نکته و تست روانشناسی عمومی

روانشناسی عمومی

آمار و روش تحقیق

برای پاسخ به سوال «حجم نمونه پژوهش چقدر باید باشد؟» از کدام مورد می توان استفاده کرد؟ (کنکور 99)(نکته و تست روانشناسی)

1) فراتحلیل             2) تحلیل ثانویه        3) تحلیل عاملی                4) تحلیل توان آزمون

پاسخ: گزینه 4، حجم نمونه با استفاده از فرمول های مختلف  محاسبه می شود. عواملی که بر حجم نمونه اثر دارد شامل موارد زیر است: سطح معناداری (α)، واریانس جامعه (σ2)، توان آزمون (β-1) و میزان تفاوت بین µ1 و µ2 که پژوهشگر مایل است به آن پی ببرد. هر چه حجم نمونه افزایش یابد، توان آزمون نیز بیشتر خواهد شد.

روان سنجی

این توصیه که «آنچه آموزش داده شده است، باید مورد سنجش قرار گیرد»، برای رعایت کدام ویژگی است؟ (کنکور 99)

1) هنجار            2) روایی                    3) پایایی                                 4) همسانی درونی

پاسخ گزینه 2، روایی یعنی اینکه یک ابزار تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که برای اندازه گیری آن ساخته شده است. به عبارت دیگر منظور از روایی آن است که مطمئن شویم ابزار اندازه گیری برای اندازه گیری متغیر موردنظر کارایی لازم را داشته باشد. روایی همیشه مختص هدف ویژه ای است که ابزار اندازه گیری برای آن مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین یک آزمون پیشرفت تحصیلی در صورتی روایی دارد که سوال های آن به گونه ای طراحی شده باشد که آنچه آموزش داده شده است را مورد سنجش قرار دهد.

(نکته و تست روانشناسی )

روان شناسی بالینی

در مقیاس های بالینی چندوجهی میلون (MCMI-III) حرف B نماد کدام مورد است؟ (کنکور 98)

1) وابستگی به الکل                      2) اختلال شخصیت افسرده             3) اختلال دوقطبی             4) اختلال جسمانی شکل

پاسخ: گزینه 1؛ MCMI-III شامل مقیاس هایی در 5 گروه است:

شاخص تغییردهنده (اصلاحی): افشاگری (X)، مطلوب بودن (Y)، تحقیر (Z)، روایی (V)

الگوهای شخصیت بالینی: اسکیزوئید (1) وابسته (3)، ضداجتماعی (A6)، نافعال-پرخاشگر یا منفی گرا (A8)، اجتنابی (A2)، نمایشگر (4)، پرخاشگر (B6)، خودناکام ساز (B8)، افسرده (B2)، خودشیفته (5)، جبری (7)

آسیب شناسی شدید شخصیت: اسکیزوتایپی (S)، مرزی (C)، پارانویایی (P)

نشانگان بالینی: اضطراب (A)، جسمانی شکل (H)، دوقطبی: مانیایی (N)، افسرده خویی (D)، وابستگی به الکل (B)، وابستگی به دارو (T)، فشار روانی پس از آسیب (PT)

نشانگان شدید: اختلال فکر (SS)، افسرگی عمده (CC)، اختلال هذیانی (PP)

روان شناسی رشد

نوعی از خودمیان بینی که ناشی از «ظهور بین ممکن» در ذهن است، در کدام دوره تحول مشاهده می شود؟ (کنکور 97)

1) پیش عملیاتی       2) حسی-حرکتی              3) عملیات صوری               4) عملیات عینی

پاسخ: گزینه 3؛ بزرگترین خصیصه فکری نوجوان، ظهور بعد ممکن است. نوجوان در این مرحله در مورد انواع احتمالات ممکن فکر می کند و آن ها را به آزمایش می گذارد. او با یک ساده اندیشی خود را واجد ظرفیت نامتناهی می داند و به همین دلیل طرح های تغییر و اصلاح جامعه را دارد و می کوشد خود را با واقعیت های اجتماعی قابل تصور و از نظر او ممکن که دورتر از واقعیت کنونی است، سازش دهد که این ها به نوعی از خودمیان بینی در نوجوانی اشاره دارند.

علم النفس

از نظر استاد شهید مرتضی مطهری، «روح عبادت» کدام است؟

1) نیل به سعادت اخروی         2) داشتن زندگی معنادار

3) دوری از غفلت و یاد خدا                                                                        4) داشتن سلامت معنوی

پاسخ: گزینه 3؛ روح عبادت یاد پروردگار است. روح عبادت این است که انسان وقتی که عبادت می کند، نمازی می خواند، دعایی می کند و هر عملی که انجام می دهد، دلش به یاد خدای خودش زنده باشد.

روان شناسی فیزیولوژیک

(نکته و تست روانشناسی عمومی)

کدام ساخت برای کنش شناختی، دقت و هوشیاری اهمیت دارد؟ (کنکور 97)

1) گره های پایه               2) هسته های جانبی بادامه              3) جسم زانویی جانبی        4) منطقه پیش بام

پاسخ: گزینه 1؛ گره های پایه یا هسته های قاعده ای علاوه بر حرکت در فرآیند دقت، هوشیاری و توجه نیز نقش دارند و ضایعه آن ها باعث اختلال در این موارد می شود. آسیب آن ها باعث اختلال در جریان فکر نیز می شود.

متون تخصصی ( یک استوری برای اینستا و یک پست تلگرام)

نظریه رشد اجتماعی- هیجانی اریکسون:

Trust versus Mistrust: اعتماد در برابر بی اعتمادی

Autonomy versus Shame and Doubt: خودمختاری در برابر شرم و تردید

Initiative versus Guilt: ابتکار عمل در برابر احساس گناه

Industry versus Inferiority: سخت کوشی در برابر حقارت

Identity versus Role Confusion: هویت در برابر سردرگمی نقش

Intimacy versus Isolation: صمیمیت در برابر انزوا

Generatively versus Stagnation: زایندگی در برابر رکود

Integrity versus Despair: کمال در برابر نا امیدی

آسیب شناسی روانی

در کدام اختلال تحریف هایی در ادراک های ذهن-بدن، به طور مکرر و بدون تحریک شدگی روی می دهد؟ (کنکور 91)

1) گریز تجزیه ای                                               2) مسخ شخصیت             3) هویت تجزیه ای                                                     4) یادزدودگی تجزیه ای

پاسخ: گزینه 2؛ DSM خصوصیات گسست از خویشتن (مسخ شخصیت) را احساس پایدار یا عودکننده بیگانگی یا جدایی از خود می داند؛ احساس اینکه واقعا وجود ندارد، از خودش جدا شده است یا یک مشاهده گر است و از بیرون به خودش نگاه می کند.

روان شناسی عمومی

« از میان اشیا همانند، آن هایی که نزدیک تر به خط افق باشند، دورتر ادراک می شوند»؛ این پدیده مربوط به کدام یک از نشانه های ادراک فاصله است؟ (کنکور 99)

1) ارتفاع نسبی            2) اندازه نسبی          3) پوشانندگی          4) عمق نمایی خطی

پاسخ: گزینه 1؛ نشانه اول اندازه نسبی است. وقتی به تصویر ردیفی از اشیای همانند اما متفاوت از لحاظ اندازه نگاه کنیم، اشیای کوچکتر در فاصله دورتری به نظر می آیند. دومین نشانه پوشانندگی است. اگر شیء طوری در تصویر قرار گرفته باشد که مانع دیده شدن شیء دیگری گردد، شیء پوشاننده نزدیک تر به نظر می آید. نشانه سوم ارتفاع نسبی است. از میان اشیاء همانند، آن هایی که نزدیک تر به خط افق باشند، دورتر ادراک می شوند. نشانه چهارم عمق نمایی خطی است. هنگامی که خطوط موازی، همگرا به نظر آیند، طوری ادراک می شوند که گویی در دور دست ناپدید می گردند (خط آهن). نشانه پنجم سایه و تیرگی است.

انگیزش و هیجان

برای اندازه گیری «گرایش به اجتناب از شکست» از کدام پرسشنامه استفاده می شود؟ (سراسری 94)

1) آزمون اندریافت موضوع                                         2) پرسشنامه اضطراب امتحان

3) پرسشنامه شخصیت آیزنک                                    4) آزمون انگیزه پیشرفت

پاسخ: گزینه 2؛ انگیزه اجتناب از شکست را با آزمون اضطراب امتحان T.A.Q از مندلر و ساراسون می توان اندازه گرفت.

کودکان استثنایی

بر اساس نتایج تحقیقات، نارسا کنش وری در کدام یک از مناطق مغزی در افراد LD کمتر قابل مشاهده است؟ ( کنکور 93)

1) قطعه پس سری     2) شکنج آنگولار        3) پلانیوم گیجگاهی           4) نیمکره چپ

پاسخ: گزینه 1؛ LD مخفف learning disorder یا اختلال یادگیری است. به نظر می رسد که یکی از علل دیسلکسیا و دیسگرافیا، نابهنجاری در منطقه پیشانی- آهیانه ای باشد. شکنج آنگولار و قسمت های گیجگاهی نیمکره چپ این افراد فعالیت و تقارن کمتری نسبت به نیمکره راست دارد. همچنین در قسمت پشتی منطقه زبان نیز نابهنجاری هایی در تعداد نورون ها و نظم آن ها دیده می شود.

آمار و روش تحقیق

در یک نمونه تصادفی 50 نفری از نوجوانان، میانگین سن 15 و انحراف استاندارد آن 3 است. واریانس سن این نمونه بعد از گذشت 5 سال، کدام است؟ (کنکور 98)

1) 3                2) 9                      3) 15                     4) 20

پاسخ: گزینه 2؛ میانگین سنی این گروه برابر با 15، انحراف استاندارد برابر با 3 و واریانس برابر با 9 است. با گذشت 5 سال سن هر کدام از این افراد 5 سال بیشتر می شود. این وضعیت مانند زمانی است که تمامی داده ها را با عدد ثابت 5 جمع کنیم. اگر تمامی داده ها با عدد ثابتی جمع شوند، میانگین آن ها نیز با همان عدد ثابت جمع می شود، اما در انحراف استاندارد و واریانس این مجموعه تغییری ایجاد نخواهد شد؛ لذا واریانس سنین این افراد با گذشت 5 سال همچنان 9 است.

سنجش روانی

هدف از اجرای کدام آزمون، تعیین میزان دانش و اطلاعات یادگیرندگان از مطالبی که قرار است به آن ها آموزش داده شود، است؟ (کنکور 99)

1) تکوینی                                   2) تشخیصی                                3)تراکمی                                   4) جایابی

پاسخ: گزینه 4؛ امتحان ورودی یا جایابی امتحانی است که پیش از شروع تدریس و به منظور آگاهی از سطح آمادگی و یادگیری های قبلی دانش آموزان انجام می گیرد؛ زیرا شرط یادگیری در هر مرحله یادگیری قبلی دانش آموزان در زمینه های مربوط به آن مرحله است.

روانشناسی بالینی

سه جنبی هوش از دیدگاه استرنبرگ کدامند؟ (کنکور 85)

1) روابط، بافتاری و تلویحات                            2) واحدها، طبقات، تجربه ای

3) عملیات ها، مولفه ای و محصولات                4) مولفه ای، تجربه ای و بافتاری

پاسخ: گزینه 4؛ استرنبرگ، یک مفهوم کلی به نام هوش موفق را ارایه کرده است و آن را شامل سه جنبه می داند:

تحلیلی یا مولفه ای: فرآیندهای ذهنی مورد استفاده در حل مسائل

خلاق یا تجربه ای: توانایی مواجهه با موقعیت های جدید از طریق استفاده از مهارت ها و دانش از پیش موجود.

عملی یا بافتاری: توانایی سازگار شدن با محیط، موقعت و فرهنگ.

روان شناسی رشد

آخرین مرحله تحول رابطه موضوعی در نظر اشپیتز کدام است؟ (کنکور 93)

1) رابطه موضوعی من                   2) رابطه موضوعی با تعامل هیجانی

3) پیش عملیاتی                        4) شی لیبیدویی به معنای دقیق کلمه

پاسخ: گزینه 3؛ از نظر اشپیتز رابطه موضوعی طی سه مرحله شکل می گیرد: بدون موضوع یا بدون شی، در راه موضوع، شی لیبیدویی به معنی واقعی کلمه.

دیدگاهتان را بنویسید