نکات فصل بیستم کتاب روانشناسی بالینی فیرس

کتاب روانشناسی بالینی فیرس

سرفصل های اصلی کتاب روانشناسی بالینی : کتاب روانشناسی بالینی فیرس مرور تاریخی روان شناسی بالینیمسائل جاری روانشناسی بالینیروش های تحقیق در روان شناسی بالینیتشخیص و طبقه بندی مشکلات روانیمصاحبه سنجشیهوش سنجیسنجش رفتاریقضاوت بالینیمداخلات روانشناختیروان درمانگریروان درمانگری دیدگاه پدیدار شناختی و دیدگاه انسان گراروان درمانگری دیدگاه رفتاری و دیدگاه شناختیگروه درمانیروانشناسی اجتماع نگرروانشناسی سلامت و […]