فهرست مطالب🔻

تست های تالیفی رایگان ارشد روانشناسی

روان‌آموز با استفاده از مهم‌ترین منابع کنکور ارشد روانشناسی از بین کتاب‌های مرجع این رشته و براساس محتوا و موضوعاتی که در کنکور سال‌های اخیر دارای اهمیت بوده‌اند سوالاتی را طراحی کرده است. یکی از ویژگی‌های این سوالات این است که کاملاً تالیفی بوده و در هیچ کنکوری طرح نشده است. اگر هم برای دروس روانشناسی بالینی، روانشناسی رشد و آسیب‌شناسی روانی به دنبال مجموعۀ کامل‌تری از سوالات هستید می‌توانند مجموعه نمونه سوالات تالیفی آسیب شناسی روانی گنجی، روانشناسی بالینی فیرس و روانشناسی رشد لورابرک روان آموز را تهیه کنید.

🔻تست های تالیفی روانشناسی رشد

1) داروین               2) استنلی هال               3) ملانی کلاین               4) پیاژه

پاسخ تست

گزینه 2

1) مرحله تناسلی اول – واپس‌روی              2) مرحله تناسلی اول – واپس‌روی              3) مرحله تناسلی اول – عقده ادیپ          4) مرحله تناسلی اول – عقده ادیپ

پاسخ تست

گزینه 3

1) مرحلۀ تجسمی عینی

2) مرحلۀ واکنش‌های دوری سوم

3) مرحلۀ انتزاعی

4) مرحلۀ حسی حرکتی‌

پاسخ تست

گزینه 4

پاسخ تست

گزینه 1

1) لوب گیجگاهی

2) لوب آهیانه‌ای

3) لوب فرونتال

4) لوب پیشانی

پاسخ تست

گزینه 4

🔻تست های تالیفی روانشناسی بالینی

1) انتقال               2) بینش               3) تفسیر               4) پالایش

پاسخ تست

گزینه 3

1) انتقال               2) مقاومت              3) گسست                 4) فرافکنی

پاسخ تست

گزینه 2

1) شرطی‌سازی کنشگر اسکینر

2) شرطی‌زدایی جونز

3) شرطی‌سازی کلاسیک پاولف

4) شرطی‌سازی و بازداری تقابلی ولپی

پاسخ تست

گزینه 1

1) نگرانی

2) نشخوارفکری

3) تخلیۀ هیجانی

4) پایش تعهد

پاسخ تست

گزینه 1

🔻تست های تالیفی روانشناسی تربیتی

1) پیاژه                 2) فروید               3) اریکسون               4) ویگوتسکی

پاسخ تست

گزینه 4

1) مرحله عملیات عینی

2) مرحله حسی-حرکتی

3) مرحله پیش‌عملیاتی

4) مرحله انتزاعی

پاسخ تست

گزینه 3

🔻تست های تالیفی روانشناسی عمومی

1) انسان‌گرایی نیروی دوم و رفتارگرایی نیروی سوم است.

2) انسان‌گرایی نیروی دوم و روان‌کاوی نیروی اول است.

3) انسان‌گرایی نیروی سوم و روان‌کاوی نیروی اول است.

4) انسان‌گرایی نیروی سوم و رفتارگرایی نیروی اول است.

پاسخ تست

گزینه 3

1) رفتارگرایی و مثبت‌نگر               2) اجتماع‌نگر و انسان‌گرایی

3) مثبت‌نگر و اجتماع‌نگر               4) انسان‌گرا و مثبت‌نگر

پاسخ تست

گزینه 4

🔻تست های تالیفی آسیب شناسی روانی

پاسخ تست

گزینه 2

1) لوب پیشانی

2) لوب پس‌سری

3) لوب گیجگاهی

4) لوب آهیانه‌ای

پاسخ تست

گزینه 3

1) اختلال موکنی

2) اختلال پوست‌کنی

3) اختلال بدشکلی بدن

4) اختلال احتکار

پاسخ تست

گزینه 1

1) اقدام به خودکشی در مردان بیشتر از زنان است و خودکشی موفقیت‌آمیز در زنان بیشتر است.

2) خطر اقدام به خودکشی موفق در بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع دو از اختلال دوقطبی نوع اول بیشتر است.

3) خودکشی در سالمندان نسبت به گذشته کاهش چشمگیری داشته‌است.

4) خطر اقدام به خودکشی موفق در بیماران مبتلا به افسردگی از اختلال دوقطبی نوع دوم بیشتر است

پاسخ تست

گزینه 2

1) نامتمایز

2) کاتاتونیک

3) نابسامان

4) سایکوتیک گذرا

پاسخ تست

گزینه 4

🔻تست های تالیفی کودکان استثنایی

1) مرحله‌ی واکنش‌های چرخشی دوم

2) مرحله‌ی حسی‌-حرکتی

3) مرحله‌ی عملیاتی

4) مرحله‌ی پیش‌عملیاتی

پاسخ تست

گزینه 4

1) معلولیت‌ذهنی متوسط

2) معلولیت‌ذهنی عمیق

3) معلولیت‌ذهنی شدید

4) معلولیت‌ذهنی خفیف

پاسخ تست

گزینه 1

1) سندروم پرادر-ویلی

2) سندروم آنجلمن

3) سندروم گلدن‌هار

4) سندروم جیغ‌ گربه

پاسخ تست

گزینه 4

🔻تست های تالیفی انگیزش و هیجان

پاسخ تست

گزینه 2

1) سه دسته، تشنگی

2) چهار دسته، شایستگی

3) سه دسته، شایستگی

4) چهار دسته، پیوندجویی

پاسخ تست

گزینه 3

1) دوری-دوری، ناپایدار

2) نزدیکی-نزدیکی، نسبتا پایدار

3) نزدیکی-نزدیکی، ناپایدار

4) نزدیکی-نزدیکی، پایدار

پاسخ تست

گزینه 3

🔻تست های تالیفی روانشناسی فیزیولوژیک

1) تصویربرداری تشدید مغناطیسی

2) اندازه‌گیری گردش خون موضعی مغز

3) تصویربرداری نشر پوزیترون

4) تصویربرداری عملکردی رزونانس مغناطیسی

پاسخ تست

گزینه 1

1) اندازه‌گیری گردش خون موضعی مغز

2) تصویربرداری نشر پوزیترون

3) تصویربرداری عملکردی رزونانس مغناطیسی

4) توموگرافی رایانه‌ای یا برش‌نگاری رایانه‌ای

پاسخ تست

گزینه 2

🔻تست های تالیفی علم النفس

1) نامیه

2) غاذیه

3) باعثه

4) مباشره

پاسخ تست

گزینه 4

1) ابن‌سینا

2) سهرودی

3) ملاصدرا

4) فارابی

پاسخ تست

گزینه 3