برنامه ریزی و معرفی منابع ارشد و دکتری روانشناسی بیس کمپ

مصاحبه رتبه برتر ها

مصاحبه با رتبه 1 ارشد بالینی 1401

اطلاعات بیشتر

مصاحبه با رتبه 7 بالینی و عمومی ارشد 1402

اطلاعات بیشتر

مصاحبه با رتبه 2 تربیتی ارشد روانشناسی 1402

اطلاعات بیشتر

مصاحبه با رتبه 81 ارشد عمومی 1402

اطلاعات بیشتر

مصاحبه با رتبه 54 ارشد بالینی 1402

اطلاعات بیشتر

مصاحبه با رتبه 31 ارشد عمومی 1402

اطلاعات بیشتر

مصاحبه با رتبه 42 ارشد روانشناسی تربیتی 1402

اطلاعات بیشتر

مصاحبه با رتبه 81 ارشد بالینی 1402

اطلاعات بیشتر

مصاحبه با رتبه 28 ارشد عمومی 1402

اطلاعات بیشتر

مصاحبه با رتبه 1 ارشد کودکان استثنایی 1402

متن کامل مصاحبه با رتبه 1 ارشد کودکان استثنایی 1402

اطلاعات بیشتر

مصاحبه با رتبه 7 ارشد روانشناسی تربیتی 1401

اطلاعات بیشتر

مصاحبه با رتبه 9 ارشد بالینی 1401

اطلاعات بیشتر

مصاحبه با رتبه 4 ارشد بالینی 1401

اطلاعات بیشتر

مصاحبه با رتبه 33 ارشد عمومی 1401

اطلاعات بیشتر

مصاحبه با رتبه 43 ارشد عمومی 1401

اطلاعات بیشتر

مصاحبه با رتبه 34 ارشد کودکان استثنایی 1401

اطلاعات بیشتر

مصاحبه با رتبه 21 بهداشت 1401

اطلاعات بیشتر

مصاحبه با رتبه 71 ارشد بالینی 1401

اطلاعات بیشتر

مصاحبه با رتبه 36 ارشد بالینی 1400

اطلاعات بیشتر

مصاحبه با رتبه 94 تربیتی

اطلاعات بیشتر