قسمت اول

🎙️ در قسمت اول خاطرجمع چه خواهیم شنید؟

🔸 تحلیل جزءبه‌جزء کارنامۀ کنکور ارشد

🔸 توضیح کامل جدول کد ضرایب

🔸 تقسیم‌بندی 100 انتخاب به سه قسمت!

🔸 انتخاب رشتۀ دانشگاه آزاد

قسمت دوم

🎙️ در قسمت دوم خاطرجمع چه خواهیم شنید؟

🔸 معرفی کامل کد ضرایب

🔸 معرفی انواع گرایش‌های ارشد روانشناسی

🔸 بررسی دروس دانشگاه 

🔸 بررسی بازار کار گرایش‌های ارشد روانشناسی

قسمت سوم

🎙️ در قسمت سوم خاطرجمع چه خواهیم شنید؟

🔸 معرفی دانشگاه‌های روزانه، پردیس خودگردان، شبانه

🔸 معرفی دانشگاه‌های غیرانتفاعی

🔸 معرفی دانشگاه‌های پیام نور

🔸 معرفی دانشگاه‌های آزاد

قسمت چهارم

🎙️ در قسمت چهارم خاطرجمع چه خواهیم شنید؟

🔸 پاسخ به دغدغه داوطلبین دربارۀ:

🔺 سطح‌بندی دانشگاه‌ها

🔺 اولویت‌‌بندی بین رشته‌ها و دانشگاه‌ها (روزانه، شهریه‌پرداز و…)

🔸 توصیه‌های کلیدی انتخاب رشته

قسمت پنجم

🎙️ در قسمت پنجم خاطرجمع چه خواهیم شنید؟

🔸 بررسی انواع شیوه های آموزشی پژوهش محور، آموزش محور و مجازی

🔸 نکات کارنامه سبز و شرایط تکمیل ظرفیت

قسمت ششم

🎙️ در قسمت ششم خاطرجمع چه خواهیم شنید؟

🔸انتخاب رشته نکردن!

🔸 مهاجرت و اپلای

قسمت هفتم

🎙️ در قسمت هفتم خاطرجمع چه خواهیم شنید؟

🔸در قسمت هفتم خاطرجمع، با داوطلبین بهداشت همراه شدیم و به تمام ملزومات انتخاب رشتۀ آن‌ها پرداختیم.

🔺 بررسی گرایش‌های وزارت بهداشت 

🔺 ظرفیت پذیرش‌ها

🔺 واحدهای دانشگاهی و بازار کار

🔺 تحلیل کارنامه و سهمیه‌ها

قسمت هشتم

🎙️ در قسمت هشتم خاطرجمع چه خواهیم شنید؟

🔸 در این قسمت دربارۀ اینکه چه درسی را چطور بخوانیم صحبت می‌کنیم.

🔺 شروع درس خواندن

🔺 برنامه‌ریزی

🔺 معرفی گرایش‌های روانشناسی

🔺 معرفی بازار کار هریک از گرایش های روانشناسی