نکته و تست روانشناسی

روانشناسی

کدام مورد بیانگر دیدگاه قرآن کریم در ارتباط با «انسان و اجتماع» است؟ (کنکور 99)

1) جوامع به تبع تغییرات انسان ها، تغییر می کنند.

2) انسان ها اکثرا در اثر تغییرات اجتماعی تغییر می کنند.

3) جامعه و انسان، ارتباطی با هم ندارند و هر کدام مسیر خود را طی می کنند.

4) آنچه که تغییر اجتماعی، یا انسانی نامیده می شود، جریان یافتن اراده الهی است.

پاسخ: گزینه 1؛ طبق آیه «إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَومٍ حَتّى يُغَيِّروا ما بِأَنفُسِهِم» خدا حال هیچ قومی را دگرگون نخواهد کرد تا زمانی که خود آن قوم حالشان را تغییر دهند. این یعنی انسان توانمندی تغییر جامعه و شرایط را دارد.

روان شناسی فیزیولوژیک

در فرآیند چرخه زیستی، کدام مورد به ماده ملانوپسین حساس است؟ (کنکور 95)

1) سلول های دوقطبی                    2) سلول های گانگلیون                  3) مخروط ها                  4) میله ها

پاسخ: گزینه 2؛ آکسون سلول های گانگلیون شبکیه چشم مستقیما با دندریت نورون های هسته فوق کیاسمایی ارتباط سیناپسی دارند و با تکانه های خود در تنظیم ساعت زیستی تاثیر می گذارند. حساسیت سلول های گانگلیون به ماده ملانوپسین وابسته است. این رنگدانه ها در میله ها و مخروط های شبکیه وجود نداند. سلول های گانگلیون خیلی آرام با نور تحریک می شوند و تحریک را به هسته های فوق کیاسمایی می رسانند.

متون تخصصی

انواع درمان های بالینی:

insight therapy: بینش درمانی

action therapy: عمل درمانی

directive therapy: درمان رهنمودی

nondirective therapy: درمان غیر رهنمودی

outpatient therapy: درمان بیماران سرپایی

inpatient therapy: درمان بیماران بستری

family therapy: خانواده درمانی

group thrapy: گروه درمانی

individual therapy: درمان فردی

آسیب شناسی روانی

تفاوت عمده اختلال ساختگی و تعاض کدام است؟ (کنکور 97)

1) نبود انگیزه برای ایفای نقش در اختلال ساختگی                   2) نبود علائم و نشانه های جسمی در اختلال ساختگی

3) نبود موشق های بیرونی در اختلال ساختگی                                    4) فرار از مسئولیت و نفع ثانوی در اختلال ساختگی

پاسخ: گزینه 3؛ در اختلال ساختگی، فرد به دروغ خود یا دیگری را مبتلا به سمپتوم های فیزیکی یا سایکولوژیک نشان می دهد یا عمدا خود یا دیگری را به جراحت و بیماری دچار می کند. انگیزه فرد در اختلال ساختگی، ایفای نقش بیمار برای کسب توجه است. در واقع، دروغگویی در این اختلال با اهداف روانشناختی رخ می دهد، نه کسب اهداف بیرونی. در تمارض فرد برای به دست آوردن یک منفعت بیرونی (مثل فرار از سربازی)، سمپتوم را در خود ایجاد می کند. در اختلال ساختگی، ایجاد سمپتوم در صورت عدم پاداش بیرونی هم رخ می دهد چرا که هدف فرد صرفا فرار از یک موقعیت ناخوشایند نیست.

روان شناسی عمومی

احساسی که نور در مخروط ها یا در کرتکس ایجاد می کند چه نامیده می شود؟ (کنکور 97)

1) سیری                                                2) درخشندگی                              3) دامنه موج                               4) فام

پاسخ: گزینه 4؛ سه ویژگی رنگ: فام که عبارت است از کیفیتی که نام آن رنگ بهترین توصیف آن است؛ نظیر قرمز یا زرد متمایل به سبز؛ درخشندگی (شدت): به مقدار نوری که ظاهرا از یک سطح رنگی تابیده می شود، مربوط است، چنان که سفید درخشنده ترین رنگ ممکن و سیاه کورترین آن هاست. درجه اشباع: به معنای پر رنگ بودن یا خلوص آن رنگ است؛ رنگ های اشباع نشده، پریده و کم رنگ به نظر می رسد (نظیر صورتی)، و رنگ های اشباع شده (مثل زرشکی) چنان به نظر می آیند که گویا هیچ رنگ سفیدی در آن وجود ندارد.

انگیزش و هیجان

کدام مبین اسناد گرایشی است؟ (کنکور 91)

1) در موقعیت های مختلف رفتار متفاوت باشد.                                    2) وقتی مسئولیت رفتار به موقعیت بیرونی نسبت داده شود.

3) در موقعیت معین افراد دیگر رفتار مشابه نشان دهند.             4) هنگامی که مسئولیت رفتار به خود اسناد داده شود.

پاسخ: گزینه 4؛ اسناد گرایشی به معنی اسناد درونی و اسناد موقعیتی به معنی اسناد بیرونی است.

کودکان استثنائی

فردی که آستانه شنوایی او 89-70 دسی بل است، از نظر نقص شنوایی در کدام طبقه قرار می گیرد؟ (کنکور 96)

1) خفیف                                    2) متوسط                                   3)عمیق                                     4) شدید

پاسخ: گزینه 4؛ بریل و همکارانش، طبقه بندی های زیر را برای آستانه شنوایی معرفی کرده اند:

خفیف: 54-27 دسی بل، متوسط: 69-55 دسی بل، شدید: 89-70 دسی بل، عمیق یا مطلق: 90 دسی بل و بالاتر

آمار و روش تحقیق

کدام مورد از محدودیت های طرح تک آزمودنی ABA است؟

1) نیاز به اندازه گیری متعدد و چندگانه در مرحله خط پایه است.

2) اثر ثابتی را از خط پایه به مرحله عمل آزمایشی نشان نمی دهد.

3) عامل تاریخچه به عنوان عامل تهدید کننده روایی درونی کنترل نمی شود.

4) برخی از رفتارها هنگام حذف عمل آزمایشی به سطح خط پایه برنمی گردند.

پاسخ: گزینه 4؛ طرح های تک آزمودنی عبارتند از:

طرح پایه ای AB/ طرح های بازگشتی (ABA و ABAB)/ طرح های چندخط پایه

گزینه 1؛ یعنی نیاز به اندازه گیری متعدد و چندگانه در مرحله خط پایه، مربوط به طرح های چندخط پایه ای است. مزیت طرح ABA ناشی از توانایی آن ها برای کنترل بیشتر تاریخچه (رخدادهای همزمان با اجرای تحقیق) است. اما به دو دلیل محققان کمتر از آن استفاده می کنند: 1- درمان هایی که تغییرات پایدار در مراجع ایجاد می کنند، اغلب بازگشت ناپذیرند. 2- تلاش برای بازگرداندن مراجعان به وضعیت قبل از درمان، اغلب کاری نابخردانه و غیراخلاقی است.

در کدام روش، برآورد پایایی (Reliability)، امکان دارد عامل رشد و یادگیری بر برآورد پایایی اثر بگذارد؟

1) بازآزمایی       2) فرم های همتا                          3) کودر-ریچاردسون         4) دو نیمه کردن آزمون

پاسخ: گزینه 1؛ در پایایی بازآزمایی یک آزمون در دو نوبت برای آزمودنی های یکسان اجرا می شود و سپس همبستگی نتایج محاسبه می گردد. یک مساله ای که در پایایی با استفاده از روش بازآزمایی وجود دارد مدت زمان بین دو اجرای آزمون است. رشد و یادگیری دو عاملی هستند که ممکن است در این فاصله زمانی رخ دهد و برآورد پایایی را تحت تاثیر قرار دهند.

روان شناسی بالینی

هنگامی که فرد در شرایط آزمایشی و گواه مورد بررسی قرار می گیرد و درمان در مراحل متناوب به کار برده و حذف می شود، با کدام طرح تحقیقی سر و کار داریم؟ (کنکور 89)

1) زمینه یابی                  2) همبستگی                                3) علی- مقایسه ای                                   4) تک آزمودنی

پاسخ: گزینه 4؛ در طرح تک موردی (تک آزمودنی) رفتار آزمودنی تحت شرایط مختلف اندازه گیری می شود، که از این جهت با روش آزمایشی شباهت دارد. اما تمرکز آن فقط بر پاسخ های یک آزمودنی است. شیوه انجام طرح تک موردی به این شکل است: ابتدا یک خط پایه تعیین می شود، رفتار آزمودنی قبل از مداخله ثبت می شود و سپس مداخله صورت می گیرد. رفتار آزمودنی در خط پایه و پس از مداخله مقاسه می شود. (در واقع خط پایه در اینجا همان شرایط گواه است که شرایط آزمایش یا مداخله با آن مقایسه می شود. ( در واقع خط پایه در اینجا همان شرایط گواه است که شرایط آزمایش یا مداخله با ان مقایسه می شود).

روان شناسی رشد

کدام یک وجه مشترک نظریه های لئون تی اف و پیاژه را نشان می دهد؟ (کنکور 90)

1) درون سازی                                                                            2) استفاده از مصاحبه بالینی

3) دست ورزی و کار روی ابزار                                                     4) توجه به یادگیری

پاسخ: گزینه 3؛ پیاژه و لئون تی اف از نظر تاکید بر کار روی ابزار شباهت دارند.و پیاژه دستکاری فعالانه اشیا توسط کودک را عامل اساسی در شکل گیری ساختارهای شناختی می داند. لئون تی اف نیز معتقد است دست ورزی روی ابزارهایی که تجارب تاریخی-اجتماعی را در خود دارند، نقش اساسی را در فرآیند اکتساب دارد.

علم النفس

کدام یک از دانشمندان اسلامی، انسان را عالم کبیر و عالم را انسان صغیر می داند؟ (کنکور 96)

1) ملاصدرا                    2) ابن سینا                                  3) محی الدین عربی                      4) فارابی

پاسخ: گزینه 3؛ ابن عربی انسان را عالم کبیر می دانست زیرا تمام حقایق عالم در وجود انسان تجل می کند. وی عالم را انسان صغیر می دانست زیرا تمام پدیده های موجود در عالم از نشئه انسانی ظهور پیدا می کند.

روان شناسی فیزیولوژیک

فعالیت حافظه روندی، به کدام ساخت بستگی دارد؟ (کنکور 97)

1) اجسام مخطط               2) شکنج سینگولیت                       3) فورنیکس                    4) هیپوکامپ

پاسخ: گزینه 1؛ اجسام مخطط (هسته دمدار و هسته پوتامن) در حافظه نا آشکار یا روندی اهمیت دارند اما نقشی در حافظه اخباری ندارند.

متون تخصصی

More information is helpful in making any decision but, says Kahneman, people spend proportionally too much time on small decisions and not enough on big ones. They need to adjust the balance. During the boom years, some companies put as much effort into planning their office party as into considering strategic mergers.

Equilibrium

Counterbalance

اطلاعات بیشتر در هر گونه تصمیم گیری مفید است، اما کانمن می گوید: مردم نسبتا زمان زیادی را صرف تصمیم گیری های کوچک می کنند و زمان کافی صرف تصمیم گیری های بزرگ نمی کنند. آن ها لازم است که تعادل را برقرار کنند. در طول سال های رونق و پیشرفت، بعضی از شرکت ها به اندازه ای برای برنامه ریزی ادغام استراتژیک تلاش کردند که برای برنامه ریزی برگزاری جشن اداره تلاش کردند. (کنکور 93)

Equilibrium: تعادل، موازنه

Counterbalance: تعادل، خنثی کردن، برابر کردن

آسیب شناسی روانی

کدام اختلال درباره شیوع لکنت زبان بر اساس جنسیت درست است؟ (کنکور 96)

1) در دختران بیشتر از پسران است.                                     2) در پسران بیشتر از دختران است.

3) شیوه لکنت زبان در هر دو جنس برابر است.                                  4) شواهد پژوهشی کافی در این زمینه وجود ندارد.

پاسخ: گزینه 2؛ شیوع لکنت زبان در پسران بیشتر از دختران است.

روانشناسی کودکان استثنایی

انقباض غیرارادی ماهیچه ها چه نام دارد و در کدام دسته از طبقه بندی فلج مغزی قرار می گیرد؟

1) آتتوز- حرکتی              2) اسپاستیک- حرکتی                    3) آتتوز- جایگاهی                        4) اسپاستیک- جایگاهی

پاسخ:گزینه 2؛ سه نوع فلج آتونیک وجود دارد که مشکلات حرکتی آشکاری ایجاد می کند: آتتوید (مشکلات حرکتی چرخشی)، اسپاستیک (انقباض غیرارادی عضلانی)، و آتاکسیک (بی تعادلی)

دیدگاهتان را بنویسید