در این مطلب نمونۀ کارنامه‌های ارشد روانشناسی 1403 را برایتان به تفکیک گرایش‌ها قرار داده‌ایم. لیست کارنامه‌ها درحال به‌روزرسانی است. برخی از محصولاتی که این داوطلبان درسال کنکور استفاده کرده‌اند، به شرح زیر است:

مطلب پیشنهادی: مصاحبه با رتبه‌های برتر کنکور ارشد روانشناسی

رشته امتحانینمره کل تراز به درصد
(80 درصد کتبی
20 درصد معدل)
نمره کل علمیرتبه در سهمیهرتبه کل
روانشناسی بالینی98.9110011
بهداشت روان98.9110011
روانشناسی سلامت98.9110011
روانشناسی بالینی کودک و نوجوان98.9110011
روانشناسی بالینینظریه های شخصیت و روان درمانیروانشناسی عمومی و رشدکلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیکاصول خدمات بهداشتی و بهداشت روانآمار و روش تحقیقزبان عمومی
رشته امتحانینمره کل تراز به درصد
(80 درصد کتبی
20 درصد معدل)
نمره کل علمیرتبه در سهمیهرتبه کل
روانشناسی بالینی90.908888.63622
بهداشت روان97.008896.26122
روانشناسی سلامت94.922393.65322
روانشناسی بالینی کودک و نوجوان92.312890.39122
روانشناسی بالینینظریه های شخصیت و روان درمانیروانشناسی عمومی و رشدکلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیکاصول خدمات بهداشتی و بهداشت روانآمار و روش تحقیقزبان عمومی
81.66776.6677046.667204561.667

 • نمرۀ اکتسابی
نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی73/33
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی84/44
آمار و روش تحقیق68/33
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی57/89
روانشناسی رشد76/67
روانشناسی بالینی66/67
روانشناسی عمومیسفید
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان84/44
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید
 • وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریبنمره کلرتبه داوطلب در سهمیهرتبه داوطلب بدون سهمیهآخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دومنتیجه در دوره های روزانه و نوبت دومرتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامیآخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامینتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1865229372957مجاز2946834مجاز
29812331343مجاز345876مجاز
3794039471210مجاز3946638مجاز
43714242268365غیرمجاز24239493مجاز
568551261471244مجاز12648403مجاز
659452592892024مجاز25944038مجاز

 • نمرۀ اکتسابی
نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی64/00
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی37/78
آمار و روش تحقیق60/00
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی57/89
روانشناسی رشد80/00
روانشناسی بالینی66/67
روانشناسی عمومیسفید
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان46/67
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید
 • وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریبنمره کلرتبه داوطلب در سهمیهرتبه داوطلب بدون سهمیهآخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دومنتیجه در دوره های روزانه و نوبت دومرتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامیآخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامینتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
17631201691358مجاز205930مجاز
28909429583مجاز45803مجاز
376441174634مجاز115843مجاز
4353331433705مجاز314824مجاز
5667224183813مجاز246066مجاز
65730373681189مجاز375564مجاز

رشته امتحانینمره کل تراز به درصد
(80 درصد کتبی
20 درصد معدل)
نمره کل علمیرتبه در سهمیهرتبه کل
روانشناسی بالینی76.441272.504256
بهداشت روان79.846676.607138
روانشناسی سلامت78.501274.969248
روانشناسی بالینی کودک و نوجوان76.376672.357245
روانشناسی بالینینظریه های شخصیت و روان درمانیروانشناسی عمومی و رشدکلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیکاصول خدمات بهداشتی و بهداشت روانآمار و روش تحقیقزبان عمومی
73.33346.66746.66755103054.167

 • نمرۀ اکتسابی
نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی73/33
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی55/56
آمار و روش تحقیق55/00
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی73/33
روانشناسی رشد48/33
روانشناسی بالینی66/67
روانشناسی عمومی33/78
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان28/89
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتی5/00
آموزش و پرورش کودکان استثنایی10/00
 • وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریبنمره کلرتبه داوطلب در سهمیهرتبه داوطلب بدون سهمیهآخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دومنتیجه در دوره های روزانه و نوبت دومرتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامیآخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامینتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1814159722957مجاز5946834مجاز
2863336471343مجاز3645876مجاز
3753067801210مجاز6746638مجاز
43492435485365غیرمجاز43539493مجاز
5749364641244مجاز5648403مجاز
660012632632024مجاز23644038مجاز

 • نمرۀ اکتسابی
نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی62/67
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی46/67
آمار و روش تحقیق55/00
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی68/33
روانشناسی رشد65/00
روانشناسی بالینی61/67
روانشناسی عمومیسفید
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان44/44
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید
 • وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریبنمره کلرتبه داوطلب در سهمیهرتبه داوطلب بدون سهمیهآخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دومنتیجه در دوره های روزانه و نوبت دومرتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامیآخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامینتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
174041892172957مجاز18946834مجاز
2855145561343مجاز4545876مجاز
371261191361210مجاز11946638مجاز
43331684774365غیرمجاز68439493مجاز
564622182491244مجاز21848403مجاز
652085836622024مجاز58344038مجاز

 • نمرۀ اکتسابی
نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی62/67
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی40/00
آمار و روش تحقیق50/00
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی56/14
روانشناسی رشد51/67
روانشناسی بالینی65/00
روانشناسی عمومیسفید
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان73/33
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید
 • وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریبنمره کلرتبه داوطلب در سهمیهرتبه داوطلب بدون سهمیهآخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دومنتیجه در دوره های روزانه و نوبت دومرتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامیآخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامینتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
171642512832957مجاز25146834مجاز
2844661721343مجاز6145876مجاز
366432372641210مجاز23746638مجاز
43390580649365غیرمجاز58039493مجاز
559854274801244مجاز42748403مجاز
649877418372024مجاز74144038مجاز

 • نمرۀ اکتسابی
نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی73/33
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی62/22
آمار و روش تحقیق36/67
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی43/86
روانشناسی رشد48/33
روانشناسی بالینی65/00
روانشناسی عمومی33/33
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان66/67
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید
 • وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریبنمره کلرتبه داوطلب در سهمیهرتبه داوطلب بدون سهمیهآخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دومنتیجه در دوره های روزانه و نوبت دومرتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامیآخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامینتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
177751251422957مجاز12546834مجاز
2835468801343مجاز6845876مجاز
367471972241210مجاز19746638مجاز
43347661746365غیرمجاز66139493مجاز
561293443891244مجاز34448403مجاز
655024264762024مجاز42644038مجاز

 • نمرۀ اکتسابی
نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی74/67
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی37/78
آمار و روش تحقیق23/33
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی47/37
روانشناسی رشد51/67
روانشناسی بالینی75/00
روانشناسی عمومی48/89
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان55/56
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید
 • وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریبنمره کلرتبه داوطلب در سهمیهرتبه داوطلب بدون سهمیهآخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دومنتیجه در دوره های روزانه و نوبت دومرتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامیآخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامینتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
177191321512957مجاز13246834مجاز
2728774861343مجاز7445876مجاز
367162102371210مجاز21046638مجاز
4313312081364365غیرمجاز120839493مجاز
56762833221244مجاز28348403مجاز
655813884312024مجاز38844038مجاز

 • نمرۀ اکتسابی
نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی50/67
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی64/44
آمار و روش تحقیق38/33
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی61/40
روانشناسی رشد45/00
روانشناسی بالینی68/33
روانشناسی عمومی44/44
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان53/33
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید
 • وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریبنمره کلرتبه داوطلب در سهمیهرتبه داوطلب بدون سهمیهآخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دومنتیجه در دوره های روزانه و نوبت دومرتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامیآخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامینتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
18687191572957مجاز1946834مجاز
28149121011343مجاز1245876مجاز
36454313241210مجاز3146638مجاز
430041661973365مجاز16639493مجاز
56286363191244مجاز3648403مجاز
65198776702024مجاز7744038مجاز

 • نمرۀ اکتسابی
نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی64/00
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی51/11
آمار و روش تحقیق10/00
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی50/88
روانشناسی رشد46/67
روانشناسی بالینی68/33
روانشناسی عمومی51/11
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان77/78
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

 • وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریبنمره کلرتبه داوطلب در سهمیهرتبه داوطلب بدون سهمیهآخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دومنتیجه در دوره های روزانه و نوبت دومرتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامیآخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامینتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
178051171332957مجاز11746834مجاز
28136891021343مجاز8945876مجاز
361454174661210مجاز41746638مجاز
4288523892704365غیرمجاز238939493مجاز
559944204731244مجاز42048403مجاز
651496227032024مجاز62244038مجاز

 • نمرۀ اکتسابی
نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی36/00
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی46/67
آمار و روش تحقیق51/67
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی57/89
روانشناسی رشد53/33
روانشناسی بالینی66/67
روانشناسی عمومی40/00
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان73/33
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثنایی15/00
 • وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریبنمره کلرتبه داوطلب در سهمیهرتبه داوطلب بدون سهمیهآخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دومنتیجه در دوره های روزانه و نوبت دومرتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامیآخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامینتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
175792176265مجاز21891مجاز
2809121490مجاز21868مجاز
365602292110مجاز21873مجاز
43008611948213مجاز611579مجاز
566552190142مجاز21940مجاز
652713615212مجاز31712مجاز

 • نمرۀ اکتسابی
نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی53/33
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی37/78
آمار و روش تحقیق40/00
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی68/42
روانشناسی رشد41/67
روانشناسی بالینیسفید
روانشناسی عمومیسفید
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان60/00
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید
 • وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریبنمره کلرتبه داوطلب در سهمیهرتبه داوطلب بدون سهمیهآخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دومنتیجه در دوره های روزانه و نوبت دومرتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامیآخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامینتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
173312102392957مجاز21046834مجاز
279281251471343مجاز12545876مجاز
367541932201210مجاز19346638مجاز
4315011411288365غیرمجاز114139493مجاز
562592933331244مجاز29348403مجاز
649547708692024مجاز77044038مجاز

 • نمرۀ اکتسابی
نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی48/00
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی48/89
آمار و روش تحقیق46/67
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی3684
روانشناسی رشد58/33
روانشناسی بالینی70/00
روانشناسی عمومی48/89
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان51/11
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید
 • وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریبنمره کلرتبه داوطلب در سهمیهرتبه داوطلب بدون سهمیهآخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دومنتیجه در دوره های روزانه و نوبت دومرتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامیآخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامینتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
169573053472957مجاز30546834مجاز
274142352751343مجاز23545876مجاز
362373714161210مجاز37146638مجاز
4263945165145365غیرمجاز451639493مجاز
556266247061244مجاز62448403مجاز
652045866652024مجاز58644038مجاز

 • نمرۀ اکتسابی
نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی76/67
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی62/22
آمار و روش تحقیق56/67
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی63/16
روانشناسی رشد78/33
روانشناسی بالینی71/67
روانشناسی عمومی60/00
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان80/00
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثنایی30/00
 • وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریبنمره کلرتبه داوطلب در سهمیهرتبه داوطلب بدون سهمیهآخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دومنتیجه در دوره های روزانه و نوبت دومرتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامیآخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامینتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
19682332957مجاز346834مجاز
29723551343مجاز545876مجاز
3851714161210مجاز1446638مجاز
43545371415365غیرمجاز37139493مجاز
5781136401244مجاز3648403مجاز
6690169782024مجاز6944038مجاز

 • نمرۀ اکتسابی
نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی64/00
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی55/56
آمار و روش تحقیق76/67
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی59/65
روانشناسی رشد75/00
روانشناسی بالینی75/00
روانشناسی عمومی75/56
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان60/00
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثنایی30/00
 • وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریبنمره کلرتبه داوطلب در سهمیهرتبه داوطلب بدون سهمیهآخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دومنتیجه در دوره های روزانه و نوبت دومرتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامیآخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامینتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
19673442957مجاز446834مجاز
2952210101343مجاز1045876مجاز
38907451210مجاز446638مجاز
43746223245365مجاز22339493مجاز
58946661244مجاز648403مجاز
6739530322024مجاز3044038مجاز
 • نمرۀ اکتسابی
نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی84/00
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی37/78
آمار و روش تحقیق56/67
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی57/89
روانشناسی رشد80/00
روانشناسی بالینیسفید
روانشناسی عمومی64/44
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان66/67
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریبنمره کلرتبه داوطلب در سهمیهرتبه داوطلب بدون سهمیهآخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دومنتیجه در دوره های روزانه و نوبت دومرتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامیآخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامینتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
19552552957مجاز546834مجاز
274792222571343مجاز22245876مجاز
38819781210مجاز746638مجاز
43712244270365مجاز24439493مجاز
5797827311244مجاز2748403مجاز
6723443462024مجاز4344038مجاز

 • نمرۀ اکتسابی
نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی82/67
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی55/56
آمار و روش تحقیق50/00
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی61/40
روانشناسی رشد58/33
روانشناسی بالینی53/33
روانشناسی عمومی62/22
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان55/56
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثنایی18/33

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریبنمره کلرتبه داوطلب در سهمیهرتبه داوطلب بدون سهمیهآخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دومنتیجه در دوره های روزانه و نوبت دومرتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامیآخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامینتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1907317202957مجاز1746834مجاز
2861837481343مجاز3745876مجاز
3807931371210مجاز3146638مجاز
43588325364365مجاز32539493مجاز
5800025281244مجاز2548403مجاز
666131011132024مجاز10144038مجاز

 • نمرۀ اکتسابی
نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی53/33
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی46/67
آمار و روش تحقیق61/67
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی56/14
روانشناسی رشد58/33
روانشناسی بالینی66/67
روانشناسی عمومی68/89
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان71/11
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثنایی18/33

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریبنمره کلرتبه داوطلب در سهمیهرتبه داوطلب بدون سهمیهآخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دومنتیجه در دوره های روزانه و نوبت دومرتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامیآخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامینتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1876624282957مجاز2446834مجاز
2860539501343مجاز3945876مجاز
3775350601210مجاز5046638مجاز
43428521583365غیرمجاز52139493مجاز
5729169811244مجاز6948403مجاز
664901221372024مجاز12344038مجاز

 • نمرۀ اکتسابی
نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی64/00
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی46/67
آمار و روش تحقیق31/67
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی59/65
روانشناسی رشد80/00
روانشناسی بالینی61/67
روانشناسی عمومی46/67
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان60/00
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید
 • وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریبنمره کلرتبه داوطلب در سهمیهرتبه داوطلب بدون سهمیهآخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دومنتیجه در دوره های روزانه و نوبت دومرتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامیآخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامینتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1860432402957مجاز3246834مجاز
2874131411343مجاز3145876مجاز
3756665781210مجاز6546638مجاز
4317110791216365غیرمجاز107939493مجاز
57040961121244مجاز9648403مجاز
661022072302024مجاز20744038مجاز

 • نمرۀ اکتسابی
نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی89/33
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی62/22
آمار و روش تحقیق31/67
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی47/37
روانشناسی رشد58/33
روانشناسی بالینی60/00
روانشناسی عمومی51/11
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان60/00
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید
 • وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریبنمره کلرتبه داوطلب در سهمیهرتبه داوطلب بدون سهمیهآخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دومنتیجه در دوره های روزانه و نوبت دومرتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامیآخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامینتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1832848572957مجاز4846834مجاز
2833070821343مجاز7045876مجاز
372051071221210مجاز10746638مجاز
4317110791216365غیرمجاز107939493مجاز
565342022301244مجاز20248403مجاز
659142733052024مجاز27344038مجاز

 • نمرۀ اکتسابی
نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی66/67
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی53/33
آمار و روش تحقیق16/67
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی64/91
روانشناسی رشد71/67
روانشناسی بالینی36/67
روانشناسی عمومی31/11
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان80/00
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثنایی35/00
 • وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریبنمره کلرتبه داوطلب در سهمیهرتبه داوطلب بدون سهمیهآخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دومنتیجه در دوره های روزانه و نوبت دومرتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامیآخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامینتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1831510591358مجاز105930مجاز
2805916123583مجاز165803مجاز
3686221191634مجاز215843مجاز
429521882264705غیرمجاز1884824مجاز
57425971813مجاز96066مجاز
65354585611189مجاز585564مجاز

 • نمرۀ اکتسابی
نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی33/33
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی82/22
آمار و روش تحقیق8/33
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی61/40
روانشناسی رشد66/67
روانشناسی بالینیسفید
روانشناسی عمومی55/56
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان53/33
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

 • وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریبنمره کلرتبه داوطلب در سهمیهرتبه داوطلب بدون سهمیهآخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دومنتیجه در دوره های روزانه و نوبت دومرتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامیآخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامینتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
17929961092957مجاز9646834مجاز
262006687771343مجاز66845876مجاز
360164715241210مجاز47146638مجاز
4242478138735365غیرمجاز765539493مجاز
560953614081244مجاز36148403مجاز
649767508472024مجاز75044038مجاز
 • نمرۀ اکتسابی
نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی8/00
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی64/44
آمار و روش تحقیق51/67
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی56/14
روانشناسی رشد66/67
روانشناسی بالینی66/67
روانشناسی عمومی66/67
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان33/33
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

 • وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریبنمره کلرتبه داوطلب در سهمیهرتبه داوطلب بدون سهمیهآخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دومنتیجه در دوره های روزانه و نوبت دومرتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامیآخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامینتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
177091351542957مجاز13546834مجاز
277081701951343مجاز17045876مجاز
366512332601210مجاز23346638مجاز
4275633523827365غیرمجاز335239493مجاز
565461982261244مجاز19848403مجاز
656333644072024مجاز36444038مجاز
 • نمرۀ اکتسابی
نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی68/00
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامیسفید
آمار و روش تحقیق50/00
روانشناسی مرضی و کودکان استثناییسفید
روانشناسی رشد73/33
روانشناسی بالینیسفید
روانشناسی عمومی42/22
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجانسفید
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتی65/00
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید
 • وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریبنمره کلرتبه داوطلب در سهمیهرتبه داوطلب بدون سهمیهآخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دومنتیجه در دوره های روزانه و نوبت دومرتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامیآخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامینتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
16282736281358مجاز35930مجاز
250002311849583مجاز2315803مجاز
3713616134634مجاز165843مجاز
4345441532705مجاز414824مجاز
5696318123813مجاز186066مجاز
68418141189مجاز15564مجاز

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی80/00
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامیسفید
آمار و روش تحقیق48/33
روانشناسی مرضی و کودکان استثناییسفید
روانشناسی رشد55/00
روانشناسی بالینیسفید
روانشناسی عمومی44/44
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجانسفید
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتی63/33
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید
 • وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریبنمره کلرتبه داوطلب در سهمیهرتبه داوطلب بدون سهمیهآخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دومنتیجه در دوره های روزانه و نوبت دومرتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامیآخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامینتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
161146437342957مجاز64346834مجاز
24803183321161343غیرمجاز183345876مجاز
368971621811210مجاز16246638مجاز
43531389435365غیرمجاز38939493مجاز
567771411631244مجاز14148403مجاز
681939102024مجاز4644038مجاز

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی62/67
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی4/44
آمار و روش تحقیق45/00
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی14/04
روانشناسی رشد61/67
روانشناسی بالینی16/67
روانشناسی عمومی46/67
روان سنجی5/00
آزمون های شناختی هوش و استعداد5/00
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان2/22
روانشناسی صنعتی – سازمانی37/78
روانشناسی اجتماعی20/00
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتی55/00
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید
 • وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریبنمره کلرتبه داوطلب در سهمیهرتبه داوطلب بدون سهمیهآخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دومنتیجه در دوره های روزانه و نوبت دومرتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامیآخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامینتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
160416717672957مجاز67146834مجاز
25143142516591343غیرمجاز142545876مجاز
368931641841210مجاز16446638مجاز
43811198214365مجاز19839493مجاز
566241732001244مجاز17348403مجاز
6747028302024مجاز2844038مجاز

 • نمرۀ اکتسابی
نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی49/33
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامیسفید
آمار و روش تحقیق25/00
روانشناسی مرضی و کودکان استثناییسفید
روانشناسی رشد60/00
روانشناسی بالینیسفید
روانشناسی عمومی66/67
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجانسفید
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتی45/00
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید
 • وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریبنمره کلرتبه داوطلب در سهمیهرتبه داوطلب بدون سهمیهآخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دومنتیجه در دوره های روزانه و نوبت دومرتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامیآخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامینتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
159067478552957مجاز74746834مجاز
24200282232611343غیرمجاز282245876مجاز
360764474991210مجاز44746638مجاز
4291022392531365غیرمجاز223939493مجاز
560913664131244مجاز36648403مجاز
6719846502024مجاز4644038مجاز

 • نمرۀ اکتسابی
نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی50/67
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامیسفید
آمار و روش تحقیق10/00
روانشناسی مرضی و کودکان استثناییسفید
روانشناسی رشد61/67
روانشناسی بالینیسفید
روانشناسی عمومی55/56
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجانسفید
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتی56/67
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید
 • وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریبنمره کلرتبه داوطلب در سهمیهرتبه داوطلب بدون سهمیهآخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دومنتیجه در دوره های روزانه و نوبت دومرتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامیآخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامینتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
15528104511942957مجاز104546834مجاز
24071310435911343غیرمجاز310445876مجاز
355966827771210مجاز68246638مجاز
4268939604505365غیرمجاز396039493مجاز
558864705291244مجاز47048403مجاز
670964952024مجاز4944038مجاز
 • نمرۀ اکتسابی
نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی53/33
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامیسفید
آمار و روش تحقیقسفید
روانشناسی مرضی و کودکان استثناییسفید
روانشناسی رشد68/33
روانشناسی بالینیسفید
روانشناسی عمومی48/89
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجانسفید
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتی38/33
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید
 • وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریبنمره کلرتبه داوطلب در سهمیهرتبه داوطلب بدون سهمیهآخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دومنتیجه در دوره های روزانه و نوبت دومرتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامیآخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامینتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
15458109412512957مجاز109446834مجاز
24160290733591343غیرمجاز290745876مجاز
355047408411210مجاز74046638مجاز
4260449275606365غیرمجاز492739493مجاز
554287928921244مجاز79248403مجاز
663671491682024مجاز14944038مجاز

 • نمرۀ اکتسابی
نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی64/00
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی40/00
آمار و روش تحقیق3/33
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی42/11
روانشناسی رشد63/33
روانشناسی بالینی66/67
روانشناسی عمومی60/00
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان51/11
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتی30/00
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید
 • وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریبنمره کلرتبه داوطلب در سهمیهرتبه داوطلب بدون سهمیهآخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دومنتیجه در دوره های روزانه و نوبت دومرتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامیآخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامینتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
174391802072957مجاز18046834مجاز
275652012301343مجاز20145876مجاز
361324224721210مجاز42246638مجاز
4253358706671365غیرمجاز587039493مجاز
563902442771244مجاز24448403مجاز
662211792002024مجاز17944038مجاز

 • نمرۀ اکتسابی
نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی14/67
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامیسفید
آمار و روش تحقیقسفید
روانشناسی مرضی و کودکان استثناییسفید
روانشناسی رشد53/33
روانشناسی بالینیسفید
روانشناسی عمومی51/11
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجانسفید
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتی55/00
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید
 • وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریبنمره کلرتبه داوطلب در سهمیهرتبه داوطلب بدون سهمیهآخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دومنتیجه در دوره های روزانه و نوبت دومرتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامیآخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامینتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
14434248728572957مجاز248746834مجاز
23180744681191343غیرمجاز701845876مجاز
34240245027821210غیرمجاز245046638مجاز
421071798518907365غیرمجاز1645339493مجاز
54918134115181244غیرمجاز24448403مجاز
659662492792024مجاز17944038مجاز

 • نمرۀ اکتسابی
نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی58/67
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی57/78
آمار و روش تحقیق43/33
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی47/37
روانشناسی رشد60/00
روانشناسی بالینی51/67
روانشناسی عمومی57/78
روان سنجی23/33
آزمون های شناختی هوش و استعداد5/00
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان57/78
روانشناسی صنعتی – سازمانی-4/43
روانشناسی اجتماعی31/11
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانی-2/21
روانشناسی تربیتی16/67
آموزش و پرورش کودکان استثنایی38/33
 • وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریبنمره کلرتبه داوطلب در سهمیهرتبه داوطلب بدون سهمیهآخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دومنتیجه در دوره های روزانه و نوبت دومرتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامیآخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامینتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1826811631358مجاز115930مجاز
2794619144583مجاز195803مجاز
38044640634مجاز65843مجاز
4360724350705مجاز244824مجاز
58404111813مجاز16066مجاز
66605111181189مجاز115564مجاز
 • نمرۀ اکتسابی
نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی84/00
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی68/89
آمار و روش تحقیق68/33
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی66/67
روانشناسی رشد46/67
روانشناسی بالینی53/33
روانشناسی عمومی31/11
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان51/11
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتی21/67
آموزش و پرورش کودکان استثنایی25/00
 • وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریبنمره کلرتبه داوطلب در سهمیهرتبه داوطلب بدون سهمیهآخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دومنتیجه در دوره های روزانه و نوبت دومرتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامیآخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامینتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1861931392957مجاز3146834مجاز
2881328341343مجاز2845876مجاز
3798137441210مجاز3746638مجاز
43880172187365غیرمجاز17239493مجاز
5835911121244مجاز1148403مجاز
6690667762024مجاز6744038مجاز

 • نمرۀ اکتسابی
نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی78/67
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی40/00
آمار و روش تحقیق53/33
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی56/14
روانشناسی رشد58/33
روانشناسی بالینی56/67
روانشناسی عمومی46/67
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان44/44
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثنایی43/33
 • وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریبنمره کلرتبه داوطلب در سهمیهرتبه داوطلب بدون سهمیهآخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دومنتیجه در دوره های روزانه و نوبت دومرتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامیآخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامینتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1835444532957مجاز4446834مجاز
2837667791343مجاز6745876مجاز
3748445531210مجاز4546638مجاز
43624301332365مجاز30139493مجاز
5829712131244مجاز1248403مجاز
663491531722024مجاز15344038مجاز

 • نمرۀ اکتسابی
نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی28/00
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی37/78
آمار و روش تحقیق21/67
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی50/88
روانشناسی رشد61/67
روانشناسی بالینی53/33
روانشناسی عمومی68/89
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان44/44
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتی20/00
آموزش و پرورش کودکان استثنایی53/33
 • وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریبنمره کلرتبه داوطلب در سهمیهرتبه داوطلب بدون سهمیهآخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دومنتیجه در دوره های روزانه و نوبت دومرتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامیآخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامینتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
174581742012957مجاز17446834مجاز
270623343921343مجاز33445876مجاز
362133864321210مجاز38646638مجاز
4261248355502365غیرمجاز483539493مجاز
5795728321244مجاز2848403مجاز
660252272532024مجاز22744038مجاز

 • نمرۀ اکتسابی
نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی64/00
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی57/78
آمار و روش تحقیق35/00
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی64/91
روانشناسی رشد55/00
روانشناسی بالینی60/00
روانشناسی عمومی28/89
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان64/44
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثنایی45/00

 • وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریبنمره کلرتبه داوطلب در سهمیهرتبه داوطلب بدون سهمیهآخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دومنتیجه در دوره های روزانه و نوبت دومرتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامیآخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامینتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1800084972957مجاز8446834مجاز
2849650611343مجاز5045876مجاز
368661691891210مجاز16946638مجاز
432149481070365غیرمجاز94839493مجاز
5769039441244مجاز3948403مجاز
653505045642024مجاز50444038مجاز

 • نمرۀ اکتسابی
نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی40/00
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی64/44
آمار و روش تحقیق51/67
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی64/91
روانشناسی رشد68/33
روانشناسی بالینی71/67
روانشناسی عمومی48/89
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان33/33
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتی33/33
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید
 • وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریبنمره کلرتبه داوطلب در سهمیهرتبه داوطلب بدون سهمیهآخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دومنتیجه در دوره های روزانه و نوبت دومرتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامیآخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامینتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
17919971102957مجاز9746834مجاز
2834969811343مجاز6945876مجاز
370601341521210مجاز13446638مجاز
4289123542662365غیرمجاز235439493مجاز
5735665761244مجاز6548403مجاز
66716891002024مجاز8944038مجاز

 • نمرۀ اکتسابی
نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسیسفید
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی40/00
آمار و روش تحقیق56/67
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی43/86
روانشناسی رشد50/00
روانشناسی بالینی65/00
روانشناسی عمومی46/67
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعداد5/00
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان33/33
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتی11/67
آموزش و پرورش کودکان استثنایی50/00
 • وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریبنمره کلرتبه داوطلب در سهمیهرتبه داوطلب بدون سهمیهآخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دومنتیجه در دوره های روزانه و نوبت دومرتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامیآخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامینتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
162885436212957مجاز54346834مجاز
267764355081343مجاز43545876مجاز
359754885411210مجاز48846638مجاز
4269638924432365غیرمجاز389239493مجاز
57090911041244مجاز9148403مجاز
652415666382024مجاز56644038مجاز

 • نمرۀ اکتسابی
نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی2/67
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی68/89
آمار و روش
تحقیق
33/33
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی43/86
روانشناسی رشد53/33
روانشناسی بالینی43/33
روانشناسی عمومی66/67
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان44/44
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعی13/33
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتی15/00
آموزش و پرورش کودکان استثنایی35/00
 • وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریبنمره کلرتبه داوطلب در سهمیهرتبه داوطلب بدون سهمیهآخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دومنتیجه در دوره های روزانه و نوبت دومرتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامیآخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامینتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
170182873262957مجاز28746834مجاز
2642555796511343مجاز55745876مجاز
355796947901210مجاز69446638مجاز
4262347025348365غیرمجاز470239493مجاز
568271311521244مجاز13148403مجاز
654224695252024مجاز46944038مجاز

🔸نمونۀ کارنامه‌های گرایش سنجش و اندازه‌گیری

 • نمرۀ اکتسابی
نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی70/67
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی22/22
آمار و روش تحقیق90/00
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی56/148
روانشناسی رشد41/67
روانشناسی بالینی66/67
روانشناسی عمومی62/22
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان37/78
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید
 • وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریبنمره کلرتبه داوطلب در سهمیهرتبه داوطلب بدون سهمیهآخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دومنتیجه در دوره های روزانه و نوبت دومرتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامیآخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامینتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1811564772957مجاز6446834مجاز
28132901031343مجاز9045876مجاز
3814629341210مجاز2946638مجاز
43801203220365مجاز20339493مجاز
5742761701244مجاز6148403مجاز
66677921042024مجاز9244038مجاز
 • نمرۀ اکتسابی
نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی85/33
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی57/78
آمار و روش تحقیق83/33
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی31/58
روانشناسی رشد33/33
روانشناسی بالینیسفید
روانشناسی عمومی53/33
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان53/33
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید
 • وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریبنمره کلرتبه داوطلب در سهمیهرتبه داوطلب بدون سهمیهآخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دومنتیجه در دوره های روزانه و نوبت دومرتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامیآخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامینتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1809270832957مجاز7046834مجاز
263895726691343مجاز57245876مجاز
3781848571210مجاز4846638مجاز
44019121134365مجاز12139493مجاز
567751421641244مجاز14248403مجاز
666071041162024مجاز10444038مجاز

 • نمرۀ اکتسابی
نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی53/33
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی44/44
آمار و روش تحقیق68/33
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی49/12
روانشناسی رشد66/67
روانشناسی بالینی51/67
روانشناسی عمومی42/22
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان55/56
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید
 • وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریبنمره کلرتبه داوطلب در سهمیهرتبه داوطلب بدون سهمیهآخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دومنتیجه در دوره های روزانه و نوبت دومرتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامیآخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامینتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1810268812957مجاز6846834مجاز
28092971121343مجاز9745876مجاز
3769157681210مجاز5746638مجاز
43506424473365غیرمجاز42439493مجاز
569091161371244مجاز11648403مجاز
662511721922024مجاز17244038مجاز

 • نمرۀ اکتسابی
نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی65/33
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی20/00
آمار و روش تحقیق35/00
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی54/39
روانشناسی رشد56/67
روانشناسی بالینی56/67
روانشناسی عمومی40/00
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان35/56
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید
 • وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریبنمره کلرتبه داوطلب در سهمیهرتبه داوطلب بدون سهمیهآخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دومنتیجه در دوره های روزانه و نوبت دومرتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامیآخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامینتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
173652012292957مجاز20146834مجاز
276201912171343مجاز19145876مجاز
369151581771210مجاز15846638مجاز
4319810001126365غیرمجاز100039493مجاز
564582212521244مجاز22148403مجاز
655873844272024مجاز38444038مجاز