فنون متن و متن خوانی: مواجهه با لغات نا آشنا

فنون متن

فنون متن و متن خوانی بسیاری از لغات نا آشنا را می توان نادیده گرفت، چرا که گاها اثر زیادی بر فهم و درک شما از متن ندارند. مانند: People under stress tend to drink more alcohol, smoke more, sleep less and exercise less than their peers. (سراسری ۹۴) بعضی اوقات نویسنده متن با استفاده […]