تخمین رتبه آزمون ارشد روانشناسی ۹۸

محاسبه نمره

به کمک برنامه تخمین نمره کل و تراز با دقت خوبی می توانید، نمره کل و رتبه خود را در آزمون سال ۹۸ تخمین بزنید.این تفاوت در نحوه معدل گرفتن، تاثیر عمده ای در مورد نحوه درس خواندن در آزمون ارشد نسبت به آزمون کارشناسی دارد، در آزمون کارشناسی در دو درس با ضریب مشابه، […]