امتیاز دهی مصاحبه دکتری

مصاحبه دکتری

نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی – حداکثر ۳۰ امتیاز ردیف نوع فعالیت حداکثر امتیاز نحوه ارزیابی ۱ ۱-۱-          مقالات علمی پژوهشی داخلی و خارجی مرتبط با رشته تحصیلی ۱-۲-          گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران ۱-۳-          برگزیدگان در جشنواره های علمی معتبر ملی و بین المللی (خوارزمی، فارابی، رازی و ابن سینا) […]