برنامه کارگاه های ترم پاییز انجمن علوم رفتاری بافتگرا

انجمن علوم رفتاری بافتگرا (ACBS) یک بنیاد بین المللی غیر انتفاعی در زمینه ی علم روانشناسی است که تلاش آن پیشرفت علوم رفتاری-شناختی بافتی(زمینه ای) در جهت تسکین رنج های بشری و ارتقای سلامت انسان است. تا ابتدای سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۶۸۰۰ عضو بین المللی در این انجمن مشغول به کار و تحقیق هستند […]