برای مشاهدۀ پاسخنامه و کارنامۀ اعلام نتایج اولیۀ کنکور دکتری به آدرس زیر مراجعه کنید:

دریافت کارنامه دکتری روانشناسی

فهرست مطالب

کارنامه رتبه 17 دکتری روانشناسی 1402

نمرات اکتسابی
نمره به درصد نام درس
50/48 مجموعه دروس تخصصی در سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد
25/29 استعداد تحصیلی
24/44 زبان انگلیسی / فرانسه / آلمانی

آخرین رتبه مجاز در سایر دوره‌ها (آزاد، نوبت دوم و …) آخرین رتبه مجاز دوره روزانه رتبه در سهمیه نمره کل سهمیه
12251 1474 17 6400 آزاد

مجاز سایر دوره‌ها (آزاد، نوبت دوم و…) مجاز روزانه
هست هست

کارنامه رتبه 18 دکتری روانشناسی 1402

نمرات اکتسابی
نمره به درصد نام درس
48/10 مجموعه دروس تخصصی در سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد
33/33 استعداد تحصیلی
27/78 زبان انگلیسی / فرانسه / آلمانی

آخرین رتبه مجاز در سایر دوره‌ها (آزاد، نوبت دوم و …) آخرین رتبه مجاز دوره روزانه رتبه در سهمیه نمره کل سهمیه
12251 1474 18 6355 آزاد

مجاز سایر دوره‌ها (آزاد، نوبت دوم و…) مجاز روزانه
هست هست

کارنامه رتبه 26 دکتری روانشناسی 1402

نمرات اکتسابی
نمره به درصد نام درس
46/19 مجموعه دروس تخصصی در سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد
2184 استعداد تحصیلی
41/11 زبان انگلیسی / فرانسه / آلمانی

آخرین رتبه مجاز در سایر دوره‌ها (آزاد، نوبت دوم و …) آخرین رتبه مجاز دوره روزانه رتبه در سهمیه نمره کل سهمیه
12251 1474 26 6170 آزاد

مجاز سایر دوره‌ها (آزاد، نوبت دوم و…) مجاز روزانه
هست هست

کارنامه رتبه 43 دکتری روانشناسی 1402

نمرات اکتسابی
نمره به درصد نام درس
46/67 مجموعه دروس تخصصی در سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد
42/53 استعداد تحصیلی
سفید زبان انگلیسی / فرانسه / آلمانی

آخرین رتبه مجاز در سایر دوره‌ها (آزاد، نوبت دوم و …) آخرین رتبه مجاز دوره روزانه رتبه در سهمیه نمره کل سهمیه
12251 1474 43 5872 آزاد
1398 387 5 5872 ایثارگر (5 درصد)

مجاز سایر دوره‌ها (آزاد، نوبت دوم و…) مجاز روزانه
هست هست

کارنامه رتبه 12 دکتری روانشناسی 1401

نمرات اکتسابی
نمره به درصد نام درس
55/70 مجموعه دروس تخصصی در سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد
25/56 استعداد تحصیلی
47/78 زبان انگلیسی / فرانسه / آلمانی

آخرین رتبه مجاز در سایر دوره‌ها (آزاد، نوبت دوم و …) آخرین رتبه مجاز دوره روزانه رتبه در سهمیه نمره کل سهمیه
12854 1353 12 6579 آزاد

مجاز سایر دوره‌ها (آزاد، نوبت دوم و…) مجاز روزانه
هست هست

کارنامه رتبه 1 دکتری روانشناسی 1400

نمرات اکتسابی
نمره به درصد نام درس
63/33 مجموعه دروس تخصصی در سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد
42/22 استعداد تحصیلی
44/44 زبان انگلیسی / فرانسه / آلمانی

آخرین رتبه مجاز در سایر دوره‌ها (آزاد، نوبت دوم و …) آخرین رتبه مجاز دوره روزانه رتبه در سهمیه نمره کل سهمیه
1 8077 آزاد

مجاز سایر دوره‌ها (آزاد، نوبت دوم و…) مجاز روزانه
هست هست