نکاتی درباره دو سوال

امتیاز یادتون نره

ابتدا از اینکه از سایت روان آموز پاسخ تشریحی کنکور دکتری روانشناسی یا کلید سوالات را دریافت کردید تشکر میکنیم و امیدواریم که برای شما مفید بوده باشد. دو نکته در زیر ذکر شده که لطفا دقت کنید.

یک مورد تردید در سوال 25 سال 91 از سوی شما مطرح شده است. توضیحی که در پاسخ تشریحی داده ایم  را با ذکر نکاتی در زیر آورده ایم.  از شما می خواهیم اگر توضیح دیگری وجود دارد با ذکر منبع برای ما ذکر کنید چرا که اصلاح خطاها بهترین روش یادگیری است و ما می خواهیم که معتبرترین پاسخ تشریحی را در اختیار شما بگذاریم.

آزمون t همبسته توان آزمون بیشتری از آزمون t مستقل دارد چرا که خطای استاندارد تفاوت دو نمونه همبسته، از خطای استانداردی که به وسیله فرمول دو نمونه مستقل محاسبه می شود کمتر است. کمتر بودن خطای استاندارد دو نمونه همبسته باعث می شود که حساسیت آزمون در مقایسه میانگین ها و احتمال رد فرض صفر وقتی این فرض واقعا غلط است افزایش یابد. به همین دلیل ازمون مقایسه تفاوت میانگین بین دو گروه همبسته، دارای توان بیشتری است.

آمار و احتمالات کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی، دکتر دلاور- صفحه 295

تجزیه و تحلیل واریانس که با استفاده از آزمون F انجام می شود یک روش فراگیر تر از آزمون T است و برخی آماردانان حتی وقتی مقایسه بین دو گروه مدنظر باشد از این روش استفاده می کنند. در تجزیه و تحلیل واریانس n آزمودنی به صورت تصادفی در k گروه آزمایشی قرار می گیرند و هر گروه تحت تاثیر متغیرهای مستقل مختلف قرار میگیرد. این طرح را بین گروهی نیز می نامیم زیرا در آنها تفاوت های فردی بین گروه ها مورد مقایسه است و تفاوت های درون گروهی خطا محسوب می شود.

طرح هایی که در آنها یک آزمودنی در معرض بیش از یک متغیر مستقل است اندازه گیری مکرر یا طرح درون آزمودنی نامیده می شود. در این طرح ها هدف اعمال کنترل برای به حداقل رساندن تفاوت های فردی است بنابراین خطا کاهش خواهد یافت. طرح درون آزمودنی با کاهش خطای تصادفی مربوط به تفاوت های فردی و افزایش تعداد مشاهدات توان آزمایش را بسیار بالا می برد.

احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی، دکتر دلاور  صفحات 316،  345، 346 /  روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، دکتر دلاور  صفحه 178

در پاسخ تشریحی سوال 28 سال 91 اشتباهی رخ داده است که همین جا از بازخورد دوستان صمیمانه تشکر میکنم. در سوال 28 سال 91 ، صورت سوال از ما اثرات ساده را خواسته است اما ما در پاسخ اثرات تعاملی را توضیح داده ایم. لطفا به پاسخ صحیح این سوال دقت کنید:

اثر اصلی: بررسی اثر تاثیر یک متغیر بر متغیر وابسته بدون در نظر گرفتن متغیر مستقل دیگر.  به تعداد متغیرهای مستقل اثر اصلی داریم.

اثر ساده: منظور بررسی تاثیر یک متغیر بر متغیر وابسته است در حالی که یک سطح از سطوح متغیر مستقل دیگر را نیز در نظر گرفته باشیم. تعداد اثرات ساده از جمع سطوح متغیر اول با سطوح متغیر دوم به دست می آید.

اثر تعاملی: بررسی اثر همزمان اثر دو متغیر بر روی متغیر وابسته. تعداد اثرات تعاملی از ضرب سطوح متغیر اول در سطوح متغیر دوم به دست می آید.

بنابراین پاسخ سوال 28 سال 91 که از ما اثرات ساده را خواسته است از جمع دو عدد سه و چهار به دست می آید.

خوشحالیم که در سایت روان آموز با وجود بازخوردهای شما عزیزان و چک کردن مداوم مجموعه پاسخ های تشریحی، این فرصت را داریم که با اطمینان بیشتری پاسخ تشریحی را در اختیار داوطلبان قرار می دهیم. چرا که این فرصت برای بسیاری از کتاب های کنکوری وجود ندارد تا اشتباهات احتمالی را اصلاح کنند.

با آرزوی موفقیت

اشتراک
به من خبر بده
0 نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات