نکته و تست ۲

علم النفس کدام مورد بیانگر دیدگاه قرآن کریم در ارتباط با «انسان و اجتماع» است؟ (کنکور ۹۹) ۱) جوامع به تبع تغییرات انسان ها، تغییر می کنند. ۲) انسان ها اکثرا در اثر تغییرات اجتماعی تغییر می کنند. ۳) جامعه و انسان، ارتباطی با هم ندارند و هر کدام مسیر خود را طی می کنند. […]