نظریه رشد شناختی پیاژه

پیاژه، نظریه پرداز برجسته در زمینه رشد شناختی، نظریه ای بر مبنای تفکر ارائه داد، نظریه او در مقابل رفتارگرایی که شناخت و یادگیری را محصول تقویت و پاداش می‌پنداشت، قرار می‌گیرد. از نظر پیاژه کودکان با دستکاری و کاوش محیط به طور فعال آگاهی کسب میکنند. پیاژه چهار مرحله رشد شناختی برای کودک متصور می‌شود، که این مراحل بر مبنای تفاوت کیفی میان تفکر استوار هستند.

مفهوم مرحله از دیدگاه پیاژه:

5+0AhRJ37BkjqYMpGgFAF6vPvisz+tRAAAAAElFTkSuQmCCترتیب مراحل ثابت است (تسلسل غیر قابل تغییر).

5+0AhRJ37BkjqYMpGgFAF6vPvisz+tRAAAAAElFTkSuQmCC مراحل مبین یکپارچگی سلسه مراتبی هستند؛ یعنی هر مرحله خصوصیات مراحل قبلی را نیز شامل

5+0AhRJ37BkjqYMpGgFAF6vPvisz+tRAAAAAElFTkSuQmCCمی‌شود (استثنا این موضوع، مرحله پیش‌عملیاتی است، یعنی خصوصیات این مرحله در مراحل بعدی متبلور نمی‌شود).

5+0AhRJ37BkjqYMpGgFAF6vPvisz+tRAAAAAElFTkSuQmCCمراحل کیفی هستند.

5+0AhRJ37BkjqYMpGgFAF6vPvisz+tRAAAAAElFTkSuQmCCمراحل به ویژگی های کلی فکر اطلاق می‌شوند. یعنی هر رفتار یک مرحله محسوب نمی‌شود.

5+0AhRJ37BkjqYMpGgFAF6vPvisz+tRAAAAAElFTkSuQmCC مراحل کیفی هستند.

5+0AhRJ37BkjqYMpGgFAF6vPvisz+tRAAAAAElFTkSuQmCCمراحل به ویژگی های کلی فکر اطلاق می‌شوند. یعنی هر رفتار یک مرحله محسوب نمی‌شود.

5+0AhRJ37BkjqYMpGgFAF6vPvisz+tRAAAAAElFTkSuQmCCمراحل همگانی اند و در تمامی فرهنگ ها یکسان‌اند.

مرحله اول: حسی-حرکتی: در نظریه رشد شناختی پیاژه کودک در این مرحله با استفاده از حواس و حرکات به کاوش محیط می‌پردازد و اعمال، شناخت را تشکیل می‌دهند.

این دوره پیچیده ترین دوره در تحول شناختی انسان است.

5+0AhRJ37BkjqYMpGgFAF6vPvisz+tRAAAAAElFTkSuQmCCمفهوم واکنش‌های چرخشی: برخورد اتفاقی با تجربه ای تازه که فعالیت حرکتی خود کودک آن را ایجاد کرده است.

1.طرحواره های بازتابی(تولد تا 1 ماهگی):

5+0AhRJ37BkjqYMpGgFAF6vPvisz+tRAAAAAElFTkSuQmCC اولین طرحواره ها شامل بازتاب‌های نوزادی نظیر مکیدن، پلک زدن و … می‌باشند.

5+0AhRJ37BkjqYMpGgFAF6vPvisz+tRAAAAAElFTkSuQmCCاین طرحواره ها، عناصر سازنده هوش حسی-حرکتی اند.

5+0AhRJ37BkjqYMpGgFAF6vPvisz+tRAAAAAElFTkSuQmCCچشم‌گیر ترین فعالیت در این مرحله، درونی سازی است.

2.واکنش‌های چرخشی (دوری) اولیه(1-4ماهگی):

5+0AhRJ37BkjqYMpGgFAF6vPvisz+tRAAAAAElFTkSuQmCCتکرار رفتارهای تصادفی(متمرکز بر بدن) که توسط نیازهای اساسی برانگیخته می‌شود(برای مثال کودک

5+0AhRJ37BkjqYMpGgFAF6vPvisz+tRAAAAAElFTkSuQmCCبه‌هنگام مکیدن به طور اتفاقی صدایی تولید می‌کند، در نتیجه تلاش می‌کند باز هم آن صدا را تولید کند.)

5+0AhRJ37BkjqYMpGgFAF6vPvisz+tRAAAAAElFTkSuQmCCکودک بر اعمال خود کنترل ارادی کسب می‌کند.

5+0AhRJ37BkjqYMpGgFAF6vPvisz+tRAAAAAElFTkSuQmCCرفتار خود را در پاسخ به ضروریات محیط تغییر می‌دهد.

5+0AhRJ37BkjqYMpGgFAF6vPvisz+tRAAAAAElFTkSuQmCCشروع  شرطی شدن نوزاد  پیش بینی محدود رویدادها

نکته  5+0AhRJ37BkjqYMpGgFAF6vPvisz+tRAAAAAElFTkSuQmCCدر دو مرحله اول اعمال کودکان متمرکز بر بدن هستند و مرحله سوم، آغاز تعامل با محیط است.

5+0AhRJ37BkjqYMpGgFAF6vPvisz+tRAAAAAElFTkSuQmCCسه مرحله اول رفتار کودک تصادفی است.

3.واکنشهای چرخشی  ثانویه(4-8ماهگی):

5+0AhRJ37BkjqYMpGgFAF6vPvisz+tRAAAAAElFTkSuQmCCآگاهی کودک به تمایز فیزیکی خود به صورت تصادفی متمرکز بر محیط

5+0AhRJ37BkjqYMpGgFAF6vPvisz+tRAAAAAElFTkSuQmCCشکل گیری ریشه خلاقیت

5+0AhRJ37BkjqYMpGgFAF6vPvisz+tRAAAAAElFTkSuQmCCپایداری مناظر جالب

5+0AhRJ37BkjqYMpGgFAF6vPvisz+tRAAAAAElFTkSuQmCCتقلید رفتار های آشنا

4.هماهنگی واکنش های چرخشی ثانویه(8-12 ماهگی): در این مرحله نسبت به مرحله قبل، کودک دست به رفتار عمدی می‌زند و دو طرحواره را برای رسیدن به هدف ترکیب می‌کند.

5+0AhRJ37BkjqYMpGgFAF6vPvisz+tRAAAAAElFTkSuQmCCکودک خود را به عنوان عاملیت عملمی‌شناسد.رفتار عمدی و هدف‌گرا

5+0AhRJ37BkjqYMpGgFAF6vPvisz+tRAAAAAElFTkSuQmCCتمایز وسیله- هدف

5+0AhRJ37BkjqYMpGgFAF6vPvisz+tRAAAAAElFTkSuQmCCپایداری شی(جست‌ و جوی A نه B): (اگر در مقابل کودک شی را پنهان کنیم و سپس محل آن را تغییر

دهیم، کودک فقط محل اول را جست و جو خواهد کرد.)

5+0AhRJ37BkjqYMpGgFAF6vPvisz+tRAAAAAElFTkSuQmCCبهبود پیش‌بینی محدود رویداد‌ها

5.واکنش‌های چرخشی ثالث(12-18ماهگی): برخلاف مراحل قبلی، کودک اعمال متفاوت را برای رسیدن به نتایج متفاوت بکار می‌گیرد.

کودک همچون دانشمند کوچک

5+0AhRJ37BkjqYMpGgFAF6vPvisz+tRAAAAAElFTkSuQmCCاستفاده از فرآیند تجربی آزمون و خطا

5+0AhRJ37BkjqYMpGgFAF6vPvisz+tRAAAAAElFTkSuQmCCتقلید رفتار های تازه

5+0AhRJ37BkjqYMpGgFAF6vPvisz+tRAAAAAElFTkSuQmCCافزایش برونی سازی

5+0AhRJ37BkjqYMpGgFAF6vPvisz+tRAAAAAElFTkSuQmCCتجلی هوش عملی

  1. بازنمایی ذهنی(18-24ماهگی): تجسم درونی اطلاعاتی که ذهن می‌تواند دستکاری کند.

5+0AhRJ37BkjqYMpGgFAF6vPvisz+tRAAAAAElFTkSuQmCCتفکر قبل از عمل شروع رفتار نمادین مرحله ابداع و اختراع جابجایی نادیدنی تقلید معوق حل کردن ناگهانی مسائل  (تجربه آهان) بازی وانمود کردن

5+0AhRJ37BkjqYMpGgFAF6vPvisz+tRAAAAAElFTkSuQmCC نکته پیش‌بینی محدود رویدادها مرحله 2 و بهبود پیش بینی رویداد ها در مرحله 4

5+0AhRJ37BkjqYMpGgFAF6vPvisz+tRAAAAAElFTkSuQmCCتقلید رویداد رفتارهای آشنا مرحله 3 و تقلید رفتار های تازه مرحله 5

5+0AhRJ37BkjqYMpGgFAF6vPvisz+tRAAAAAElFTkSuQmCCیک نکته مهم که معمولا دانشجویان دقت کافی به آن نمی‌کنند و در نتیجه تفکیک مرحله 2 و 3 پیاژه برای آنها سخت می‌شود، مفهوم عملیات است. همانطور که از اسم مرحله 2 مشخص است، این مرحله پیش از عملیات است و مرحله 3 دارای عملیات است.

5+0AhRJ37BkjqYMpGgFAF6vPvisz+tRAAAAAElFTkSuQmCC عملیات(Operation)  فرآیند درونی شدن اعمال که قابلیت ترکیب و برگشت پذیری دارد.

5+0AhRJ37BkjqYMpGgFAF6vPvisz+tRAAAAAElFTkSuQmCC مهم ترین ویژگی؟  برگشت پذیری

5+0AhRJ37BkjqYMpGgFAF6vPvisz+tRAAAAAElFTkSuQmCCپیاژه از این مفهوم برای توضیح چگونگی نگهداری ذهنی استفاده کرد.

مرحله دوم: پیش عملیاتی(2-7 سالگی):

5+0AhRJ37BkjqYMpGgFAF6vPvisz+tRAAAAAElFTkSuQmCC واضح‌ترین تغییر نسبت به مرحله حسی- حرکتی افزایش چشم‌گیر توانایی بازنمایی ذهنی یا نمادی همراه است.

5+0AhRJ37BkjqYMpGgFAF6vPvisz+tRAAAAAElFTkSuQmCCزبان انعطاف پذیر ترین وسیله بازنمایی است، با این حال از نظر پیاژه عنصر اصلی تغییر شناختی فعالیت   حسی- حرکتی کودک است.

5+0AhRJ37BkjqYMpGgFAF6vPvisz+tRAAAAAElFTkSuQmCCکودک مفهوم کل را درک نمی‌کند  استدلال کودک تبدیلی(جزء به جزء) است.تفکر غیر منطقی و سازمان نیافته است.

5+0AhRJ37BkjqYMpGgFAF6vPvisz+tRAAAAAElFTkSuQmCCنخستین مرحله درک قواعد

5+0AhRJ37BkjqYMpGgFAF6vPvisz+tRAAAAAElFTkSuQmCCاوج خودمحوری (خودمیان بینی

سه محدودیت مرحله پیش‌عملیاتی:

  1. خودمحوری  اساسی ترین نارسایی تفکر پیش عملیاتی

مستقیم: درباره زمان، علت، فضا (مثال معروف مسئله 3کوه)

غیرمستقیم: جاندارپنداری، ساخته‌پنداری، غایی انگاری، تفکرجادویی، میان‌گرایی و…

  1. ناتوانی در نگهداری ذهنی  مهمترین ویژگی غیر منطقی تفکر پیش عملیاتی آگاهی کودک متمرکز است و تنها به یک جنبه از موقعیت محدود است.

تفکر کودک فاقد برگشت پذیری است.

  1. فقدان طبقه‌بندی سلسله مراتبیناتوانی کودک در سازماندهی اشیا به طبقات و زیرگروه‌ها  عدم درون گنجی

مرحله سوم: عملیات عینی(7-12سالگی):

5+0AhRJ37BkjqYMpGgFAF6vPvisz+tRAAAAAElFTkSuQmCCدر این مرحله تفکر کودک منطقی، منظم و انعطاف پذیر می‌شود.

5+0AhRJ37BkjqYMpGgFAF6vPvisz+tRAAAAAElFTkSuQmCCاعمال ذهنی از قوانین منطقی پیروی می‌کنند اما وابسطه به عینیت هستند.

5+0AhRJ37BkjqYMpGgFAF6vPvisz+tRAAAAAElFTkSuQmCCسازش یافته ترین دوره تحول

5+0AhRJ37BkjqYMpGgFAF6vPvisz+tRAAAAAElFTkSuQmCCعملیات و نگه‌داری ذهنی مهمترین خصوصیت این مرحله‌اند.

5+0AhRJ37BkjqYMpGgFAF6vPvisz+tRAAAAAElFTkSuQmCCتوانایی‌های موجود در این مرحله

5+0AhRJ37BkjqYMpGgFAF6vPvisz+tRAAAAAElFTkSuQmCCنگهداری ذهنی(کودک قادر به تمرکز زدایی است.)

5+0AhRJ37BkjqYMpGgFAF6vPvisz+tRAAAAAElFTkSuQmCCقابلیت برگشت پذیری

5+0AhRJ37BkjqYMpGgFAF6vPvisz+tRAAAAAElFTkSuQmCC توانایی طبقه بندی( حل مسئله درون‌گنجی)

5+0AhRJ37BkjqYMpGgFAF6vPvisz+tRAAAAAElFTkSuQmCCردیف کرد: توانایی مرتب کردن بر اساس بعد کمیّت

5+0AhRJ37BkjqYMpGgFAF6vPvisz+tRAAAAAElFTkSuQmCCاستدلال فضایی: داشتن نقشه های شناختی

مرحله چهارم: عملیات صوری:

5+0AhRJ37BkjqYMpGgFAF6vPvisz+tRAAAAAElFTkSuQmCCتوانایی تفکر انتزاعی، منظم و علمی

5+0AhRJ37BkjqYMpGgFAF6vPvisz+tRAAAAAElFTkSuQmCCنوجوان برطبق عملیات عمل می‌کند( در مرحله عملیات عینی کودک بر اساس واقعیت عمل می‌کند.)

5+0AhRJ37BkjqYMpGgFAF6vPvisz+tRAAAAAElFTkSuQmCCاندیشه به بالاترین سطح خود می‌رسد.

5+0AhRJ37BkjqYMpGgFAF6vPvisz+tRAAAAAElFTkSuQmCCآرمان گرایی افراطی+  قدرتمند دانستن تفکر خود(می‌شود شکلی از خودمحوری)

5+0AhRJ37BkjqYMpGgFAF6vPvisz+tRAAAAAElFTkSuQmCCسن متافیزیکی

5+0AhRJ37BkjqYMpGgFAF6vPvisz+tRAAAAAElFTkSuQmCCویژگی ها استدلال فرضی قیاسی نوجوان مانند یک دانشمند عمل می‌کند؛

5+0AhRJ37BkjqYMpGgFAF6vPvisz+tRAAAAAElFTkSuQmCCیعنی با احتمال(فرضیه)  شروع می‌کند

5+0AhRJ37BkjqYMpGgFAF6vPvisz+tRAAAAAElFTkSuQmCC در یک مسئله تمامی جنبه های موضوع را مورد بررسی قرار میدهد.

5+0AhRJ37BkjqYMpGgFAF6vPvisz+tRAAAAAElFTkSuQmCCاستدلال ترکیبی است.

5+0AhRJ37BkjqYMpGgFAF6vPvisz+tRAAAAAElFTkSuQmCCتفکر گذاره ای(منطق قضایا)

5+0AhRJ37BkjqYMpGgFAF6vPvisz+tRAAAAAElFTkSuQmCCتوانایی ارزیابی منطق گزاره‌ها (اظهارات کلامی)

5+0AhRJ37BkjqYMpGgFAF6vPvisz+tRAAAAAElFTkSuQmCCبدون ارجاع به شرایط دنیای عملی.

منابع: روان شناسی رشد لورابرک، نظریه های رشد کرین، روان شناسی ژنتیک دکتر منصور

2 دیدگاه

به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید