نکته و تست های رایگان ارشد روانشناسی 💡

فهرست مطالب🔻

💡 برای مشاهده‌ی کامل نکته و تست‌ها بر روی هر تست کلیک کنید

🔻نکته و تست های روانشناسی بالینی

1) روابط، بافتاری و تلویحات                                                    2) واحدها، طبقات، تجربه ای

3) عملیات ها، مولفه ای و محصولات                           4) مولفه ای، تجربه ای و بافتاری

 

پاسخ: گزینه 4؛ استرنبرگ، یک مفهوم کلی به نام هوش موفق را ارایه کرده است و آن را شامل سه جنبه می داند:

تحلیلی یا مولفه ای: فرآیندهای ذهنی مورد استفاده در حل مسائل

خلاق یا تجربه ای: توانایی مواجهه با موقعیت های جدید از طریق استفاده از مهارت ها و دانش از پیش موجود.

عملی یا بافتاری: توانایی سازگار شدن با محیط، موقعت و فرهنگ.

1) خاموشی
2) تمرین رفتار
3) انزجار درمانی
4) کنترل محرک

پاسخ: گزینه 2؛ طراحان محترم در مبحث رفتاردرمانی خیلی خوش ذوق بوده اند، شاید به این خاطر که قصد دارند خشک بودن این درمان را تا حدی تلطیف کنند! شعر مطرح شده در صورت سوال نمونه ای از تمرین رفتاری است که در آن فرد به انجام رفتار یا مهارتی که قصد پرورش آن را دارد پرداخته و تقویت و بازخورد دریافت می کند.
1) Hs
2 ) MF
3) Hy
4) pa

پاسخ: گزینه 2؛ مقیاس مردانگی- زنانگی (MF) یک مقیاس بالینی نیست زیرا هیچ یک از نشانه های بیماری را ارزیابی نمی کند و اطلاعات بالینی فراهم نمی سازد. اما فایده اصلی آن این است که میتواند برای سایر مقیاس ها رنگ و بوی خاصی فراهم کند و باید هنگام تفسیر سایر مقیاس ها به نمره آن توجه کرد.
1) وابستگی به الکل              2) اختلال شخصیت افسرده               3) اختلال دوقطبی             4) اختلال جسمانی شکل

پاسخ: گزینه 1؛ MCMI-III شامل مقیاس هایی در 5 گروه است: شاخص تغییردهنده (اصلاحی): افشاگری (X)، مطلوب بودن (Y)، تحقیر (Z)، روایی (V) الگوهای شخصیت بالینی: اسکیزوئید (1) وابسته (3)، ضداجتماعی (A6)، نافعال-پرخاشگر یا منفی گرا (A8)، اجتنابی (A2)، نمایشگر (4)، پرخاشگر (B6)، خودناکام ساز (B8)، افسرده (B2)، خودشیفته (5)، جبری (7) آسیب شناسی شدید شخصیت: اسکیزوتایپی (S)، مرزی (C)، پارانویایی (P) نشانگان بالینی: اضطراب (A)، جسمانی شکل (H)، دوقطبی: مانیایی (N)، افسرده خویی (D)، وابستگی به الکل (B)، وابستگی به دارو (T)، فشار روانی پس از آسیب (PT) نشانگان شدید: اختلال فکر (SS)، افسرگی عمده (CC)، اختلال هذیانی (PP)
1) همدلی و تخصص درمانگر
2) همدلی و گرایش نظری درمانگر
3) پیوند های هیجانی و درک متقابل
4) تلاش بیمار و نوع اختلال

پاسخ: گزینه 3؛ اتحاد درمانی شامل این ابعاد است: الف) پیوندهای هیجانی شکل گرفته بین درمانگر و مراجع (مثل اعتماد و علاقه)، ب) درک متقابل و مشترک از کاری که قرار است انجام شود ( تکالیف ) و آنچه قرار است حاصل شود ( اهداف)
1) بیش برآورد وقوع رویدادها
2) برآورد بیش از حد کنترل برانجام کارها
3) تفکر بر اساس معیارهای همه یا هیچ
4) برآورد بیش از حد مسئولیت نسبت به کارها

پاسخ: گزینه 3؛ تفکر دو مقوله ای / همه یا هیچ یعنی هرچیزی یا در این انتها قرار دارد یا در انتهای دیگر. در این مثال شخص میگوید یا کار باید کامل انجام شود (همه) یا اصلا ارزش ندارد (هیچ)
1) گشتالت            2) وجودگرایی                               3) مراجع‌­محور                   4) روان­‌تحلیل­گری

پاسخ: گزینه 3؛ رویکرد مراجع محور در زمینه رفتار و برخورد با بیماران نسبت به سه رویکرد دیگر بیشترین محدودیت را دارد.

🔻نکته و تست های روانشناسی رشد

1) بحران های حاصل از آن غیر قابل جبران است.
2) هنوز توافق کامل در این زمینه به وجود نیامده است.
3) این دوره، مخصوص بعضی از موجودات است.
4) دوره های حساس رشد در نتیجه تحقیقات فروید شکل گرفت.

پاسخ: گزینه 2؛ دوره حساس در نوزاد حیوان و انسان دیده شده است. گرچه این درست است که دوره حساس محدودیت زمانی دارد اما پژوهش این دیدگاه که دوره حساس دوره ای کاملا ثابت است را مورد تردید قرار داده اند و در تعیین دقیق سن این دوره دچار مشکل هستند. کردارشناسان معتقدند که اگر نوزاد در این سنین از تعاملات مناسب برخوردار نشود ممکن است اثرات غیرقابل جبرانی رخ دهد اما این که هنوز محدوده زمانی این دوره مشخص نیست، نشان میدهد که نمی توان به درستی گفت که این اثرات غیرقابل جبران هستند یا خیر. بنابراین بهترین پاسخ گزینه2 است
1) موعظه ملایم و تهدید
2) ورود به دانشگاه
3) تعارض اخلاقی با همسالان
4) زندگی در جوامع ساده

پاسخ: گزینه 3؛ از نظر پیاژه پیشرفت در درک اصول اخلاقی به علت پیشرفت در درک دیدگاه دیگران است که از رشد شناختی و تعامل با همسالان حاصل می شود. از نظر کلبرگ دو چیز در رشد درک اخلاقی نقش دارد که با نظر پیاژه هماهنگ است: 1) رو به رو شدن با مسائل اخلاقی و توجه به نقاط ضعف استدلال خویش، 2) پیشرفت در درک دیدگاه دیگران.
1) رابطه موضوعی من                 2) رابطه موضوعی با تعامل هیجانی                        3) پیش عملیاتی                   4) شی لیبیدویی به معنای دقیق کلمه

پاسخ: گزینه 3؛ از نظر اشپیتز رابطه موضوعی طی سه مرحله شکل می گیرد: بدون موضوع یا بدون شی، در راه موضوع، شی لیبیدویی به معنی واقعی کلمه.
1) درونی شدن طرحواره ها
2) واکنش های چرخشی ثالث
3) واکنش های چرخشی ثانویه
4) هماهنگی طرحواره های ثانویه

پاسخ: گزینه2؛ در مرحله سوم حسی حرکتی(واکنشهای چرخشی ثانویه)، نوزاد عمل واحدی را برای یک نتیجه واحد انجام میدهد. در مرحله چهارم(هماهنگی طرحواره های ثانویه)، دو عمل مجزا را برای رسیدن به یک نتیجه واحد انجام میدهد. در مرحله پنجم(واکنش های چرخشی ثالث) اعمال متفاوتی را برای دستیابی به نتایج متفاوت انجام میدهد( مثلا پرتاب کردن مختلف توپ برای شنیدن صداهای مختلف حاصل از آن).
1) پیش عملیاتی               2) حسی-حرکتی                           3) عملیات صوری               4) عملیات عینی

پاسخ: گزینه 3؛ بزرگترین خصیصه فکری نوجوان، ظهور بعد ممکن است. نوجوان در این مرحله در مورد انواع احتمالات ممکن فکر می کند و آن ها را به آزمایش می گذارد. او با یک ساده اندیشی خود را واجد ظرفیت نامتناهی می داند و به همین دلیل طرح های تغییر و اصلاح جامعه را دارد و می کوشد خود را با واقعیت های اجتماعی قابل تصور و از نظر او ممکن که دورتر از واقعیت کنونی است، سازش دهد که این ها به نوعی از خودمیان بینی در نوجوانی اشاره دارند.
1) علّی
2) زمانی
3) فضایی
4) تخیلی

پاسخ: گزینه1؛ انواع خودمیان بینی های مستقیم در دوره پیش عملیاتی پیاژه عبارتند از فضایی، زمانی و علّی. خودمیان بینی زمانی: بزرگتر و کوچکتر بودن را با توجه به بلند یا کوتاه بودن در نظر میگیرند نه سن. خودمیان بینی علّی: فکر میکند هر چیزی در طبیعت برای هدفی که او فکر میکند ایجاد شده است. خودمیان بینی فضایی: نمیتواند موقعیت را از دید طرف مقابل ببیند.

🔻نکته و تست های روانشناسی عمومی

1) پدیدار شناختی
2) روان شناسی فرهنگ نگر
3) روان تحلیل گری
4) شناختی

پاسخ: گزینه 1؛ رویکرد پدیدارشناختی به عنوان نیروی سوم یا بدیلی برای رویکردهای رفتارگرایی و روان کاوی است و بر نحوه تفسیر فرد از رویدادها و تجربه های خصوصی فرد (دیدگاه خصوصی فرد درباره جهان) تاکید می کند. این رویکرد به جای تاکید بر تکانه های ناهشیار و تجربه های دوران کودکی، بر دیدگاه ذهنی و شخصی فرد درباره آن چه هم اکنون در حال وقوع است، تاکید دارد. هم چنین این رویکرد بر تجربه های ذهنی و انگیزش در جهت خودشکوفایی تاکید می کند.
1) فاصله‌­ای ثابت                  2) فاصله‌­ای متغیر                          3) نسبتی متغیر                4) نسبتی ثابت

پاسخ: گزینه 3: انواع برنامه های تقویتی: برنامه نسبتی ثابت: در این برنامه تقویت به تعداد پاسخ­‌های جاندار بستگی دارد و تعداد پاسخ ها ثابت است مثل کارگری که بر حسب مقدار کار انجام شده‌­اش پاداش می‌­گیرد. برنامه نسبتی متغیر: آزمودنی به طور متوسط پس از چند پاسخ معین، تقویت دریافت می­کند، ولی تعداد پاسخ‌­های لازم به نحو غیرقابل پیش­بینی متغیر است. برنامه فاصله‌­ای ثابت: جاندار پس از گذشت مدت زمانی از تقویت قبلی، در برابر اولین پاسخش تقویت دریافت می‌­کند. برنامه فاصله­‌ای متغیر: باز هم تقویت وابسته به سپری شدن فاصله زمانی معین است، ولی این فاصله زمانی به طرزی غیرقابل پیش­بینی تغییر می­‌کند. بیشترین نرخ پاسخ‌دهی مربوط به برنامه نسبتی متغیر است.
1) نظارت
2) ارزشیابی
3) خود تنظیمی
4) برنامه ریزی

پاسخ: گزینه 3؛ خودگردانی عبارت است از پایش و مشاهده رفتار خود و استفاده از فنون گوناگونی مثل تقویت خویشتن، تنبیه خویشتن، کنترل شرایط محرک ها و دادن پاسخ های ناهمساز برای تغیر رفتار ناسازگار.
1) ارتفاع نسبی                   2) اندازه نسبی                              3) پوشانندگی                   4) عمق نمایی خطی

پاسخ: گزینه 1؛ نشانه اول اندازه نسبی است. وقتی به تصویر ردیفی از اشیای همانند اما متفاوت از لحاظ اندازه نگاه کنیم، اشیای کوچکتر در فاصله دورتری به نظر می آیند. دومین نشانه پوشانندگی است. اگر شیء طوری در تصویر قرار گرفته باشد که مانع دیده شدن شیء دیگری گردد، شیء پوشاننده نزدیک تر به نظر می آید. نشانه سوم ارتفاع نسبی است. از میان اشیاء همانند، آن هایی که نزدیک تر به خط افق باشند، دورتر ادراک می شوند. نشانه چهارم عمق نمایی خطی است. هنگامی که خطوط موازی، همگرا به نظر آیند، طوری ادراک می شوند که گویی در دور دست ناپدید می گردند (خط آهن). نشانه پنجم سایه و تیرگی است.
1) نوزادی
2) نوجوانی
3) میانسالی
4) سالمندی

پاسخ: گزینه1؛ الگوی چرخه های خواب با افزایش سن تغیر میکنند؛ برای مثال، نوزادان تقریبا نیمی از مدت خواب خود را در خواب REM میگذرانند؛ درحالیکه افراد مسن، مراحل 3و 4 را معمولا به مدت کوتاه تری تجربه میکنند.

🔻نکته و تست های آسیب شناسی روانی

1) گریز تجزیه ای                 2) مسخ شخصیت          3) هویت تجزیه ای        4) یادزدودگی تجزیه ای

پاسخ: گزینه 2؛ DSM خصوصیات گسست از خویشتن (مسخ شخصیت) را احساس پایدار یا عودکننده بیگانگی یا جدایی از خود می داند؛ احساس اینکه واقعا وجود ندارد، از خودش جدا شده است یا یک مشاهده گر است و از بیرون به خودش نگاه می کند.

1) انکار                             2) جداسازی                                 3) دلیل­تراشی                               4) همانندسازی

پاسخ: گزینه 3: اکثر افرادی که قبلا تشخیص هیپوکندریا می­گرفتند، اکنون تشخیص اختلال سوماتیک سمپتوم می­گیرند. افراد مبتلا به هیپوکندری باور دارند به نوعی بیماری مبتلا هستند و بر این باور خود اصرار دارند، آن ها به طور مداوم پزشک خود را عوض می­کنند اما قانع نمی­شوند. آن­ها نشانه­های بدنی خود را به بیمار بودن تعبیر می­کنند. این امر شبیه مکانیزم دلیل تراشی است که فرد با ارایه توجیهات مختلف روی باور خود اصرار می­ورزد.
1) افسردگی اساسی
2) اختلال شخصیت افسرده
3) افسردگی مداوم
4) افسردگی مضائف

پاسخ: گزینه 3؛ مشخصه اختلال افسردگی دائم، خلق افسرده در اکثر ساعات روز و اکثر روزها به مدت حداقل دو سال (برای کودکان و نوجوانان یک سال) است. در طول دوره، هرگز پیش نیامده که فرد بیش از دوماه بدون سمپتوم باشد.

1) کابوس ها

2) خواب گردی ها

3) وحشت های شبانه

4) نارکولپسی

پاسخ: گزینه1؛ کابوس های شبانه معمولا در خواب REM ( نیمه دوم اپیزود خواب ) رخ میدهند و اکثرا نزدیک صبح هستند.دقت کنید که نارکولپسی ورود ناگهانی به خواب REM  است نه اینکه در خواب REM رخ دهد. وحشتزدگی شبانه و خواب گردی در خواب NREM رخ میدهند.

1) آتاسیک                2) دیس کینتیک                3) آتتوئید                    4) دوشن


پاسخ: گزینه 2؛ در فلج مغزی از نوع دیس کنتیک، اختلال تونوس ماهیچه ای کل بدن را در برمیگیرد. کشیدگی ماهیچه ای فرد به طور دائم تغیر میکند، در هنگام بیداری در حد بالا و به هنگام خواب در حد پایین است. 

1) 6
2) 5
3) 4
4) 3

پاسخ: گزینه 2؛ سن تقویمی برای تشخیص بی اختیاری ادرار حداقل 5 سال است.

🔻نکته و تست های کودکان استثنایی

1) قطعه پس سری               2) شکنج آنگولار                            3) پلانیوم گیجگاهی           4) نیمکره چپ

پاسخ: گزینه 1؛ LD مخفف learning disorder یا اختلال یادگیری است. به نظر می رسد که یکی از علل دیسلکسیا و دیسگرافیا، نابهنجاری در منطقه پیشانی- آهیانه ای باشد. شکنج آنگولار و قسمت های گیجگاهی نیمکره چپ این افراد فعالیت و تقارن کمتری نسبت به نیمکره راست دارد. همچنین در قسمت پشتی منطقه زبان نیز نابهنجاری هایی در تعداد نورون ها و نظم آن ها دیده می شود.
1) فرآیندی                        2) تکوینی                                   3) مقطعی                        4) ساختار یافته

گزینه 2: روش ارزشیابی تکوینی (مرحله ای) یک نوع ارزیابی رفتارهای کودک توسط معلم، نه روانشناس است که مستقیما در کلاس انجام می شود. این ارزشیابی، در پایان هر بخش یا هر فصل از محتوای آموزشی به منظور بررسی پیشرفت تدریجی در یادگیری دانش آموزان و اصلاح روش تدریس معلم صورت می­گیرد.
1) سابقه رشد زبان طبیعی
2) سابقه رشد زبان غیرطبیعی
3) سابقه رشد زبان به دلیل آسیب مغزی غیرطبیعی است.
4) رشد زبان طبیعی تا 3 سالگی و سپس حالت غیر طبیعی

پاسخ: گزینه 1؛ کودکان مبتلا به اختلال سکوت انتخابی (لالی گزینشی) توانایی صحبت کردن را دارند و مشکل فیزیکی برای تکلم ندارند ولی احتمالا به دلیل اضطراب اجتماعی شان ترجیح میدهند در برخی موقعیت ها صحبت نکنند.
1) اجتماعی
2) حرکتی
3) شناختی
4) زبانی

پاسخ: گزینه 1؛ ویژگی مشترک تمام اختلالاتطیف اوتیسم، مشکل در تعاملات اجتماعی است. طبق  DSM-5دو ویژگی اصلی اختلال طیف اوتیسم عبارت اند از: 1) نقص در ارتباط اجتماعی و تعامل اجتماعی و 2) رفتارها، علایق و فعالیت های محدود و تکراری
1) نابینا
2) ناشنوا
3) درخودمانده
4) دارای اختلال یادگیری

پاسخ: گزینه 1؛ به اعتقاد توماس کاتس فورث، کودکان نابینا در مورد چیزهایی صحبت می کنند که نمی توانند آن ها را حس کنند مثل آسمان آبی. او استفاده از این کلمات بدون توجه به دانش عینی را لفظ گرایی یا زبان شفاهی غیرواقعی نامید.
1) به طور دائم کشمکش های اجتماعی دارند.
2) به طور دائم برای خودشان مشکل می آفرینند.
3) معمولا رفتار مناسب با سن را نشان میدهند.
4) با ناراحتی های شخصی و شکست تحصیلی رو به رو میشوند.

پاسخ: گزینه 3؛ اکثر تعاریف، بر این فرض استوارند که کودکان مبتلا به اختلال رفتاری یا ناراحتی های شدید هیجانی به طور دائم رفتار نا مناسب سنشان را نشان میدهند و در نتیجه، با کشمکش های اجتماعی، ناراحتی های شخصی و شکست های درسی رو به رو میشوند.
1) آنتوز- حرکتی
2) اسپاتیک – حرکتی
3) آنتوز – جایگاهی
4) اسپاتیک – جایگاهی

پاسخ: گزینه2؛ فلج مغزی اسپاتیک (هرمی،انقباضی) مربوط به تنود و گرفتگی عضلانی است. کشیدگی ماهیچه ای بسیار بالاست و با فعالیت فیزیکی بیشتر میشود. ماهیچه ها و مفاصل سفت و خشک هستند. حرکت اعضای بدنی که درگیر فلج مغزی هستند بسیار محدود است. همچنین حرکات لرزشی و ناهماهنگ نیز به چشم میخورد.

🔻نکته و تست های آمار و روش تحقیق

1) 3                                2) 9                              3) 15                           4) 20

پاسخ: گزینه 2؛ میانگین سنی این گروه برابر با 15، انحراف استاندارد برابر با 3 و واریانس برابر با 9 است. با گذشت 5 سال سن هر کدام از این افراد 5 سال بیشتر می شود. این وضعیت مانند زمانی است که تمامی داده ها را با عدد ثابت 5 جمع کنیم. اگر تمامی داده ها با عدد ثابتی جمع شوند، میانگین آن ها نیز با همان عدد ثابت جمع می شود، اما در انحراف استاندارد و واریانس این مجموعه تغییری ایجاد نخواهد شد؛ لذا واریانس سنین این افراد با گذشت 5 سال همچنان 9 است.

1) فراتحلیل               2) تحلیل ثانویه               3) تحلیل عاملی           4) تحلیل توان آزمون


پاسخ: گزینه 4، حجم نمونه با استفاده از فرمول های مختلف محاسبه می شود. عواملی که بر حجم نمونه اثر دارد شامل موارد زیر است: سطح معناداری (α)، واریانس جامعه (σ2)، توان آزمون (β-1) و میزان تفاوت بین µ1 و µ2 که پژوهشگر مایل است به آن پی ببرد. هر چه حجم نمونه افزایش یابد، توان آزمون نیز بیشتر خواهد شد.

1) جزء روش های نمونه گیری تصادفی است.
2) واحد نمونه گیری به جای هر عضو، گروهی از اعضای جامعه است.
3) برای انتخاب نمونه از جامعه هایی که اعضای آن پنهان هستند، مفید است.
4) زمانی به کار می رود که جامعه مورد مطالعه از بخش های متجانس تشکیل شده باشد.

پاسخ: گزینه 3؛ در نمونه گیری گلوله برفی (شبکه ای یا زنجیره ای)، عضوی از یک شبکه اجتماعی، عضو دیگر را معرفی می کند و همین طور آن عضو، عضو دیگر را معرفی می کند. بدین ترتیب حجم نمونه به صورت شبکه ای و زنجیره ای انتخاب می شود. از این نمونه گیری در موارد زیر استفاده می شود: شرایطی که شناسایی جامعه مورد مطالعه یا نفوذ به آن دشوار باشد. برای تعیین شبکه های اجتماعی طبیعی مانند شبکه های دوستی، وقتی که با عضوی از یک شبکه اجتماعی برخورد می کنیم. در شرایطی که موضوع مورد مطالعه موضوع حساسی باشد.
1) 1، 2
2) 1، 6
3) 2، 3
4) 2، 6

پاسخ: گزینه 1؛ هدف در تحلیل واریانس دو طرفه، فهمیدن این مسئله است که آیا اثر متقابل بین دو متغیر مستقل بر روی متغیر وابسته معنادار است یا نه؟ در واقع در تحلیل واریانس دوطرفه، یک متغیر وابسته وجود دارد و دو متغیر مستقل که دارای تعداد دو یا بیشتر سطح (گروه) است.
1) جزء روش های نمونه گیری تصادفی است.
2) واحد نمونه گیری به جای هر عضو، گروهی از اعضای جامعه است.
3) برای انتخاب نمونه از جامعه هایی که اعضای آن پنهان هستند، مفید است.
4) زمانی به کار می رود که جامعه مورد مطالعه از بخش های متجانس تشکیل شده باشد.

پاسخ: گزینه 3؛ در نمونه گیری گلوله برفی (شبکه ای یا زنجیره ای)، عضوی از یک شبکه اجتماعی، عضو دیگر را معرفی می کند و همین طور آن عضو، عضو دیگر را معرفی می کند. بدین ترتیب حجم نمونه به صورت شبکه ای و زنجیره ای انتخاب می شود. از این نمونه گیری در موارد زیر استفاده می شود: شرایطی که شناسایی جامعه مورد مطالعه یا نفوذ به آن دشوار باشد. برای تعیین شبکه های اجتماعی طبیعی مانند شبکه های دوستی، وقتی که با عضوی از یک شبکه اجتماعی برخورد می کنیم. در شرایطی که موضوع مورد مطالعه موضوع حساسی باشد.

🔻نکته و تست های روان سنجی

1) هنجار                           2) روایی                          3) پایایی                         4) همسانی درونی


پاسخ:
گزینه 2، روایی یعنی اینکه یک ابزار تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که برای اندازه گیری آن ساخته شده است. به عبارت دیگر منظور از روایی آن است که مطمئن شویم ابزار اندازه گیری برای اندازه گیری متغیر موردنظر کارایی لازم را داشته باشد. روایی همیشه مختص هدف ویژه ای است که ابزار اندازه گیری برای آن مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین یک آزمون پیشرفت تحصیلی در صورتی روایی دارد که سوال های آن به گونه ای طراحی شده باشد که آنچه آموزش داده شده است را مورد سنجش قرار دهد.
1) تکوینی             2) تشخیصی                             3) تراکمی                                    4) جایابی

پاسخ: گزینه 4؛ امتحان ورودی یا جایابی امتحانی است که پیش از شروع تدریس و به منظور آگاهی از سطح آمادگی و یادگیری های قبلی دانش آموزان انجام می گیرد؛ زیرا شرط یادگیری در هر مرحله یادگیری قبلی دانش آموزان در زمینه های مربوط به آن مرحله است.
1) ارتباطی با نمره واقعی ندارد.
2) دارای میانگین صفر است.
3) توزیع آن نرمال است.
4) منظم و غیرتصادفی است.

پاسخ: گزینه 4؛ بر اساس مفروضه سه نظریه کلاسیک، اندازه گیری همبستگی بین نمره واقعی و نمره خطا صفر است؛ یعنی رابطه ای بین این دو نمره وجود ندارد. همچنین امید ریاضی (میانگین جامعه) نمرات خطا برای هر آزمودنی مساوی صفر بوده و توزیع آن نیز نرمال است. خطای اندازه گیری یعنی انحراف نامنظم یا تصادفی نمره مشاهده شده آزمودنی از نمره مشاهده شده ای که به طور نظری انتظار می رود. بنابراین فرض منظم و غیرتصادفی بودن برای خطای اندازه گیری نادرست است.

🔻نکته و تست های علم النفس

1) غزالی و ابن سینا با نظریه ارسطو در تبیین نفس مخالف یکدیگرند.
2) غزالی با نظریه ابن سینا و ارسطو در تعریف نفس مخالف است.
3) غزالی و ابن سینا و ارسطو در تعریف نفس تفاوت چندانی ندارند.
4) نظریه ابن سینا با نظریه غزالی و ارسطو در تعریف نفس یکسان نیست.

پاسخ: گزینه 3؛ غزالی در مورد نفس گاهی از نظریات ارسطو که در نظریات فارابی و ابن سینا از آن استفاده شده بهره برده و گاهی از نظریات افلاطون که آن را با مبانی دین اسلام موافق تر می داند بهره گرفته است.

1) مستی                           2) کفر                                        3) بیهوشی                                 4) خواب

پاسخ: گزینه4؛ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. یعنی: خداوند ارواح را به هنگام مرگ قبض می­کند، و ارواحی را که نمرده­اند نیز به هنگام خواب می­گیرد؛ سپس ارواح کسانی که فرمان مرگشان را صادر کرده نگه می­دارد و ارواح دیگری را (که باید زنده بمانند) باز می­گرداند تا سرآمدی معین. از این آیه مشخص می­شود که اگرچه روح، غیرمادی و مجرد است ولی هرگاه خدا بخواهد به جسم مادی تعلق می­گیرد. طبق این روایت، خواب برادر مرگ و شکل ضعیفتر آن است پس انسان همانگونه که در مرگ روح یا نفس ندارد در خواب نیز چنین است.

1) فرح
2) عقل
3) رضایت
4) اطمینان

پاسخ: گزینه 2؛ نفس مطمئنه: شخصیت در این مرحله، تحت سیطره کامل عقل قرار دارد و عقل است که مسیر اعمال و افکار انسان را تعیین میکند. انسان از مرحله حزن و خوف گذشته و اطمینان و رضامندی و به عبارتی روح و ریحان بر او غلبه میکند. او در مقابل لذت و درد حالتی یکسان دارد و همیشه راضی است. از نظر او، هرچه از دوست رسد نیکوست. بنابراین عقل موجب رسیدن فرد به نفس مطمئنه میشود.
1) قلب انسان
2) عقل انسان
3) سعادت انسان
4) فطرت انسان

پاسخ: گزینه 4؛ فطرت نیز مانند غریزه اکتسابی نیست بلکه جزوی از سرشت انسان است و از آغاز با او بوده است ولی از غریزه آگاهانه تر است. همچنین غریزه محدود به مسائل مادی و دنیوی است ولی فطرت مربوط به مسائل فرامادی و مجرد. خداگرایی در فطرت انسان از آغاز خلق او وجود دارد. فطرت و سرشت آدمی به خیر و نیکویی گرایش دارد. واژه سرشت به فطرت انسان اشاره دارد.

1) واهمه                2) حافظه                    3) مصوره                     4) حس مشترک


پاسخ: گزینه 4؛ به نظر ابن سینا حس مشترک همانند حوض آبی است که محسوسات و صوری که توسط حواس مختلف درک شده اند به درون آن میریزند. این قوه محسوسات مختلف را درک و از حسی به حس دیگر منتقل میکند. مثلا ما از طریق بوی یک غذا به طعم آن پی میبریم.

1) نیل به سعادت اخروی                     2) داشتن زندگی معنادار     

3) دوری از غفلت و یاد خدا                  4) داشتن سلامت معنوی

پاسخ: گزینه 3؛ روح عبادت یاد پروردگار است. روح عبادت این است که انسان وقتی که عبادت می کند، نمازی می خواند، دعایی می کند و هر عملی که انجام می دهد، دلش به یاد خدای خودش زنده باشد.

🔻نکته و تست های انگیزش و هیجان

1) آزمون اندریافت موضوع            

2) پرسشنامه اضطراب امتحان           

3) پرسشنامه شخصیت آیزنک            

4) آزمون انگیزه پیشرفت              
 
پاسخ: گزینه 2؛ انگیزه اجتناب از شکست را با آزمون اضطراب امتحان T.A.Q از مندلر و ساراسون می توان اندازه گرفت.

گزینه 2؛ انگیزه اجتناب از شکست را با آزمون اضطراب امتحان T.A.Q از مندلر و ساراسون می توان اندازه گرفت.

1) از دست دادن عشق و محبت
2) ترس، خصومت و صدمه
3) کهتری، نارضایتی و حسرت
4) سوءظن، طرد و خشم

پاسخ: گزینه 3؛ غبطه: میل به به دست آوردن چیزی است که نداریم و تحت تملک فردی دیگر است. شدت غبطه از حسادت کمتر است. مثلا شخصی که می ترسد شریک زندگی اش با فردی دیگر در ارتباط باشد و او را از دست بدهد، دچار حسادت است، در حالی که کسی که می خواهد دارایی مدیر شرکت خود را داشته باشد غبطه می خورد. نظریه اسمیت و همکاران: همپوشی زیادی بین این دو هیجان وجود دارد ولی هر کدام با احساسات متفاوتی همراه اند. حسادت با سوءظن، طرد، خصومت، خشم، ترس و فقدان همراه است. غبطه با احساس  کهتری، نارضایتی، حسرت و انتقاد از خود همراه است و برچسبی برای مقایسه نارضایتی های اجتماعی است.  
1) بازداری رفتاری
2) برانگیختگی رفتاری
3) تصمیم گیری رفتاری
4) شناخت و ابراز هیجان

پاسخ: گزینه 4؛ آلکسی تایمیا، به معنی فقدان واژگان برای بیان احساسات است. به عبارت دیگر، این اصطلاح به شناخت محدود از حالات هیجانی خود و دیگران اشاره دارد.
1) دوپامین
2) سروتونین
3) اپی نفرین
4) نوراپی نفرین

پاسخ: گزینه1؛ مراکزی در مغز وجود دارد تحت عنوان مراکز پاداش و تنبیه. اگر مراکز پاداش تحریک شوند فرد احساس لذت لذت میکند و اگر مراکز تنبیه تحریک شوند، هیجانات ناخوشایند بروز می یابند. در نظام پاداش:
  • دوپامین نقش دارد.
  • ” الدز” نشان داد که نظام پاداش مغز در تقویت مثبت رفتار و خودتحریکی نقش دارد.
  • اصلی ترین مسیر پاداش در مغز مسیر MFB (medial forebrain bundle) یا مسیر پیش مغز میانی است.
1) انرژی- عملکرد                            2) انرژی- جهت                             3) جهت- انرژی                 4) عملکرد- انرژی  

پاسخ: گزینه 2: دشواری تکلیف باعث می­شود انرژی فرد در حل و انجام تکلیف افزایش یابد و همچنین شفافیت هدف نیز موجب جهت­یابی دقیق برای رسیدن به هدف می­شود.
۱) محرک ـ منبع ـ هدف و شئ
2) منبع _ محرک _ هدف و شئ
3) لیبیدو _ بن _ من _ فرامن
4) تعارض بین پایگاهی _ اضطراب _ مکانیسم های دفاعی

پاسخ: گزینه 2؛ طبق نظریه سائق فروید همه رفتارها با انگیزه هستند و هدف رفتار ارضا کردن نیاز هاست. به نظر ایشان انرژی در سیستم های عصبی یعنی لیبیدو جمع میشود. چهار عنصر نظریه کشاننده فروید عبارتند از:
منبع سائق: کمبود هایی که در بدن رخ میدهد. محرک سائق: مثل شدت ناراحتی
شئ سائق: شئ محیطی که میتواند به ارضای نیاز کمک کند.
هدف سائق: ارضاء به وسیله برطرف شدن کمبود بدن
1) به عنوان آنتاگونیست GABA
2) به عنوان آگونیست GABA
3) به عنوان آگونیست سروتونین
4) به عنوان آناگونیست سروتونین

پاسخ: گزینه 3؛ فلوکستین یک بازدارنده جذب مجدد سروتونین است و فقط روی ناقل سروتونین اثر دارد. بنابراین اگونسیت سروتونین است چون حضور آن در سیناپس افزایش می دهد.

🔻نکته و تست های روانشناسی فیزیولوژیک

1) ماکولا و مجاری نیم دایره
2) برجستگی های بالایی
3) سلول های مرکل
4) سلول های مایسنر

پاسخ: گزینه 1؛ بازتاب تعادلی جنبشی (قائم سازی) وقتی فعال می شود که بدن در حال حرکت است. ایجاد این بازتاب به فعالیت اندام ماکولا و مجاری نیم دایره بستگی دارد.
1) استیل کولین
2) گلوتامات
3) آدرنالین
4) گلیسین

پاسخ: گزینه 4؛ مهم ترین ناقل عصبی بازدارنده در دستگاه عصبی مرکزی گابا و در نخاع و قسمت های پایین مغز از نوع گلیسین است.
1) گره های پایه                  2) هسته های جانبی بادامه               3) جسم زانویی جانبی         4) منطقه پیش بام

پاسخ: گزینه 1؛ گره های پایه یا هسته های قاعده ای علاوه بر حرکت در فرآیند دقت، هوشیاری و توجه نیز نقش دارند و ضایعه آن ها باعث اختلال در این موارد می شود. آسیب آن ها باعث اختلال در جریان فکر نیز می شود.
1) اورکسین
2) گابا
3) هیستامین
4) نوراپی نفرین

پاسخ: گزینه 1؛ اورکسین (هیپوکرتین) مسئول تحریک و بیداری و اشتهاست. ترشح صحیح هیپوکرتین باعث بیدار ماندن انسان در طول روز میشود. کسانی که دچار نارکولپسی یا حملات خواب هستند دچار کمبود این ماده هستند.
1) پتاسیم (K+)                   2) سدیم (Na2)                            3) کلر (Cl)                     4) کلسیم (Ca2+)M

پاسخ: گزینه 3: در بازداری پس سیناپسی، تحریک در غشای سلول عصبی پس سیناپسی کاهش می­یابد.در غشای پس سیناپسی این نوع سیناپس­ها دریچه‌های کلر و پتاسیم وجود دارد. انتقال دهنده­ی بازدارنده باعث باز شدن دریچه­‌های پتاسیم و کلر می­شود. ورود کلر و خروج پتاسیم در نورون پس سیناپسی باعث هیپرپولاریزه شدن و افزایش پتانسیل آرامش می­شود. در نتیجه سلول پس سیناپسی مهار می­شود.
1) فعالیت امواج آلفا تسهیل می شود.
2) امواج آلفا در سراسر مغز منتشر شده است و تن آرامی شکل گرفته است.
3) امواج آهسته در سراسر مغز قابل ثبت است و فرد در خواب به سر می برد.
4) در حالت بیداری سلول های عصبی در نواحی مختلف مغز به میزان های متفاوتی برانگیخته هستند.

پاسخ: گزینه 4؛ برای ثبت پتانسیل الکتریکی مغز در  EEGباید چند بخش مغز (که هر کدام از ده ها هزار سلول هرمی تشکیل شده اند) همزمان فعال شوند. در غیر این صورت وقتی فعالیت نامنظم نواحی (عدم فعالیت همزمان) وجود دارد، چون پتانسیل سلولها بسیار پایین است نمی توان امواج قابل اندازه گیری ثبت کرد. گزینه4 به درستی به ناهمزمانی اشاره میکند که در آن نواحی مختلف به میزان های متفاوتی برانگیخته هستند و فعالیت همزمان ندارند.

1) تالاموس

2) هیپوتالاموس

3) ساقه مغز

4) سیستم لیمبیک

پاسخ: گزینه 3؛ تگمنتوم یا کلاهک مغزی در ساقه مغز قرار دارد. این ناحیه میزان زیادی نورون های دوپامینرژیک دارد و ابتدای نوار مغزی جلویی-میانی (M.F.B) محسوب میشود. مسیر M.F.B اصلی ترین مسیرپاداش در مغز است که از تگمنتوم شروع و تا لوب پیشانی کشیده میشود و در مسیر خود از دستگاه لیمبیک شامل بخشهای جانبی هیپوتالاموس و بادامه و سپتال میگذرد.