فهرست مطالب

کارنامه رتبه 1 ارشد روانشناسی بالینی 1401

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی96/67
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی48/89
آمار و روش تحقیق46/67
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی36/67
روانشناسی رشد70/18
روانشناسی بالینی81/67
روانشناسی عمومی93/33
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان57/78
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
19627222029مجاز256527مجاز
210000111188مجاز157309مجاز
3894478650مجاز755781مجاز
43769127139504مجاز12741265مجاز
57974551454مجاز555994مجاز
6809021232131مجاز2150297مجاز

کارنامه رتبه 2 ارشد روانشناسی بالینی 1401

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی93/33
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی60/00
آمار و روش تحقیق43/33
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی53/33
روانشناسی رشد73/33
روانشناسی بالینی65/00
روانشناسی عمومی40/00
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان57/78
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
19127662029مجاز656527مجاز
29998221188مجاز257309مجاز
385362022650مجاز2055781مجاز
43684154171504مجاز15441265مجاز
5768614151454مجاز1455994مجاز
6702288972131مجاز8850297مجاز

کارنامه رتبه 4 ارشد روانشناسی بالینی 1401

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی100/00
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی82/22
آمار و روش تحقیق63/33
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی26/67
روانشناسی رشد61/40
روانشناسی بالینی75/00
روانشناسی عمومی73/33
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان42/22
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
19108882029مجاز856527مجاز
29655441188مجاز457309مجاز
388001112650مجاز1155781مجاز
439898090504مجاز8041265مجاز
5749721231454مجاز2155994مجاز
6791728302131مجاز2850297مجاز

کارنامه رتبه 5 ارشد روانشناسی بالینی 1401

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی88/89
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی66/67
آمار و روش تحقیق56/67
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی45/00
روانشناسی رشد68/33
روانشناسی بالینی51/67
روانشناسی عمومیسفید
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان48/89
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1812630322029مجاز3056527مجاز
29303551188مجاز557309مجاز
380753538650مجاز3555781مجاز
43818114126504مجاز11441265مجاز
5691355601454مجاز5555994مجاز
663831721962131مجاز17250297مجاز

 

کارنامه رتبه 28 ارشد روانشناسی بالینی 1401

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی80/00
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی44/44
آمار و روش تحقیق38/33
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی23/33
روانشناسی رشد59/65
روانشناسی بالینی58/33
روانشناسی عمومی66/67
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان28/89
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1830426282029مجاز2656527مجاز
2851926281188مجاز2657309مجاز
378804348650مجاز4455781مجاز
43259302336504مجاز30641265مجاز
5233741341454مجاز3155994مجاز
668691011152131مجاز10150297مجاز

کارنامه رتبه 31 ارشد روانشناسی بالینی 1401

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی74/44
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی35/56
آمار و روش تحقیق46/67
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی26/67
روانشناسی رشد61/40
روانشناسی بالینی70/00
روانشناسی عمومی51/11
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان40/00
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1760068772029مجاز6856527مجاز
2847028311188مجاز2857309مجاز
375216371650مجاز6355781مجاز
43467294326504مجاز29441265مجاز
565091101221454مجاز11055994مجاز
666531211382131مجاز12150297مجاز

کارنامه رتبه 32 ارشد روانشناسی بالینی 1401

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی66/67
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی42/22
آمار و روش تحقیق31/67
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی51/67
روانشناسی رشد47/37
روانشناسی بالینی63/33
روانشناسی عمومی53/33
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان64/44
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1780953582029مجاز5356527مجاز
2841329321188مجاز2957309مجاز
36740181207650مجاز18155781مجاز
4288116861909504غیرمجاز168641265مجاز
564701221341454مجاز12255994مجاز
656294094682131مجاز40950297مجاز

کارنامه رتبه 40 ارشد روانشناسی بالینی 1401

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی63/33
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی40/00
آمار و روش تحقیق50/00
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی25/00
روانشناسی رشد60/00
روانشناسی بالینی75/00
روانشناسی عمومی13/33
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان31/11
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
165822512892029مجاز52156527مجاز
2831236401188مجاز3657309مجاز
36854161184650مجاز16155781مجاز
43371395438504مجاز39541265مجاز
557613143591454مجاز31455994مجاز
657713403892131مجاز34050297مجاز

 

کارنامه رتبه 46 ارشد روانشناسی بالینی 1401

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی50/00
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی31/11
آمار و روش تحقیق31/67
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی30/00
روانشناسی رشد80/70
روانشناسی بالینی65/00
روانشناسی عمومی37/78
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان42/22
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتی5/00
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
172671101232029مجاز11056527مجاز
2824041461188مجاز4157309مجاز
37004145165650مجاز14555781مجاز
4301911081242504غیرمجاز110841265مجاز
562661641771454مجاز16455994مجاز
662512082342131مجاز20850297مجاز

 

کارنامه رتبه 69 ارشد روانشناسی بالینی 1401

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی72/22
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی35/56
آمار و روش تحقیق11/67
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی38/33
روانشناسی رشد59/65
روانشناسی بالینی55/00
روانشناسی عمومی37/78
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان46/67
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
173361001122029مجاز10056527مجاز
2800762691188مجاز6257309مجاز
36559228259650مجاز22855781مجاز
4299212021355504غیرمجاز120241265مجاز
560612192401454مجاز21955994مجاز
655784405052131مجاز44050297مجاز

 

کارنامه رتبه 72 ارشد روانشناسی بالینی 1401

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی85/56
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی55/56
آمار و روش تحقیق43/33
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی33/33
روانشناسی رشد46/67
روانشناسی بالینی40/00
روانشناسی عمومی35/56
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان53/33
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتی5/00
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1775356622029مجاز5656527مجاز
2799265721188مجاز6557309مجاز
3728693105650مجاز9355781مجاز
43593193216504مجاز19341265مجاز
564071341471454مجاز13455994مجاز
662282152412131مجاز21550297مجاز

 

کارنامه رتبه 80 ارشد روانشناسی بالینی 1401

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی82/22
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی40/00
آمار و روش تحقیق28/33
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی28/33
روانشناسی رشد61/40
روانشناسی بالینی48/33
روانشناسی عمومیسفید
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان64/44
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
167432112402029مجاز21156527مجاز
2788473801188مجاز7357309مجاز
36393272310650مجاز27255781مجاز
4304810251149504غیرمجاز102541265مجاز
553555526391454مجاز55255994مجاز
651786557652131مجاز65550297مجاز

 

کارنامه رتبه 83 ارشد روانشناسی بالینی 1401

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی61/11
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی44/44
آمار و روش تحقیق55/00
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی6/67
روانشناسی رشد66/67
روانشناسی بالینی63/33
روانشناسی عمومی57/78
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان44/44
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
172761071202029مجاز10756527مجاز
2785275831188مجاز7557309مجاز
373258698650مجاز8655781مجاز
43637328364504مجاز32841265مجاز
559972402651454مجاز24055994مجاز
668371051192131مجاز10550297مجاز

کارنامه رتبه 102 ارشد روانشناسی بالینی 1401

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی14/44
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی64/44
آمار و روش تحقیق73/33
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی46/67
روانشناسی رشد66/67
روانشناسی بالینی78/95
روانشناسی عمومی33/33
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان46/67
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
170401521692029مجاز15256527مجاز
27736911021188مجاز9157309مجاز
37017141161650مجاز14155781مجاز
430639701088504غیرمجاز97041265مجاز
562221721861454مجاز17255994مجاز
654654955682131مجاز49550297مجاز

کارنامه رتبه 134 ارشد روانشناسی بالینی 1401

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی28/89
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی46/67
آمار و روش تحقیق50/00
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی25/00
روانشناسی رشد59/65
روانشناسی بالینی65/00
روانشناسی عمومیسفید
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان26/67
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
157635936862029مجاز59356527مجاز
274781211341188مجاز12157309مجاز
35970445518650مجاز44555781مجاز
4303010751206504غیرمجاز107541265مجاز
551147448551454مجاز74455994مجاز
6492786610142131مجاز86650297مجاز

کارنامه رتبه 150 ارشد روانشناسی بالینی 1401

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی68/89
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی37/78
آمار و روش تحقیق18/43
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی18/44
روانشناسی رشد58/33
روانشناسی بالینی61/67
روانشناسی عمومیسفید
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعداد5/00
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان48/89
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
158365356322029مجاز53556527مجاز
273291351501188مجاز13557309مجاز
35760561652650مجاز56155781مجاز
4375623572665504غیرمجاز235741265مجاز
53605138815911454مجاز138855994مجاز
63639118613792131مجاز118650297مجاز

کارنامه رتبه 169 ارشد روانشناسی بالینی 1401

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی57/78
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی28/89
آمار و روش تحقیق28/33
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی21/67
روانشناسی رشد43/33
روانشناسی بالینی60/00
روانشناسی عمومی48/89
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان53/33
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتی53/33
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
169902232552029مجاز22356527مجاز
273581521691188مجاز15257309مجاز
36114378438650مجاز37855781مجاز
430639701088504غیرمجاز97041265مجاز
554924585311454مجاز45855994مجاز
655504535202131مجاز45350297مجاز

کارنامه رتبه 170 ارشد روانشناسی بالینی 1401

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی73/33
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی33/33
آمار و روش تحقیق25/00
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی21/67
روانشناسی رشد56/14
روانشناسی بالینی61/67
روانشناسی عمومی64/44
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان15/56
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتی53/33
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
169271721942029مجاز17256527مجاز
273541531701188مجاز15357309مجاز
36751178203650مجاز17855781مجاز
430669601077504مجاز96041265مجاز
559702482771454مجاز24855994مجاز
661982222492131مجاز22250297مجاز

کارنامه رتبه 249 ارشد روانشناسی بالینی 1401

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی23/33
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی53/33
آمار و روش تحقیق20/00
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی43/33
روانشناسی رشد52/63
روانشناسی بالینی56/67
روانشناسی عمومیسفید
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان17/78
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتی53/33
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
155467368592029مجاز73656527مجاز
270202202491188مجاز22057309مجاز
3506711301289650غیرمجاز113055781مجاز
4245553035942504غیرمجاز530141265مجاز
5490095611001454مجاز95655994مجاز
63908265730182131غیرمجاز265750297مجاز

کارنامه رتبه 264 ارشد روانشناسی بالینی 1401

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی63/33
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی17/78
آمار و روش تحقیق35/00
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی18/33
روانشناسی رشد43/86
روانشناسی بالینی60/00
روانشناسی عمومیسفید
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان28/89
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1538686310082029مجاز86356527مجاز
269672332641188مجاز23357309مجاز
35729586687650مجاز58655781مجاز
43124803897504غیرمجاز80341265مجاز
54777112512901454مجاز112555994مجاز
64804100811742131مجاز100850297مجاز

کارنامه رتبه 7 ارشد روانشناسی تربیتی 1401

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی58/89
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامیسفید
آمار و روش تحقیق51/67
روانشناسی مرضی و کودکان استثناییسفید
روانشناسی رشد75/44
روانشناسی بالینیسفید
روانشناسی عمومی57/78
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجانسفید
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتی53/33
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
162373494072029مجاز34956527مجاز
24987149717151188غیرمجاز149757309مجاز
3729991103650مجاز9155781مجاز
43367399442504مجاز39941265مجاز
5687559651454مجاز5955994مجاز
68904772131مجاز750297مجاز

کارنامه رتبه 12 ارشد روانشناسی عمومی 1401

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی100/00
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی64/44
آمار و روش تحقیق65/00
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی26/67
روانشناسی رشد59/65
روانشناسی بالینی41/67
روانشناسی عمومی66/67
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان46/67
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1891111122029مجاز1156527مجاز
2859322241188مجاز2257309مجاز
387751314650مجاز1355781مجاز
440626673504مجاز6641265مجاز
5745124271454مجاز2455994مجاز
6784232342131مجاز3250297مجاز

کارنامه رتبه 15 ارشد روانشناسی عمومی 1401

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی91/11
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی53/33
آمار و روش تحقیق60/00
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی30/00
روانشناسی رشد63/33
روانشناسی بالینی40/00
روانشناسی عمومی75/56
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان42/22
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1883214152029مجاز1456527مجاز
2831335391188مجاز3557309مجاز
386551517650مجاز1555781مجاز
43855105117504مجاز10541265مجاز
5749721231454مجاز2155994مجاز
6777334362131مجاز3450297مجاز

کارنامه رتبه 26 ارشد روانشناسی تربیتی 1401

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی20/00
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامیسفید
آمار و روش تحقیق51/67
روانشناسی مرضی و کودکان استثناییسفید
روانشناسی رشد57/89
روانشناسی بالینیسفید
روانشناسی عمومی71/11
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجانسفید
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتی51/67
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
154388169522029مجاز81656527مجاز
24007379543451188غیرمجاز379457309مجاز
36150361420650مجاز36155781مجاز
4295013851560504غیرمجاز138541265مجاز
562101751901454مجاز17555994مجاز
6802524262131مجاز2450297مجاز

 

کارنامه رتبه 27 ارشد روانشناسی تربیتی 1401

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی92/22
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی6/67
آمار و روش تحقیق33/33
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی20/00
روانشناسی رشد43/86
روانشناسی بالینی8/33
روانشناسی عمومی66/67
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان4/44
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعی-2/21
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتی38/33
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
167152172482029مجاز21756527مجاز
2552592010731188مجاز92057309مجاز
37081127146650مجاز12755781مجاز
43373389432504مجاز38941265مجاز
5690856611454مجاز5655994مجاز
6794725272131مجاز2550297مجاز

 

کارنامه رتبه 35 ارشد کودکان استثنایی 1401

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی68/89
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی22/22
آمار و روش تحقیق63/33
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی45/00
روانشناسی رشد58/33
روانشناسی بالینی43/33
روانشناسی عمومی48/89
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان24/44
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثنایی1/67

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1767559662029مجاز5956527مجاز
2777881911188مجاز8157309مجاز
379673842650مجاز3855781مجاز
43543219245504مجاز21941265مجاز
5731932351454مجاز3255994مجاز
667281151292131مجاز11550297مجاز

 

کارنامه رتبه 54 ارشد کودکان استثنایی 1401

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی83/33
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی37/78
آمار و روش تحقیق16/67
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی31/67
روانشناسی رشد52/63
روانشناسی بالینی50/00
روانشناسی عمومی35/56
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعداد5/00
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان28/89
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتی18/33
آموزش و پرورش کودکان استثنایی18/33

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
169891621812029مجاز16256527مجاز
275681081201188مجاز10857309مجاز
36782170194650مجاز17055781مجاز
43156729814504غیرمجاز72941265مجاز
5699849541454مجاز4955994مجاز
663591772012131مجاز17750297مجاز

 

کارنامه رتبه 60 ارشد کودکان استثنایی 1401

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی88/89
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی66/67
آمار و روش تحقیق56/67
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی45/00
روانشناسی رشد68/33
روانشناسی بالینی51/67
روانشناسی عمومیسفید
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان48/89
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1812630322029مجاز3056527مجاز
29303551188مجاز557309مجاز
380753538650مجاز3555781مجاز
43818114126504مجاز11441265مجاز
5691355601454مجاز5555994مجاز
663831721962131مجاز17250297مجاز

 

کارنامه رتبه 118 ارشد کودکان استثنایی 1401

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی45/56
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامیسفید
آمار و روش تحقیق18/33
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی28/33
روانشناسی رشد33/33
روانشناسی بالینیسفید
روانشناسی عمومی17/78
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان35/56
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتی26/67
آموزش و پرورش کودکان استثنایی33/33

 

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
14787148917142029مجاز148956527مجاز
24313278531871188غیرمجاز278557309مجاز
3502611841353650غیرمجاز118455781مجاز
4273924762797504غیرمجاز247641265مجاز
565431071181454مجاز10755994مجاز
652576087032131مجاز60850297مجاز

 

کارنامه رتبه 126 ارشد کودکان استثنایی 1401

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی88/89
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی6/67
آمار و روش تحقیق21/67
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی31/67
روانشناسی رشد49/12
روانشناسی بالینی51/67
روانشناسی عمومی51/11
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان35/56
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتی18/33
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
170441491662029مجاز14956527مجاز
273941411561188مجاز14157309مجاز
36829163187650مجاز16355781مجاز
43178680761504غیرمجاز68041265مجاز
564921141261454مجاز11455994مجاز
666801191362131مجاز11950297مجاز

 

کارنامه رتبه 189 ارشد کودکان استثنایی 1401

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی5/56
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی68/89
آمار و روش تحقیق20/00
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی16/67
روانشناسی رشد54/39
روانشناسی بالینی50/00
روانشناسی عمومی46/67
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان13/33
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتی18/33
آموزش و پرورش کودکان استثنایی35/00

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1545415944218مجاز152112مجاز
2592912736123مجاز122135مجاز
3477222177390مجاز222062مجاز
42236966310630504غیرمجاز2561525مجاز
562162189216مجاز22062مجاز
6515912775208مجاز121773مجاز

 

کارنامه رتبه 37 ارشد روانشناسی عمومی 1401

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی100/00
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی60/00
آمار و روش تحقیق10/00
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی25/00
روانشناسی رشد58/33
روانشناسی بالینی56/67
روانشناسی عمومی68/89
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان57/78
روانشناسی صنعتی – سازمانی-4/43
روانشناسی اجتماعی6/67
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1806133372029مجاز3356527مجاز
2818446511188مجاز4657309مجاز
36931152175650مجاز15255781مجاز
4304110441169504غیرمجاز104441265مجاز
561271972161454مجاز19755994مجاز
663091862112131مجاز18650297مجاز

 

کارنامه رتبه 39 ارشد روانشناسی عمومی 1401

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی70/00
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی40/00
آمار و روش تحقیق51/67
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی33/33
روانشناسی رشد64/91
روانشناسی بالینیسفید
روانشناسی عمومی64/44
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان31/11
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثنایی1/67

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1804835392029مجاز3556527مجاز
265773453971188مجاز34557309مجاز
379553943650مجاز3955781مجاز
43529238266504مجاز23841265مجاز
5705045501454مجاز4555994مجاز
6705185932131مجاز8550297مجاز

 

کارنامه رتبه 43 ارشد روانشناسی عمومی 1401

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی86/67
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی48/89
آمار و روش تحقیق25/00
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی33/33
روانشناسی رشد68/52
روانشناسی بالینی40/00
روانشناسی عمومی68/89
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان26/67
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1796438432029مجاز3856527مجاز
275991031151188مجاز10357309مجاز
374726878650مجاز6855781مجاز
430769321043504غیرمجاز93241265مجاز
5667484941454مجاز8455994مجاز
666461221392131مجاز12250297مجاز

 

کارنامه رتبه 60 ارشد روانشناسی عمومی 1401

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی65/56
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی75/56
آمار و روش تحقیق50/00
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی30/00
روانشناسی رشد31/58
روانشناسی بالینیسفید
روانشناسی عمومی84/44
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان24/44
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

کارنامه رتبه 62 ارشد روانشناسی عمومی 1401

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی85/56
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی55/56
آمار و روش تحقیق43/33
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی33/33
روانشناسی رشد46/67
روانشناسی بالینی40/00
روانشناسی عمومی40/00
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان53/33
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1775356622029مجاز5656527مجاز
2799265721188مجاز6557309مجاز
3728693105650مجاز9355781مجاز
43593193216504مجاز19341265مجاز
564071341471454مجاز13455994مجاز
662282152412131مجاز21550297مجاز

 

کارنامه رتبه 63 ارشد روانشناسی عمومی 1401

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی70/00
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی68/89
آمار و روش تحقیق38/33
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی23/33
روانشناسی رشد73/33
روانشناسی بالینی33/33
روانشناسی عمومی27/89
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان35/56
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1774457632029مجاز5756527مجاز
2789972791188مجاز7257309مجاز
374057889650مجاز7855781مجاز
43364432480504مجاز43241265مجاز
564341291421454مجاز12955994مجاز
662642012272131مجاز20150297مجاز

 

کارنامه رتبه 64 ارشد روانشناسی عمومی 1401

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی25/56
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی46/67
آمار و روش تحقیق46/67
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی31/67
روانشناسی رشد61/40
روانشناسی بالینی1/67
روانشناسی عمومی86/67
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان44/44
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
176876641039مجاز656527مجاز
2590599753643مجاز9957309مجاز
3693821174463مجاز2155781مجاز
429371471623756مجاز14741265مجاز
56516111211008مجاز1155994مجاز
66441211791089مجاز2150297مجاز

 

کارنامه رتبه 66 ارشد روانشناسی عمومی 1401

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی68/89
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی22/22
آمار و روش تحقیق63/33
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی25/00
روانشناسی رشد58/33
روانشناسی بالینی43/33
روانشناسی عمومی48/89
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان24/44
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثنایی1/67

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1767559662029مجاز5956527مجاز
2777881911188مجاز8157309مجاز
379673842650مجاز3855781مجاز
43544219235504مجاز21941265مجاز
5721932351454مجاز3255994مجاز
667281151292131مجاز11550297مجاز

 

کارنامه رتبه 67 ارشد روانشناسی عمومی 1401

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی100/00
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی24/44
آمار و روش تحقیق31/67
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی43/33
روانشناسی رشد57/89
روانشناسی بالینیسفید
روانشناسی عمومی51/11
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان20/00
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1766860672029مجاز6056527مجاز
264323874501188مجاز38757309مجاز
376175662650مجاز5655781مجاز
43286500558504مجاز50041265مجاز
5684461671454مجاز6155994مجاز
664521551762131مجاز15550297مجاز

 

کارنامه رتبه 142 ارشد روانشناسی عمومی 1401

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی45/56
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی55/56
آمار و روش تحقیق16/67
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی23/33
روانشناسی رشد85/00
روانشناسی بالینی35/00
روانشناسی عمومی46/67
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان48/89
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
171601271422029مجاز12756527مجاز
270782082341188غیرمجاز20857309مجاز
36356291332650مجاز29155781مجاز
4252244514994504غیرمجاز444941265مجاز
555834074691454مجاز40755994مجاز
656643964522131مجاز39650297مجاز

 

کارنامه رتبه 20 ارشد روانسنجی 1401

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی75/56
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی44/44
آمار و روش تحقیق45/00
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی23/33
روانشناسی رشد50/88
روانشناسی بالینی63/33
روانشناسی عمومی53/33
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعداد35/00
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان37/78
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

 

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
17431881002029مجاز8856527مجاز
2807856621188مجاز5657309مجاز
385671820650مجاز1855781مجاز
43501262292504مجاز26241265مجاز
562891611741454مجاز16155994مجاز
665011501702131مجاز15050297مجاز

 

کارنامه رتبه 39 ارشد روانسنجی 1401

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی23/33
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامیسفید
آمار و روش تحقیق50/00
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی13/33
روانشناسی رشد66/67
روانشناسی بالینی5/00
روانشناسی عمومی42/22
روان سنجی13/33
آزمون های شناختی هوش و استعداد33/33
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان24/44
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
157176187192029مجاز61856527مجاز
24910160218311188غیرمجاز160257309مجاز
380083639650مجاز3655781مجاز
4287517171944504غیرمجاز171741265مجاز
556373764321454مجاز37655994مجاز
656723904462131مجاز39050297مجاز

 

کارنامه رتبه 62 ارشد روانسنجی 1401

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی100/00
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی24/44
آمار و روش تحقیق31/67
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی43/33
روانشناسی رشد57/89
روانشناسی بالینیسفید
روانشناسی عمومی51/11
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان20/00
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1766860672029مجاز6056527مجاز
264323874501188مجاز38757309مجاز
376175662650مجاز5655781مجاز
43286500558504مجاز50041265مجاز
5684461671454مجاز6155994مجاز
664521551762131مجاز15550297مجاز