نمونه سوالات آزمون دکتری روانشناسی: سوال 46 سال 92

امتیاز یادتون نره

هر اقدام در قلمرو آسیب شناسی روانی کودک بر اساس کدام ارزشیابی چهارگانه پی ریزی می شود؟

1- تحولی، فرهنگی، آماری، محیطی

2- نشانه ای، ساختاری، تحولی، محیطی

3- تحولی، عملکردی، ساختاری، آماری

4- نشانه ای، عملکردی، فرهنگی، آماری

پاسخ: گزینه 2

کتاب روانشناسی مرضی تحولی دکتر دادستان، بخش اول، فصل ماهیت اختلالات روانی:

چون کودک در حال تحول است و متحرک و قابل انعطاف است و بسیاری از مشکلات ایجاد شده تنها ویژگی های یک مرحله است، تعیین بهنجاری و مرضی مشکل تر است. بنابراین باید از چند بعد آن را بررسی کرد:

1-                   نشانه مرضی

2-                  موقعیت نشانه (ساختاری)

3-                  نشانه در چارچوب تحول (تحولی)

4-                  ساخت در رابطه با محیط (محیطی)

1-                  رفتار نشانه ای (نشانه مرضی):

آیا بر اساس یک رفتار آشکار کودک می توان گفت بیمار است یا بهنجار:

نمی توان بهنجار و نابهنجار را بر اساس تظاهرات رفتار مقابل هم قرار داد. فردی با توانایی کنار امدن با مشکلات، سازش با خود و دیگران، فلج نشدن در برابر تعارضات، و طرد نشدن توسط جامعه، فردی بهنجار است.

فقط نشانه شناسی یک رفتار برای تعیین نقش بیماری زایی آن کافی نیست و باید ارزشیابی پویشی و اقتصادی هم انجام شود:

دیدگاه پویشی و تحولی: اینکه رفتار نشانه ای تا چه حد اضطراب را مهار می کند و ادامه حرکت تحولی را ممکن می سازد، بهنجار بودن آن را مشخص می کند.

دیدگاه اقتصادی: درجه تاثیر رفتار نشانه ای بر عملکرد من بهنجاری آن را مشخص می کند.

(از دیدگاه اقتصادی فرایندهای روانی شامل جریان و تقسیم نیروی کمی است که امکان کاهش، افزایش و تعادل دارد)

در اغلب کودکان فقدان نشانه دلیل سلامت روان است اما در برخی بهنجاری سطحی نوعی هم شکل طلبی سازشی یا اطاعت از فشار اطرافیان است.

2- دیدگاه ساختاری:

فروید ساخت روانی افراد روان پریش و نوروتیک را بر اساس تاثیر روش روان تحلیل گری در انها متمایز کرد (اگر روش روان تحلیل گری تاثیرگذر باشد نوروتیک است)

فروید بین انسان بهنجار و نوروتیک تفاوت قایل نبود. تنها تفاوت در شدت کشاننده ها، تعارض ها و دفاع هاست.

کلاین: تمایز کیفی بین فرد بهنجار و مرضی وجود ندارد و تنها یک تفاوت کمی است (یعنی همان تفاوت در شدت)

خیال پردازی ها و مکانیزم ها در مرحله روان گسسته پارانوییاگونه کلاین مشابه بیماران روانپریش است.

بنابراین با توجه به ساخت روانی نمی توان بهنجار و مرضی را جدا کرد.

مشکلات در مشخص کردن ساخت روانی کودک :

–                       نوسان حرکات پیش رونده و پس رونده: مانع مشخص کردن مرز رفتار مرضی می شود

–                       عدم استقرار عملکرد روانی: مانع رسیدن به یک الگوی پایدار و کامل می شود.

–                       وهله های بحرانی: نشانه دگرگونی های ساختاری درازمدت هستند

–                       وابستگی به اطرافیان: باعث تغییرات غیرمنتظره می شود

3-                  دیدگاه تحولی:

–                       مفهوم رشد نیافتگی:

رشدنیافتگی به طور ضمنی به الگوی اماری و ارمانی اشاره دارد و برای رفتارهایی استفاده می شود که در مرز بهنجار و مرضی قرار دارند

محققان بر اساس رشدنیافتگی جدول های بالینی ایجاد کرده اند. این محققان، رشد داخلی که فرایند محض عصبی فیزیولوژیک است را اساسی می دانند.

رشدنیافتگی در زمینه روانی حرکتی:

دوپره: جدول بالینی کودنی حرکتی بر اساس رشدنیافتگی روانی حرکتی

نظریه پدیداری مرضی بر اساس جدول دوپره: مشکلات حرکتی ناشی از ضایعه یا نارسایی عملکرد

رشدنیافتگی در زمینه عاطفی:

انواع رفتارها شامل اشکال در مهار هیجان ها، وابستگی عاطفی، تلقین پذیری، نیاز به ایمنی، سازمان یافتگی هیستریکی و غیره

–                       مفهوم ناهماهنگی خطوط تحول

بر اساس نظر آنافروید بررسی ناهماهنگی خطوط تحول معیاری برای ارزیابی آسیب است، گرچه برای توصیف جنبه مرضی کافی نیست.

4-                   دیدگاه محیطی:

بر اساس نظر وینی کات، هر گونه ارزشیابی و درمان نیاز به بررسی تعامل مادر و کودک دارد.

برخی رفتارها فقط اعتراض های سالم به محیط بیمار است.

اشتراک
به من خبر بده
0 نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات