فهرست مطالب

کارنامه رتبه 10 ارشد روانشناسی بالینی 1402

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی68/00
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی57/78
آمار و روش تحقیق56/67
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی48/33
روانشناسی رشد66/67
روانشناسی بالینی76/67
روانشناسی عمومی35/56
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان75/56
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1833129352633مجاز2948500مجاز
291479101044مجاز948258مجاز
3708754571094مجاز5446573مجاز
43769645735486غیرمجاز64539222مجاز
5689072811673مجاز7247569مجاز
658872212463243مجاز22143899مجاز

کارنامه رتبه 13 ارشد روانشناسی بالینی 1402

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی84/00
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی48/89
آمار و روش تحقیق48/33
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی48/33
روانشناسی رشد73/33
روانشناسی بالینی61/40
روانشناسی عمومی17/78
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان64/44
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1819634402633مجاز3448500مجاز
2892912131044مجاز1248258مجاز
3725838411094مجاز3846573مجاز
43941446507486مجاز44639222مجاز
5689870791673مجاز7047569مجاز
658882192443243مجاز21943899مجاز

مطلب پیشنهادی: منابع ارشد روانشناسی

کارنامه رتبه 17 ارشد روانشناسی بالینی 1402

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی84/00
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی42/22
آمار و روش تحقیق75/00
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی58/33
روانشناسی رشد46/67
روانشناسی بالینی59/65
روانشناسی عمومی20/00
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان68/89
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1817135412633مجاز3548500مجاز
2881916171044مجاز1648258مجاز
3742125271094مجاز2546573مجاز
44369187217486مجاز18739222مجاز
5722344491673مجاز4447569مجاز
659362032253243مجاز20343899مجاز

کارنامه رتبه 19 ارشد روانشناسی بالینی 1402

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی84/00
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی55/56
آمار و روش تحقیق81/67
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی40/00
روانشناسی رشد38/33
روانشناسی بالینی70/18
روانشناسی عمومی55/56
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان66/67
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1846623272633مجاز2348500مجاز
2875118191044مجاز1848258مجاز
3753221231094مجاز2146573مجاز
44476153179486غیرمجاز15339222مجاز
5724141461673مجاز4147569مجاز
6652083923243مجاز8343899مجاز

کارنامه رتبه 22 ارشد روانشناسی بالینی 1402

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی62/67
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی55/56
آمار و روش تحقیق40/00
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی46/67
روانشناسی رشد71/67
روانشناسی بالینی67/42
روانشناسی عمومی57/78
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان64/44
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
185034261515مجاز46062مجاز
28697322637مجاز36027مجاز
37008566746مجاز55848مجاز
435111261336768مجاز1264856مجاز
569988661275مجاز85955مجاز
66049171881851مجاز175528مجاز

کارنامه رتبه 37 ارشد روانشناسی بالینی 1402

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی56/00
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی75/56
آمار و روش تحقیق48/33
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی51/67
روانشناسی رشد46/67
روانشناسی بالینی61/40
روانشناسی عمومی53/33
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان82/22
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1836128342633مجاز2848500مجاز
2845233371044مجاز3348258مجاز
364901501701094مجاز15046573مجاز
4352411321288486غیرمجاز113239222مجاز
566701021181673مجاز10247569مجاز
655363544003243مجاز35443899مجاز

کارنامه رتبه 167 ارشد روانشناسی بالینی 1402

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی48/00
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی40/00
آمار و روش تحقیق45/00
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی41/67
روانشناسی رشد58/33
روانشناسی بالینی66/67
روانشناسی عمومیسفید
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان20/00
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
161105856752633مجاز58548500مجاز
275051461671044مجاز14648258مجاز
358003844361094مجاز38446573مجاز
4334117411986486غیرمجاز174139222مجاز
555525496301673مجاز54947569مجاز
64621109212473243مجاز109243899مجاز

کارنامه رتبه 215 ارشد روانشناسی بالینی 1402

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی78/67
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی35/56
آمار و روش تحقیق23/33
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی26/67
روانشناسی رشد40/00
روانشناسی بالینی63/16
روانشناسی عمومی4/44
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان46/67
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
160136357402633مجاز63548500مجاز
272441882151044مجاز18848258مجاز
353516517401094مجاز65146573مجاز
4341514501651486غیرمجاز145039222مجاز
54976110712711673مجاز110747569مجاز
64450132815183243مجاز132843899مجاز

کارنامه رتبه 216 ارشد روانشناسی بالینی 1402

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی34/67
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی46/67
آمار و روش تحقیق16/67
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی53/33
روانشناسی رشد61/67
روانشناسی بالینی52/63
روانشناسی عمومی33/33
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان53/33
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
16900312671515مجاز316062مجاز
2724226216637مجاز266027مجاز
3539670703746مجاز705848مجاز
4263581769181486غیرمجاز9234856مجاز
55718544911275مجاز545955مجاز
6445017415181851مجاز1745528مجاز

کارنامه رتبه 326 ارشد روانشناسی بالینی 1402

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی49/33
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی37/78
آمار و روش تحقیق40/00
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی36/67
روانشناسی رشد52/63
روانشناسی بالینی28/89
روانشناسی عمومیسفید
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعداد73/33
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجانسفید
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
165303834422633مجاز38348500مجاز
269652833261044مجاز28348258مجاز
353056907851094مجاز69046573مجاز
4298938244397486غیرمجاز382439222مجاز
554326367371673مجاز63647569مجاز
64362146116733243مجاز146143899مجاز

کارنامه رتبه 373 ارشد روانشناسی بالینی 1402

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی78/67
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی35/56
آمار و روش تحقیق25/00
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی46/67
روانشناسی رشد20/00
روانشناسی بالینی47/37
روانشناسی عمومی26/67
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان42/22
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
164958464341مجاز86062مجاز
268604373118مجاز46027مجاز
3545410659142مجاز105848مجاز
43466391468236مجاز394856مجاز
556089575288مجاز95955مجاز
64525171399391مجاز175528مجاز

کارنامه رتبه 20 ارشد روانشناسی عمومی 1402

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی81/33
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی37/78
آمار و روش تحقیق20/00
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی78/33
روانشناسی رشد65/00
روانشناسی بالینی45/00
روانشناسی عمومی46/67
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان48/89
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
185962201515مجاز26062مجاز
28329548637مجاز56027مجاز
36994769746مجاز75848مجاز
433901641748768مجاز1644856مجاز
574785321275مجاز55955مجاز
65605423841851مجاز425528مجاز

کارنامه رتبه 32 ارشد روانشناسی عمومی 1402

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی82/67
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی53/33
آمار و روش تحقیق46/67
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی50/00
روانشناسی رشد50/00
روانشناسی بالینی38/60
روانشناسی عمومی46/67
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان71/11
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1839327322633مجاز2748500مجاز
2797872801044مجاز7248258مجاز
3699562681094مجاز6246573مجاز
43896490558486غیرمجاز49039222مجاز
5696462711673مجاز6247569مجاز
659082152383243مجاز21543899مجاز

کارنامه رتبه 34 ارشد روانشناسی عمومی 1402

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی56/00
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی75/56
آمار و روش تحقیق48/33
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی51/67
روانشناسی رشد46/67
روانشناسی بالینی61/40
روانشناسی عمومی53/33
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان82/22
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1836128342633مجاز2848500مجاز
2845233371044مجاز3348258مجاز
364901501701094مجاز15046573مجاز
4352411321288486غیرمجاز113239222مجاز
566701021181673مجاز10247569مجاز
655363544003243مجاز35443899مجاز

کارنامه رتبه 93 ارشد روانشناسی عمومی 1402

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی38/67
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی48/89
آمار و روش تحقیق20/00
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی58/33
روانشناسی رشد50/00
روانشناسی بالینیسفید
روانشناسی عمومی57/78
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان73/33
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1768381932633مجاز8148500مجاز
260936667781044غیرمجاز66648258مجاز
357154294861094مجاز42946573مجاز
4284552206016486غیرمجاز522039222مجاز
562651962211673مجاز19647569مجاز
648867999113243مجاز79943899مجاز

کارنامه رتبه 104 ارشد روانشناسی عمومی 1402

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی70/67
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی55/56
آمار و روش تحقیق38/33
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی20/00
روانشناسی رشد61/67
روانشناسی بالینی59/65
روانشناسی عمومی60/00
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان51/11
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

 

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
17645901042633مجاز9048500مجاز
276421191341044مجاز11948258مجاز
365161411611094مجاز14146573مجاز
4352411321288486غیرمجاز113239222مجاز
561362472791673مجاز24747569مجاز
659312052273243مجاز20543899مجاز

کارنامه رتبه 2 ارشد روانشناسی تربیتی 1402

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی61/33
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامیسفید
آمار و روش تحقیق53/33
روانشناسی مرضی و کودکان استثناییسفید
روانشناسی رشد76/67
روانشناسی بالینیسفید
روانشناسی عمومی84/44
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجانسفید
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتی63/33
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
168862412742633مجاز24148500مجاز
24912187221771044غیرمجاز187248258مجاز
3709252551094مجاز5246573مجاز
43706757866486غیرمجاز75739222مجاز
5760621251673مجاز2147569مجاز
68817223243مجاز243899مجاز

کارنامه رتبه 12 ارشد روانشناسی تربیتی 1402

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی61/33
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامیسفید
آمار و روش تحقیق68/33
روانشناسی مرضی و کودکان استثناییسفید
روانشناسی رشد76/67
روانشناسی بالینیسفید
روانشناسی عمومی48/89
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجانسفید
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتی53/33
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
162385166012633مجاز51648500مجاز
24940183521321044غیرمجاز183548258مجاز
3694370791094مجاز7046573مجاز
43833552633486غیرمجاز55239222مجاز
5699659671673مجاز5947569مجاز
6805512123243مجاز1243899مجاز

کارنامه رتبه 17 ارشد روانشناسی تربیتی 1402

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی36/00
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی26/67
آمار و روش تحقیق73/33
روانشناسی مرضی و کودکان استثناییسفید
روانشناسی رشد76/67
روانشناسی بالینیسفید
روانشناسی عمومی48/89
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجانسفید
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعی31/11
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتی50/00
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه (25درصد ایثارگر)
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1624711597341مجاز1148500مجاز
24959402092118مجاز4048258مجاز
366672123142مجاز246573مجاز
4413811328236مجاز1139222مجاز
567611105288مجاز147569مجاز
67750117391مجاز143899مجاز

کارنامه رتبه 18 ارشد کودکان استثنایی 1402

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی64/00
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی44/44
آمار و روش تحقیق43/33
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی38/33
روانشناسی رشد65/00
روانشناسی بالینی47/37
روانشناسی عمومی66/67
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان68/89
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتی18/33
آموزش و پرورش کودکان استثنایی16/67

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1832031372633مجاز3148500مجاز
27803971111044مجاز9748258مجاز
3694769771094مجاز6946573مجاز
4358010071152486غیرمجاز100739222مجاز
5788315181673مجاز2147569مجاز
6673856613243مجاز5643899مجاز

کارنامه رتبه 50 ارشد کودکان استثنایی 1402

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی74/67
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی0
آمار و روش تحقیق33/33
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی46/67
روانشناسی رشد83/33
روانشناسی بالینی70/18
روانشناسی عمومی62/22
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان48/89
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
180797511515مجاز748500مجاز
28276651637مجاز648258مجاز
37394338746مجاز346573مجاز
43459141496768مجاز14139222مجاز
574136501275مجاز647569مجاز
66395111331851مجاز1143899مجاز

کارنامه رتبه 29 ارشد روانشناسی تربیتی 1402

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی38/67
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامیسفید
آمار و روش تحقیق75/00
روانشناسی مرضی و کودکان استثناییسفید
روانشناسی رشد63/33
روانشناسی بالینیسفید
روانشناسی عمومی66/67
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجانسفید
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتی45/00
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
157008559882633مجاز85548500مجاز
24118374443411044غیرمجاز374448258مجاز
362642072331094مجاز20746573مجاز
4335616681908486غیرمجاز166839222مجاز
564071581791673مجاز15847569مجاز
6734625293243مجاز2543899مجاز

کارنامه رتبه 38 ارشد روانسنجی 1402

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی74/67
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی0
آمار و روش تحقیق33/33
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی46/67
روانشناسی رشد83/33
روانشناسی بالینی70/18
روانشناسی عمومی62/22
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان48/89
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتی45/00
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
180797511515مجاز76062مجاز
28276651746مجاز66027مجاز
37394338764مجاز35848مجاز
43459141496768مجاز1414856مجاز
573136501275مجاز65955مجاز
66295111331851مجاز115528مجاز