منابع رتبه سه ارشد روانشناسی بالینی

امتیاز یادتون نره

زبان انگلیسی

 1. متون روان‌شناسی به زبان انگلیسی، هاشمیان، سنجش تکمیلی (مطالعه نکردم)
 2. متون روان‌شناسی به زبان انگلیسی، لیل، ساوالان
 3. کتاب مدرسان شریف

 

آمار و روش تحقیق

 1. جزوه‌ی دکتر فراهانی

2.مدرسان شریف

 

روانشناسی رشد

 1. روان‌شناسی ژنتیک 1، منصور، سمت
 2. روان‌شناسی رشد پوران پژوهش، عبدالحسین فرهنگی
 3. جلد اوّل روان‌شناسی رشد، لورا برک، ترجمه‌ی سیدمحمدی، ارسباران
 4. نظریه‌های رشد، ویلیام کرین، ترجمه‌ی خوی‌نژاد و رجایی، رشد

 

روان‌شناسی مرضی و کودکان استثنایی

روان‌شناسی مرضی:

 1. آسیب‌شناسی روانی، گنجی
 2. روان‌شناسی مرضی مدرّسان شریف
 3. روان‌شناسی مرضی پوران پژوهش

کودکان استثنایی:

 1. روان‌شناسی کودکان استثنایی، میلانی‌فر، نشر قومس
 2. روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، سیف‌نراقی و نادری، ارسباران
 3. روان‌شناسی کودکان استثنایی ماهان

 

روان‌شناسی بالینی

 1. روان‌شناسی بالینی، فیرس، ترجمه‌ی فیروزبخت، رشد
 2. روان‌شناسی بالینی، پورشریفی، انتشارات سنجش
 3. نظریه‌های روان‌درمانی و مشاوره، شفیع‌آبادی و ناصری، مرکز نشر دانشگاهی
 4. نظام‌های روان‌درمانی، پروچاسکا و نورکراس، ترجمه‌ی آوادیس‌یانس، رشد (مطالعه نکردم)

 

روان‌شناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان

 1. روان‌شناسی فیزیولوژیک، خداپناهی
 2. انگیزش و هیجان، خداپناهی
 3. روان‌شناسی فیزیولوژیک پوران پژوهش

علم‌النفس

 1. علم‌النفس، احدی و بنی‌جمالی، انتشارات دانشگاه علّامه
 2. روان‌شناسی شخصیت از دیدگاه اسلامی، احمدی، امیرکبیر
 3. علم‌النفس مدرسان شریف