کارنامه کنکور رتبه های برتر ارشد روانشناسی 1402

فهرست مطالب

کارنامه رتبه 10 ارشد روانشناسی بالینی 1402

نمره اکتسابی

نام درس نمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی 68/00
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 57/78
آمار و روش تحقیق 56/67
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 48/33
روانشناسی رشد 66/67
روانشناسی بالینی 76/67
روانشناسی عمومی 35/56
روان سنجی سفید
آزمون های شناختی هوش و استعداد سفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان 75/56
روانشناسی صنعتی – سازمانی سفید
روانشناسی اجتماعی سفید
رفتار سازمانی سفید
روانشناسی امور استخدامی سفید
بالندگی سازمانی سفید
روانشناسی تربیتی سفید
آموزش و پرورش کودکان استثنایی سفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1 8331 29 35 2633 مجاز 29 48500 مجاز
2 9147 9 10 1044 مجاز 9 48258 مجاز
3 7087 54 57 1094 مجاز 54 46573 مجاز
4 3769 645 735 486 غیرمجاز 645 39222 مجاز
5 6890 72 81 1673 مجاز 72 47569 مجاز
6 5887 221 246 3243 مجاز 221 43899 مجاز

کارنامه رتبه 13 ارشد روانشناسی بالینی 1402

نمره اکتسابی

نام درس نمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی 84/00
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 48/89
آمار و روش تحقیق 48/33
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 48/33
روانشناسی رشد 73/33
روانشناسی بالینی 61/40
روانشناسی عمومی 17/78
روان سنجی سفید
آزمون های شناختی هوش و استعداد سفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان 64/44
روانشناسی صنعتی – سازمانی سفید
روانشناسی اجتماعی سفید
رفتار سازمانی سفید
روانشناسی امور استخدامی سفید
بالندگی سازمانی سفید
روانشناسی تربیتی سفید
آموزش و پرورش کودکان استثنایی سفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1 8196 34 40 2633 مجاز 34 48500 مجاز
2 8929 12 13 1044 مجاز 12 48258 مجاز
3 7258 38 41 1094 مجاز 38 46573 مجاز
4 3941 446 507 486 مجاز 446 39222 مجاز
5 6898 70 79 1673 مجاز 70 47569 مجاز
6 5888 219 244 3243 مجاز 219 43899 مجاز

کارنامه رتبه 17 ارشد روانشناسی بالینی 1402

نمره اکتسابی

نام درس نمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی 84/00
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 42/22
آمار و روش تحقیق 75/00
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 58/33
روانشناسی رشد 46/67
روانشناسی بالینی 59/65
روانشناسی عمومی 20/00
روان سنجی سفید
آزمون های شناختی هوش و استعداد سفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان 68/89
روانشناسی صنعتی – سازمانی سفید
روانشناسی اجتماعی سفید
رفتار سازمانی سفید
روانشناسی امور استخدامی سفید
بالندگی سازمانی سفید
روانشناسی تربیتی سفید
آموزش و پرورش کودکان استثنایی سفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1 8171 35 41 2633 مجاز 35 48500 مجاز
2 8819 16 17 1044 مجاز 16 48258 مجاز
3 7421 25 27 1094 مجاز 25 46573 مجاز
4 4369 187 217 486 مجاز 187 39222 مجاز
5 7223 44 49 1673 مجاز 44 47569 مجاز
6 5936 203 225 3243 مجاز 203 43899 مجاز

کارنامه رتبه 19 ارشد روانشناسی بالینی 1402

نمره اکتسابی

نام درس نمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی 84/00
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 55/56
آمار و روش تحقیق 81/67
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 40/00
روانشناسی رشد 38/33
روانشناسی بالینی 70/18
روانشناسی عمومی 55/56
روان سنجی سفید
آزمون های شناختی هوش و استعداد سفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان 66/67
روانشناسی صنعتی – سازمانی سفید
روانشناسی اجتماعی سفید
رفتار سازمانی سفید
روانشناسی امور استخدامی سفید
بالندگی سازمانی سفید
روانشناسی تربیتی سفید
آموزش و پرورش کودکان استثنایی سفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1 8466 23 27 2633 مجاز 23 48500 مجاز
2 8751 18 19 1044 مجاز 18 48258 مجاز
3 7532 21 23 1094 مجاز 21 46573 مجاز
4 4476 153 179 486 غیرمجاز 153 39222 مجاز
5 7241 41 46 1673 مجاز 41 47569 مجاز
6 6520 83 92 3243 مجاز 83 43899 مجاز

کارنامه رتبه 22 ارشد روانشناسی بالینی 1402

نمره اکتسابی

نام درس نمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی 62/67
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 55/56
آمار و روش تحقیق 40/00
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 46/67
روانشناسی رشد 71/67
روانشناسی بالینی 67/42
روانشناسی عمومی 57/78
روان سنجی سفید
آزمون های شناختی هوش و استعداد سفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان 64/44
روانشناسی صنعتی – سازمانی سفید
روانشناسی اجتماعی سفید
رفتار سازمانی سفید
روانشناسی امور استخدامی سفید
بالندگی سازمانی سفید
روانشناسی تربیتی سفید
آموزش و پرورش کودکان استثنایی سفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1 8503 4 26 1515 مجاز 4 6062 مجاز
2 8697 3 22 637 مجاز 3 6027 مجاز
3 7008 5 66 746 مجاز 5 5848 مجاز
4 3511 126 1336 768 مجاز 126 4856 مجاز
5 6998 8 66 1275 مجاز 8 5955 مجاز
6 6049 17 188 1851 مجاز 17 5528 مجاز

کارنامه رتبه 37 ارشد روانشناسی بالینی 1402

نمره اکتسابی

نام درس نمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی 56/00
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 75/56
آمار و روش تحقیق 48/33
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 51/67
روانشناسی رشد 46/67
روانشناسی بالینی 61/40
روانشناسی عمومی 53/33
روان سنجی سفید
آزمون های شناختی هوش و استعداد سفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان 82/22
روانشناسی صنعتی – سازمانی سفید
روانشناسی اجتماعی سفید
رفتار سازمانی سفید
روانشناسی امور استخدامی سفید
بالندگی سازمانی سفید
روانشناسی تربیتی سفید
آموزش و پرورش کودکان استثنایی سفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1 8361 28 34 2633 مجاز 28 48500 مجاز
2 8452 33 37 1044 مجاز 33 48258 مجاز
3 6490 150 170 1094 مجاز 150 46573 مجاز
4 3524 1132 1288 486 غیرمجاز 1132 39222 مجاز
5 6670 102 118 1673 مجاز 102 47569 مجاز
6 5536 354 400 3243 مجاز 354 43899 مجاز

کارنامه رتبه 167 ارشد روانشناسی بالینی 1402

نمره اکتسابی

نام درس نمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی 48/00
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 40/00
آمار و روش تحقیق 45/00
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 41/67
روانشناسی رشد 58/33
روانشناسی بالینی 66/67
روانشناسی عمومی سفید
روان سنجی سفید
آزمون های شناختی هوش و استعداد سفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان 20/00
روانشناسی صنعتی – سازمانی سفید
روانشناسی اجتماعی سفید
رفتار سازمانی سفید
روانشناسی امور استخدامی سفید
بالندگی سازمانی سفید
روانشناسی تربیتی سفید
آموزش و پرورش کودکان استثنایی سفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1 6110 585 675 2633 مجاز 585 48500 مجاز
2 7505 146 167 1044 مجاز 146 48258 مجاز
3 5800 384 436 1094 مجاز 384 46573 مجاز
4 3341 1741 1986 486 غیرمجاز 1741 39222 مجاز
5 5552 549 630 1673 مجاز 549 47569 مجاز
6 4621 1092 1247 3243 مجاز 1092 43899 مجاز

کارنامه رتبه 215 ارشد روانشناسی بالینی 1402

نمره اکتسابی

نام درس نمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی 78/67
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 35/56
آمار و روش تحقیق 23/33
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 26/67
روانشناسی رشد 40/00
روانشناسی بالینی 63/16
روانشناسی عمومی 4/44
روان سنجی سفید
آزمون های شناختی هوش و استعداد سفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان 46/67
روانشناسی صنعتی – سازمانی سفید
روانشناسی اجتماعی سفید
رفتار سازمانی سفید
روانشناسی امور استخدامی سفید
بالندگی سازمانی سفید
روانشناسی تربیتی سفید
آموزش و پرورش کودکان استثنایی سفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1 6013 635 740 2633 مجاز 635 48500 مجاز
2 7244 188 215 1044 مجاز 188 48258 مجاز
3 5351 651 740 1094 مجاز 651 46573 مجاز
4 3415 1450 1651 486 غیرمجاز 1450 39222 مجاز
5 4976 1107 1271 1673 مجاز 1107 47569 مجاز
6 4450 1328 1518 3243 مجاز 1328 43899 مجاز

کارنامه رتبه 216 ارشد روانشناسی بالینی 1402

نمره اکتسابی

نام درس نمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی 34/67
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 46/67
آمار و روش تحقیق 16/67
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 53/33
روانشناسی رشد 61/67
روانشناسی بالینی 52/63
روانشناسی عمومی 33/33
روان سنجی سفید
آزمون های شناختی هوش و استعداد سفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان 53/33
روانشناسی صنعتی – سازمانی سفید
روانشناسی اجتماعی سفید
رفتار سازمانی سفید
روانشناسی امور استخدامی سفید
بالندگی سازمانی سفید
روانشناسی تربیتی سفید
آموزش و پرورش کودکان استثنایی سفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1 6900 31 267 1515 مجاز 31 6062 مجاز
2 7242 26 216 637 مجاز 26 6027 مجاز
3 5396 70 703 746 مجاز 70 5848 مجاز
4 2635 8176 9181 486 غیرمجاز 923 4856 مجاز
5 5718 54 491 1275 مجاز 54 5955 مجاز
6 4450 174 1518 1851 مجاز 174 5528 مجاز

کارنامه رتبه 326 ارشد روانشناسی بالینی 1402

نمره اکتسابی

نام درس نمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی 49/33
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 37/78
آمار و روش تحقیق 40/00
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 36/67
روانشناسی رشد 52/63
روانشناسی بالینی 28/89
روانشناسی عمومی سفید
روان سنجی سفید
آزمون های شناختی هوش و استعداد 73/33
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان سفید
روانشناسی صنعتی – سازمانی سفید
روانشناسی اجتماعی سفید
رفتار سازمانی سفید
روانشناسی امور استخدامی سفید
بالندگی سازمانی سفید
روانشناسی تربیتی سفید
آموزش و پرورش کودکان استثنایی سفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1 6530 383 442 2633 مجاز 383 48500 مجاز
2 6965 283 326 1044 مجاز 283 48258 مجاز
3 5305 690 785 1094 مجاز 690 46573 مجاز
4 2989 3824 4397 486 غیرمجاز 3824 39222 مجاز
5 5432 636 737 1673 مجاز 636 47569 مجاز
6 4362 1461 1673 3243 مجاز 1461 43899 مجاز

کارنامه رتبه 373 ارشد روانشناسی بالینی 1402

نمره اکتسابی

نام درس نمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی 78/67
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 35/56
آمار و روش تحقیق 25/00
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 46/67
روانشناسی رشد 20/00
روانشناسی بالینی 47/37
روانشناسی عمومی 26/67
روان سنجی سفید
آزمون های شناختی هوش و استعداد سفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان 42/22
روانشناسی صنعتی – سازمانی سفید
روانشناسی اجتماعی سفید
رفتار سازمانی سفید
روانشناسی امور استخدامی سفید
بالندگی سازمانی سفید
روانشناسی تربیتی سفید
آموزش و پرورش کودکان استثنایی سفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1 6495 8 464 341 مجاز 8 6062 مجاز
2 6860 4 373 118 مجاز 4 6027 مجاز
3 5454 10 659 142 مجاز 10 5848 مجاز
4 3466 39 1468 236 مجاز 39 4856 مجاز
5 5608 9 575 288 مجاز 9 5955 مجاز
6 4525 17 1399 391 مجاز 17 5528 مجاز

کارنامه رتبه 20 ارشد روانشناسی عمومی 1402

نمره اکتسابی

نام درس نمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی 81/33
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 37/78
آمار و روش تحقیق 20/00
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 78/33
روانشناسی رشد 65/00
روانشناسی بالینی 45/00
روانشناسی عمومی 46/67
روان سنجی سفید
آزمون های شناختی هوش و استعداد سفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان 48/89
روانشناسی صنعتی – سازمانی سفید
روانشناسی اجتماعی سفید
رفتار سازمانی سفید
روانشناسی امور استخدامی سفید
بالندگی سازمانی سفید
روانشناسی تربیتی سفید
آموزش و پرورش کودکان استثنایی سفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1 8596 2 20 1515 مجاز 2 6062 مجاز
2 8329 5 48 637 مجاز 5 6027 مجاز
3 6994 7 69 746 مجاز 7 5848 مجاز
4 3390 164 1748 768 مجاز 164 4856 مجاز
5 7478 5 32 1275 مجاز 5 5955 مجاز
6 5605 42 384 1851 مجاز 42 5528 مجاز

کارنامه رتبه 32 ارشد روانشناسی عمومی 1402

نمره اکتسابی

نام درس نمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی 82/67
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 53/33
آمار و روش تحقیق 46/67
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 50/00
روانشناسی رشد 50/00
روانشناسی بالینی 38/60
روانشناسی عمومی 46/67
روان سنجی سفید
آزمون های شناختی هوش و استعداد سفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان 71/11
روانشناسی صنعتی – سازمانی سفید
روانشناسی اجتماعی سفید
رفتار سازمانی سفید
روانشناسی امور استخدامی سفید
بالندگی سازمانی سفید
روانشناسی تربیتی سفید
آموزش و پرورش کودکان استثنایی سفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1 8393 27 32 2633 مجاز 27 48500 مجاز
2 7978 72 80 1044 مجاز 72 48258 مجاز
3 6995 62 68 1094 مجاز 62 46573 مجاز
4 3896 490 558 486 غیرمجاز 490 39222 مجاز
5 6964 62 71 1673 مجاز 62 47569 مجاز
6 5908 215 238 3243 مجاز 215 43899 مجاز

کارنامه رتبه 34 ارشد روانشناسی عمومی 1402

نمره اکتسابی

نام درس نمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی 56/00
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 75/56
آمار و روش تحقیق 48/33
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 51/67
روانشناسی رشد 46/67
روانشناسی بالینی 61/40
روانشناسی عمومی 53/33
روان سنجی سفید
آزمون های شناختی هوش و استعداد سفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان 82/22
روانشناسی صنعتی – سازمانی سفید
روانشناسی اجتماعی سفید
رفتار سازمانی سفید
روانشناسی امور استخدامی سفید
بالندگی سازمانی سفید
روانشناسی تربیتی سفید
آموزش و پرورش کودکان استثنایی سفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1 8361 28 34 2633 مجاز 28 48500 مجاز
2 8452 33 37 1044 مجاز 33 48258 مجاز
3 6490 150 170 1094 مجاز 150 46573 مجاز
4 3524 1132 1288 486 غیرمجاز 1132 39222 مجاز
5 6670 102 118 1673 مجاز 102 47569 مجاز
6 5536 354 400 3243 مجاز 354 43899 مجاز

کارنامه رتبه 93 ارشد روانشناسی عمومی 1402

نمره اکتسابی

نام درس نمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی 38/67
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 48/89
آمار و روش تحقیق 20/00
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 58/33
روانشناسی رشد 50/00
روانشناسی بالینی سفید
روانشناسی عمومی 57/78
روان سنجی سفید
آزمون های شناختی هوش و استعداد سفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان 73/33
روانشناسی صنعتی – سازمانی سفید
روانشناسی اجتماعی سفید
رفتار سازمانی سفید
روانشناسی امور استخدامی سفید
بالندگی سازمانی سفید
روانشناسی تربیتی سفید
آموزش و پرورش کودکان استثنایی سفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1 7683 81 93 2633 مجاز 81 48500 مجاز
2 6093 666 778 1044 غیرمجاز 666 48258 مجاز
3 5715 429 486 1094 مجاز 429 46573 مجاز
4 2845 5220 6016 486 غیرمجاز 5220 39222 مجاز
5 6265 196 221 1673 مجاز 196 47569 مجاز
6 4886 799 911 3243 مجاز 799 43899 مجاز

کارنامه رتبه 104 ارشد روانشناسی عمومی 1402

نمره اکتسابی

نام درس نمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی 70/67
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 55/56
آمار و روش تحقیق 38/33
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 20/00
روانشناسی رشد 61/67
روانشناسی بالینی 59/65
روانشناسی عمومی 60/00
روان سنجی سفید
آزمون های شناختی هوش و استعداد سفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان 51/11
روانشناسی صنعتی – سازمانی سفید
روانشناسی اجتماعی سفید
رفتار سازمانی سفید
روانشناسی امور استخدامی سفید
بالندگی سازمانی سفید
روانشناسی تربیتی سفید
آموزش و پرورش کودکان استثنایی سفید

 

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1 7645 90 104 2633 مجاز 90 48500 مجاز
2 7642 119 134 1044 مجاز 119 48258 مجاز
3 6516 141 161 1094 مجاز 141 46573 مجاز
4 3524 1132 1288 486 غیرمجاز 1132 39222 مجاز
5 6136 247 279 1673 مجاز 247 47569 مجاز
6 5931 205 227 3243 مجاز 205 43899 مجاز

کارنامه رتبه 2 ارشد روانشناسی تربیتی 1402

نمره اکتسابی

نام درس نمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی 61/33
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی سفید
آمار و روش تحقیق 53/33
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی سفید
روانشناسی رشد 76/67
روانشناسی بالینی سفید
روانشناسی عمومی 84/44
روان سنجی سفید
آزمون های شناختی هوش و استعداد سفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان سفید
روانشناسی صنعتی – سازمانی سفید
روانشناسی اجتماعی سفید
رفتار سازمانی سفید
روانشناسی امور استخدامی سفید
بالندگی سازمانی سفید
روانشناسی تربیتی 63/33
آموزش و پرورش کودکان استثنایی سفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1 6886 241 274 2633 مجاز 241 48500 مجاز
2 4912 1872 2177 1044 غیرمجاز 1872 48258 مجاز
3 7092 52 55 1094 مجاز 52 46573 مجاز
4 3706 757 866 486 غیرمجاز 757 39222 مجاز
5 7606 21 25 1673 مجاز 21 47569 مجاز
6 8817 2 2 3243 مجاز 2 43899 مجاز

کارنامه رتبه 12 ارشد روانشناسی تربیتی 1402

نمره اکتسابی

نام درس نمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی 61/33
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی سفید
آمار و روش تحقیق 68/33
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی سفید
روانشناسی رشد 76/67
روانشناسی بالینی سفید
روانشناسی عمومی 48/89
روان سنجی سفید
آزمون های شناختی هوش و استعداد سفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان سفید
روانشناسی صنعتی – سازمانی سفید
روانشناسی اجتماعی سفید
رفتار سازمانی سفید
روانشناسی امور استخدامی سفید
بالندگی سازمانی سفید
روانشناسی تربیتی 53/33
آموزش و پرورش کودکان استثنایی سفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1 6238 516 601 2633 مجاز 516 48500 مجاز
2 4940 1835 2132 1044 غیرمجاز 1835 48258 مجاز
3 6943 70 79 1094 مجاز 70 46573 مجاز
4 3833 552 633 486 غیرمجاز 552 39222 مجاز
5 6996 59 67 1673 مجاز 59 47569 مجاز
6 8055 12 12 3243 مجاز 12 43899 مجاز

کارنامه رتبه 17 ارشد روانشناسی تربیتی 1402

نمره اکتسابی

نام درس نمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی 36/00
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 26/67
آمار و روش تحقیق 73/33
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی سفید
روانشناسی رشد 76/67
روانشناسی بالینی سفید
روانشناسی عمومی 48/89
روان سنجی سفید
آزمون های شناختی هوش و استعداد سفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان سفید
روانشناسی صنعتی – سازمانی سفید
روانشناسی اجتماعی 31/11
رفتار سازمانی سفید
روانشناسی امور استخدامی سفید
بالندگی سازمانی سفید
روانشناسی تربیتی 50/00
آموزش و پرورش کودکان استثنایی سفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه (25درصد ایثارگر)
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1 6247 11 597 341 مجاز 11 48500 مجاز
2 4959 40 2092 118 مجاز 40 48258 مجاز
3 6667 2 123 142 مجاز 2 46573 مجاز
4 4138 11 328 236 مجاز 11 39222 مجاز
5 6761 1 105 288 مجاز 1 47569 مجاز
6 7750 1 17 391 مجاز 1 43899 مجاز

کارنامه رتبه 18 ارشد کودکان استثنایی 1402

نمره اکتسابی

نام درس نمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی 64/00
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 44/44
آمار و روش تحقیق 43/33
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 38/33
روانشناسی رشد 65/00
روانشناسی بالینی 47/37
روانشناسی عمومی 66/67
روان سنجی سفید
آزمون های شناختی هوش و استعداد سفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان 68/89
روانشناسی صنعتی – سازمانی سفید
روانشناسی اجتماعی سفید
رفتار سازمانی سفید
روانشناسی امور استخدامی سفید
بالندگی سازمانی سفید
روانشناسی تربیتی 18/33
آموزش و پرورش کودکان استثنایی 16/67

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1 8320 31 37 2633 مجاز 31 48500 مجاز
2 7803 97 111 1044 مجاز 97 48258 مجاز
3 6947 69 77 1094 مجاز 69 46573 مجاز
4 3580 1007 1152 486 غیرمجاز 1007 39222 مجاز
5 7883 15 18 1673 مجاز 21 47569 مجاز
6 6738 56 61 3243 مجاز 56 43899 مجاز

کارنامه رتبه 50 ارشد کودکان استثنایی 1402

نمره اکتسابی

نام درس نمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی 74/67
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 0
آمار و روش تحقیق 33/33
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 46/67
روانشناسی رشد 83/33
روانشناسی بالینی 70/18
روانشناسی عمومی 62/22
روان سنجی سفید
آزمون های شناختی هوش و استعداد سفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان 48/89
روانشناسی صنعتی – سازمانی سفید
روانشناسی اجتماعی سفید
رفتار سازمانی سفید
روانشناسی امور استخدامی سفید
بالندگی سازمانی سفید
روانشناسی تربیتی سفید
آموزش و پرورش کودکان استثنایی سفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1 8079 7 51 1515 مجاز 7 48500 مجاز
2 8276 6 51 637 مجاز 6 48258 مجاز
3 7394 3 38 746 مجاز 3 46573 مجاز
4 3459 141 496 768 مجاز 141 39222 مجاز
5 7413 6 50 1275 مجاز 6 47569 مجاز
6 6395 11 133 1851 مجاز 11 43899 مجاز

کارنامه رتبه 29 ارشد روانشناسی تربیتی 1402

نمره اکتسابی

نام درس نمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی 38/67
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی سفید
آمار و روش تحقیق 75/00
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی سفید
روانشناسی رشد 63/33
روانشناسی بالینی سفید
روانشناسی عمومی 66/67
روان سنجی سفید
آزمون های شناختی هوش و استعداد سفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان سفید
روانشناسی صنعتی – سازمانی سفید
روانشناسی اجتماعی سفید
رفتار سازمانی سفید
روانشناسی امور استخدامی سفید
بالندگی سازمانی سفید
روانشناسی تربیتی 45/00
آموزش و پرورش کودکان استثنایی سفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1 5700 855 988 2633 مجاز 855 48500 مجاز
2 4118 3744 4341 1044 غیرمجاز 3744 48258 مجاز
3 6264 207 233 1094 مجاز 207 46573 مجاز
4 3356 1668 1908 486 غیرمجاز 1668 39222 مجاز
5 6407 158 179 1673 مجاز 158 47569 مجاز
6 7346 25 29 3243 مجاز 25 43899 مجاز

کارنامه رتبه 38 ارشد روانسنجی 1402

نمره اکتسابی

نام درس نمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی 74/67
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 0
آمار و روش تحقیق 33/33
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 46/67
روانشناسی رشد 83/33
روانشناسی بالینی 70/18
روانشناسی عمومی 62/22
روان سنجی سفید
آزمون های شناختی هوش و استعداد سفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان 48/89
روانشناسی صنعتی – سازمانی سفید
روانشناسی اجتماعی سفید
رفتار سازمانی سفید
روانشناسی امور استخدامی سفید
بالندگی سازمانی سفید
روانشناسی تربیتی 45/00
آموزش و پرورش کودکان استثنایی سفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1 8079 7 51 1515 مجاز 7 6062 مجاز
2 8276 6 51 746 مجاز 6 6027 مجاز
3 7394 3 38 764 مجاز 3 5848 مجاز
4 3459 141 496 768 مجاز 141 4856 مجاز
5 7313 6 50 1275 مجاز 6 5955 مجاز
6 6295 11 133 1851 مجاز 11 5528 مجاز

دیدگاهتان را بنویسید