده و یا تجربه کرده مواردی از این دفاع هستند.انکار Denial
image 21

 

دفاع های نابالغ

 

دفاع های نابالغ

تخلیه یک تکانه یا آرزوی ناهشیار از طریق عمل ، به منظور گریز آگاهی به احساس همراه آن ؛ جهت دهی آنی و انفجاری تکانه به عملبرون ریزی (کنش نمایی) Acting Out

دفاع های نابالغ

بازداری موقت یا زود گذر تفکر ؛ وقفه شبیه واپس زنی است با این تفاوت که وقفه در افکار و احساسات تنش ایجاد می کند .وقفه Blocking
بزرگ کردن یک بیماری ؛ سرزنش ناشی از داغ دیدگی و تنهایی یا تکانه های پرخاشگرانه نامقبول نسبت به دیگران ، به سرزنش خود و شکایت های جسمانی همچون درد و ضعف اعصاب منجر می شود .خود بیمار پنداری Hypochondria
image 23

دفاع های نابالغ

درون سازی خصوصیات یک موضوع بیرونی؛ در حالت دفاعی تمایز بین فرد و موضوع از بین می رود .درون فکنی Introjection
ابزار غیر مستقیم پرخاشگری به دیگران از طریق انفعال ، خودآزاری و آسیب به خود.رفتار پرخاشگرانه فعل پذیر Passive Aggression
درک نادرست انگیزه ها ، افکار و احساسات دیگران ؛ در سطحی بالاتر از فرافکنی نارسیستیک ، مواردی همچون پی داوری ،طرد یک رابطه صمیمانه ، به سبب حساسیت بیش از حد به یک خطر بیرونی و یا حساسیت زیاد به بی عدالتی در مقوله این طسح از فرافکنی قرار می گیرد.فرافکنی Projection

دفاع های نابالغ

تلاش برای بازگشت افکار ، احساسات و واکنش های هیجانی مربوط به سطوح پایینتر تحول ؛ به منظور گریز از تنش و تعارضی که فرد در سطح تحولی حاضر با آن رو به رو است.واپس روی Regression
image 24

دفاع های نابالغ

تبدیل شدن پدیده های روانشناختی به نشانه های جسمانی و گرایش به تظاهرات جسمانی به تظاهرات روانیجسمانی سازی Somatization
image 25

دفاع های نو‌‌‌رزی :

تلاش فزاینده و تقلا برای مهار و تنظیم رویداد ها و موضوعات در محیط به منظور کاهش اضطراب و حل تعارضات درونیمهار کردن Controlling
هیجان یا کشاننده نیرو گذاری شده از یک فکر یا موضوع ، به فکر یا موضوع دیگر منتقل می شود که در برخی جنبه ها شبیه موضوع یا فکر اولیه استجابه جایی Displacement
مکانسیم ها
مکانسیم ها

دفاع های نو‌‌‌رزی :

تغییر موقت اما شدید در شخصیت یا حس هویت شخصی به منظور گزیر از استیصال هیجانیتجزیه Dissolution
مفهومی کلی تر از فرافکنی دارد که در آن مولفه های شخصیت خود در دنیای بیرون و یا موضواع خارجی دیده می شود ؛ در این حالت تعارضات ، تکانه ها ، خلق ها ، سبک تفکر و نگرش ها به دنیای بیرون نسبت داده می شوندبیرون سازی Externalization
کارکرد های ایگو محدود یا طرد می شوند ؛ هدف آن گزیر از اضطرابی است که تعارض بین تکانه ها و احساسات و سوپر ایگو و یا نیرو های محیطی ایجاد می شودباز داری Inhibition

دفاع های نو‌‌‌رزی :

راندن یک فکر یا احساس از حیطه هوشیاری در واپس زنی اولیه افکار و احساسات پیش از حضور در آگاهی فرد سرکوب می شوند و در واپس زنی ثانویه فکر و احساساتی که قبلا در سطح آگاهی هوشیارانه تجربه شده اند سرکوب می گردند.سرکوبی suppression
گسست یا جدایی یک فکر از عواطف همراه با آنجداسازی Isolation
تبدیل یک احساس یا تکانه نامقبول به تکانه ای متضاد خودشواکنش وارونه Reaction Formation
 یک موضوع یا یک کارکرد هیجانی و رفتاری ، اهمیت جنسی پیدا می کند ؛ این امر در خصوص پدیده هایی صورت می گیرد که قبلا ماهیت جنسی نداشته اند و ای در سطح پایینتری چنین ماهیتی داشته اندجنسی سازی Sexualization
توضیح و تبیین اخلافی افکار ، باور ها ، احساسات و اعمال با هدف توجیه آن ها که در غیر این صورت قابل قبول نخواهند بوددلیل تراشی Rationalization
کم اهمیت جلوه دادن فکر و احساس ، مشکلات درونی ، رویداد های محیطی و یا مسایل و مشکلات موضوعات بیرونیناچیز انگاری Minimization
استفاده فزاینده از فرایند های عقلانی برای گریز از تجربه ها و بیان تکانه ها و احساسات ؛ این دفاع تلاشی برای بی روح ساختن یک پدیده هیجان انگیز است فرد با هدف از گریز از احساسات به جای حس کردن فکر می کندعقلی سازی Intellectualization
image 28

دفاع های سالم یا بالغ:

ایثار و نوع دوستی
ریاضت طلبی
پیش بینی
شوخ طبعی
والایش یا تصعید
کمک سازنده و لذت بخش به دیگران ؛ نوعی واکنش وارونه ی سازنده و خنثی استایثار و نوع دوستی Altruism
پیش بینی واقع بینانه و برنامه ریزی برای ناراحتی ها در آینده استپیش بینی Anticipation
image 29
حذف آثار لذت بخش تجارب با هدف رشد اخلاقی و معنوی ؛ لذت در این دفاع از طریق انصراف از لذت حاصل می شودریاضت طلبی Austerity
استفاده از شوخی برای ابراز آشکار افکار و احساسات بدون ایجاد ناراحتی برای خود یا دیگرانشوخ طبعی Humor
حذف آثار لذت بخش تجارب با هدف رشد اخلاقی و معنوی ؛ لذت در این دفاع از طریق انصراف از لذت حاصل می شودریاضت طلبی Austerity
استفاده از شوخی برای ابراز آشکار افکار و احساسات بدون ایجاد ناراحتی برای خود یا دیگرانشوخ طبعی Humor

 

دیدگاهتان را بنویسید