فهرست مطالب

کارنامه رتبه 1 ارشد روانشناسی تربیتی 1399

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی74/44
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامیسفید
آمار و روش تحقیق68/42
روانشناسی مرضی و کودکان استثناییسفید
روانشناسی رشد66/67
روانشناسی بالینیسفید
روانشناسی عمومی82/22
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجانسفید
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتی53/33
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
167553253672202مجاز32543911مجاز
25093146114871365غیرمجاز146143157مجاز
3616247571570مجاز4742863مجاز
43736287322160غیرمجاز28735426مجاز
5758137471362مجاز3744017مجاز
69920112136مجاز142092مجاز

کارنامه رتبه 12 ارشد روانشناسی بالینی 1399

نمره اکتسابی

نام درس نمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی 60/00
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 51/11
آمار و روش تحقیق 61/40
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 43/33
روانشناسی رشد 64/91
روانشناسی بالینی 56/67
روانشناسی عمومی 55/56
روان سنجی سفید
آزمون های شناختی هوش و استعداد سفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان 40/00
روانشناسی صنعتی – سازمانی سفید
روانشناسی اجتماعی سفید
رفتار سازمانی سفید
روانشناسی امور استخدامی سفید
بالندگی سازمانی سفید
روانشناسی تربیتی سفید
آموزش و پرورش کودکان استثنایی سفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1 8203 29 39 2202 مجاز 29 43911 مجاز
2 9270 11 12 1365 مجاز 11 43157 مجاز
3 6159 48 58 1570 مجاز 48 42863 مجاز
4 3543 465 520 160 غیرمجاز 465 35426 مجاز
5 7138 81 97 1362 مجاز 81 44017 مجاز
6 6754 192 217 2136 مجاز 192 42092 مجاز

کارنامه رتبه 4 ارشد کودکان استثنایی 1399

نمره اکتسابی

نام درس نمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی 63/33
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی سفید
آمار و روش تحقیق 50/88
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 53/33
روانشناسی رشد 59/65
روانشناسی بالینی سفید
روانشناسی عمومی 73/33
روان سنجی 45/00
آزمون های شناختی هوش و استعداد سفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان سفید
روانشناسی صنعتی – سازمانی سفید
روانشناسی اجتماعی سفید
رفتار سازمانی سفید
روانشناسی امور استخدامی سفید
بالندگی سازمانی سفید
روانشناسی تربیتی 21/67
آموزش و پرورش کودکان استثنایی 3/33

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1 7554 108 127 2202 مجاز 108 43911 مجاز
2 6011 698 810 1365 مجاز 698 43157 مجاز
3 6965 11 11 1570 مجاز 11 42863 مجاز
4 3414 641 717 160 غیرمجاز 641 35426 مجاز
5 8829 4 4 1362 مجاز 4 44017 مجاز
6 7736 38 45 2136 مجاز 38 42092 مجاز

کارنامه رتبه 13 ارشد روانشناسی بالینی 1398

نمره اکتسابی

نام درس نمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی 27/78
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 51/11
آمار و روش تحقیق 66/67
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 61/67
روانشناسی رشد 90/00
روانشناسی بالینی 45/00
روانشناسی عمومی سفید
روان سنجی سفید
آزمون های شناختی هوش و استعداد سفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان 33/33
روانشناسی صنعتی – سازمانی سفید
روانشناسی اجتماعی سفید
رفتار سازمانی سفید
روانشناسی امور استخدامی سفید
بالندگی سازمانی سفید
روانشناسی تربیتی سفید
آموزش و پرورش کودکان استثنایی سفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1 7593 61 66 2621 مجاز 61 44467 مجاز
2 8389 12 13 1132 مجاز 12 44740 مجاز
3 7207 52 60 1034 مجاز 52 43638 مجاز
4 3291 1908 2094 730 غیرمجاز 1908 36489 مجاز
5 6793 68 82 1380 مجاز 68 44627 مجاز
6 5848 292 325 2955 مجاز 292 41521 مجاز

کارنامه رتبه 17 ارشد روانشناسی بالینی 1397

نمره اکتسابی

نام درس نمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی 51/11
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 40/00
آمار و روش تحقیق 51/67
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 53/33
روانشناسی رشد 78/33
روانشناسی بالینی 65/00
روانشناسی عمومی 42/22
روان سنجی سفید
آزمون های شناختی هوش و استعداد سفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان 31/11
روانشناسی صنعتی – سازمانی سفید
روانشناسی اجتماعی سفید
رفتار سازمانی سفید
روانشناسی امور استخدامی سفید
بالندگی سازمانی سفید
روانشناسی تربیتی سفید
آموزش و پرورش کودکان استثنایی سفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1 7926 56 60 1562 مجاز 56 48079 مجاز
2 8742 15 17 872 مجاز 15 48078 مجاز
3 7105 64 66 1493 مجاز 64 48080 مجاز
4 3195 894 957 81 غیرمجاز 891 48078 مجاز
5 6838 111 119 565 مجاز 111 48080 مجاز
6 6316 171 183 1570 مجاز 171 48078 مجاز