فنون متن و متن خوانی

فنون متن و متن خوانی

  1. بسیاری از لغات نا آشنا را می توان نادیده گرفت، چرا که گاها اثر زیادی بر فهم و درک شما از متن ندارند. مانند:

People under stress tend to drink more alcohol, smoke more, sleep less and exercise less than their peers.

(سراسری 94)

  • بعضی اوقات نویسنده متن با استفاده از افعالی خاص به معنی کردن واژه ای در متن می پردازد. مانند:

Temperament refers to the style rather than to the content of behavior.

(سراسری 93)

  • علائم نگارشی استفاده شده در متن می تواند یکی از راهنمایان شما برای رسیدن به مفهوم واژه ی نا آشنا باشد. مانند:

Psychophysical parallelism (the notion that mind and body do not interact but exist “side by side”)

(سراسری 85)

  • گاها برای رسیدن به مفهوم واژه ای نا آشنا در یک جمله می توان از معنی سایر کلمات و فضای کلی جمله استتفاده کرد. مانند:

A patient suffering from this disease will alternate between periods of manic excitement and extreme depression

(سراسری 95)

  • استفاده از مثال هایی که در متن موجودند:

Some of new cognitive rehabilitation for example neurofeedback…

  • استفاده از کلمات ربط تضاد برای رسیدن به فهم کلی در مورد کلمه نا آشنا:

However, despite its wide usage, there is a dearth of methodological research…

  • استفاده از پیشوندها و پسوندها برای درک مفهوم لغت:

On the continent of Europe, so-called rationalists sought to resolve what they called the “mind-body problem” …

جلال پریداد/ مدیریت دپارتمان زبان روان آموز و مولف کتاب زبان روان

نکات فنون متن زبان تخصصی کنکور روانشناسی در اینجا بخوانید .

دیدگاهتان را بنویسید