نویسنده: رضا پورحسین، سید ابوالفضل موسوی، علی زارع مقدم، اعظم گمنام، عباس میربلوک بزرگی، فرشته حسنی استلخی

کلیدواژه‌ها: شناخت درمانی، ذهن آگاهی، حالت بودن، حالت انجام دادن

چکیده: شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در بردارنده، اجزایی از درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی ارائه شده توسط کابات- زین و شناخت درمانی بک می‌باشد و در قالب یک درمان گروهی برای کار با افراد دارای تاریخچه افسردگی و در نتیجه آسیب پذیر در برابر دوره‌های بعدی توسعه داده شده است. این آموزش به افراد توانایی وسعت بخشیدن به دیدگاه خود به منظور مشاهده افکار ناسازگارانه، نشخوارهای فکری، فرایندها و نقایص شناختی موجود را می‌دهد تا بتوانند به طور ایده‌آل آن‌ها را تغییر و یا به جهت دهی رفتاری برای مجدد آنها بپردازند. به عالوه برخی از جنبه‌های درمان شناختی- افسردگی را نیز در برمی‌گیرد که برای حداکثر 12 شرکت کننده قابل اجراست.

نویسنده: غلامعلی افروز، کیانوش هاشمیان، مریم باقری

کلیدواژه‌ها: روان درمانی روان پویشی کوتاه مدت، زوج درمانی هیجان محور، دشواری هیجانی، فقر در تعاملات عاطفی

چکیده: هدف پژوهش حاضر، تعیین میزان اثربخشی مداخله‌ روان‌پویشی بین فردی در مقایسه با زوج درمانی هیجان‌مدار بر فقر در تعاملات عاطفی، رضایت زناشویی و دشواری هیجانی بود. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی با گروه گواه و طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری 3 ماهه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زوج های ساکن مناطق ۱،۲،۳ تهران بود. 

نویسنده: سیده فاطمه موسوی، غلامعلی افروز، علی اکبر ارجمندنیا، باقر غباری بناب

کلیدواژه‌ها: اختلال کاستی توجه، بازی درمانی خانوده محور، تعارض، رابطه والد-کودک، وابستگی، نزدیکی

چکیده: هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی بازی‌درمانی خانواده‌محور، بر بهبود رابطه  والدین و کودکان با اختلال کاستی‌توجه (ADD) بود. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون و گروه کنترل با دورۀ پیگیری دوماهه بود. مطالعه در تابستان سال 1401 صورت گرفت. جامعۀ پژوهش، تمامی کودکان با اختلال کاستی‌توجه 5 تا 10 سال شهر تهران بود و نمونه‌گیری به شکل هدفمند انجام شد.

منابع

frooyesh