تحلیل مقایسه ای کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی سال ۹۱، ۹۲، ۹۳

تحلیل کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی

 دروس و مباحث سال ۹۱ سال ۹۲ سال ۹۳ آمار و روش تحقیق جامعه و نمونه گیری ۱ ۲ ۲ شاخص های پراکندگی ۱ ۱ همبستگی ۱ ۱ شاخص های مرکزی ۱ ۱ منحنی طبیعی ۱ نمرات استاندارد ۱ رگرسیون ۱ ۱ ازمون تی ۱ ۱ ازمون های غیرپارامتریک (معادل ها) ۱ ۱ تحلیل واریانس […]