فهرست مطالب

کارنامه رتبه 3 ارشد روانسنجی 1400

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی77/78
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامیسفید
آمار و روش تحقیق55/00
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی33/33
روانشناسی رشد48/33
روانشناسی بالینی35/00
روانشناسی عمومی64/44
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعداد46/67
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان37/78
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

کارنامه رتبه 4 ارشد کودکان استثنایی 1400

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی75/56
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی53/33
آمار و روش تحقیق40/00
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی58/33
روانشناسی رشد60/00
روانشناسی بالینی40/00
روانشناسی عمومی60/00
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعداد25/00
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان51/11
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثنایی18/33

کارنامه رتبه 17 ارشد کودکان استثنایی 1400

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی81/11
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی48/89
آمار و روش تحقیق33/33
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی51/67
روانشناسی رشد46/67
روانشناسی بالینی6/67
روانشناسی عمومی33/33
روان سنجی-1/66
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان46/67
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتی40/00
آموزش و پرورش کودکان استثنایی11/67

کارنامه رتبه 26 ارشد کودکان استثنایی 1400

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی88/89
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی31/11
آمار و روش تحقیق28/33
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی43/33
روانشناسی رشد51/67
روانشناسی بالینی45/00
روانشناسی عمومی42/22
روان سنجی-1/66
آزمون های شناختی هوش و استعداد23/33
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان35/56
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتی20/00
آموزش و پرورش کودکان استثنایی11/67

کارنامه رتبه 52 ارشد کودکان استثنایی 1400

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی13/33
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی55/56
آمار و روش تحقیق23/33
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی46/67
روانشناسی رشد66/67
روانشناسی بالینی35/00
روانشناسی عمومی77/78
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان60/00
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثنایی20/00

کارنامه رتبه 77 ارشد کودکان استثنایی 1400

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی58/89
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی55/56
آمار و روش تحقیق36/67
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی48/33
روانشناسی رشد56/67
روانشناسی بالینیسفید
روانشناسی عمومی77/78
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان60/00
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

کارنامه رتبه 3 ارشد روانشناسی بالینی 1400

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی93/33
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی24/44
آمار و روش تحقیق71/67
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی48/33
روانشناسی رشد71/67
روانشناسی بالینی51/67
روانشناسی عمومیسفید
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان55/56
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

کارنامه رتبه 5 ارشد روانشناسی بالینی 1400

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی80/00
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی66/67
آمار و روش تحقیق50/00
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی21/67
روانشناسی رشد63/33
روانشناسی بالینی60/00
روانشناسی عمومی53/33
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان91/11
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

کارنامه رتبه 5 ارشد روانشناسی عمومی 1400

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی92/22
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی42/22
آمار و روش تحقیق73/33
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی45/00
روانشناسی رشد63/33
روانشناسی بالینی31/67
روانشناسی عمومی68/89
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان62/22
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

کارنامه رتبه 6 ارشد روانشناسی عمومی 1400

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی91/11
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی33/33
آمار و روش تحقیق66/67
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی48/33
روانشناسی رشد76/67
روانشناسی بالینی45/00
روانشناسی عمومی60/00
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان55/56
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

کارنامه رتبه 7 ارشد روانشناسی عمومی 1400

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی64/44
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی46/67
آمار و روش تحقیق51/67
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی61/67
روانشناسی رشد71/67
روانشناسی بالینی13/33
روانشناسی عمومی51/11
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان51/11
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

کارنامه رتبه 9 ارشد روانشناسی عمومی 1400

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی78/89
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی37/78
آمار و روش تحقیق36/67
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی43/33
روانشناسی رشد68/33
روانشناسی بالینی28/33
روانشناسی عمومی73/33
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان60/00
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

کارنامه رتبه 13 ارشد روانشناسی عمومی 1400

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی100/00
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی51/11
آمار و روش تحقیق51/67
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی33/33
روانشناسی رشد63/33
روانشناسی بالینی26/67
روانشناسی عمومی51/11
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان62/22
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

کارنامه رتبه 45 ارشد روانشناسی عمومی 1400

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی67/78
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی35/56
آمار و روش تحقیق41/67
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی43/33
روانشناسی رشد65/00
روانشناسی بالینی25/00
روانشناسی عمومی28/89
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان44/44
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

کارنامه رتبه 46 ارشد روانشناسی عمومی 1400

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی91/11
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی51/11
آمار و روش تحقیق36/67
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی45/00
روانشناسی رشد63/33
روانشناسی بالینی26/67
روانشناسی عمومی53/33
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان35/56
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

کارنامه رتبه 10 ارشد روانشناسی بالینی 1400

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی91/11
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی42/22
آمار و روش تحقیق83/33
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی51/67
روانشناسی رشد68/33
روانشناسی بالینی26/67
روانشناسی عمومیسفید
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان68/89
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

کارنامه رتبه 19 ارشد روانشناسی بالینی 1400

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی41/11
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی55/56
آمار و روش تحقیق43/33
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی53/33
روانشناسی رشد78/33
روانشناسی بالینی41/37
روانشناسی عمومیسفید
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان46/67
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

کارنامه رتبه 20 ارشد روانشناسی بالینی 1400

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی90/00
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی31/11
آمار و روش تحقیق25/00
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی33/33
روانشناسی رشد43/33
روانشناسی بالینی56/67
روانشناسی عمومی68/89
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان51/11
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

کارنامه رتبه 37 ارشد روانشناسی بالینی 1400

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی93/33
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی37/78
آمار و روش تحقیق28/33
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی31/67
روانشناسی رشد71/67
روانشناسی بالینی35/00
روانشناسی عمومیسفید
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان42/22
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

کارنامه رتبه 42 ارشد روانشناسی بالینی 1400

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی66/67
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی31/11
آمار و روش تحقیق30/00
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی64/67
روانشناسی رشد56/67
روانشناسی بالینی31/67
روانشناسی عمومی44/44
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان40/00
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

کارنامه رتبه 47 ارشد روانشناسی بالینی 1400

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی58/89
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی71/11
آمار و روش تحقیق26/67
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی38/33
روانشناسی رشد41/67
روانشناسی بالینی43/33
روانشناسی عمومی31/11
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان37/78
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

کارنامه رتبه ۴۸ ارشد روانشناسی بالینی 1400

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی۸۴/۴۴
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی۴۲/۲۲
آمار و روش تحقیق۱۸/۳۳
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی۵۳/۳۳
روانشناسی رشد۴۵/۰۰
روانشناسی بالینی۳۰/۰۰
روانشناسی عمومی۳۱/۱۱
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان۴۴/۴۴
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید