کارنامه کنکور رتبه های برتر ارشد روانشناسی 1401

فهرست مطالب

کارنامه رتبه 1 ارشد روانشناسی بالینی 1401

نمره اکتسابی

نام درسنمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی96/67
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی48/89
آمار و روش تحقیق46/67
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی36/67
روانشناسی رشد70/18
روانشناسی بالینی81/67
روانشناسی عمومی93/33
روان سنجیسفید
آزمون های شناختی هوش و استعدادسفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان57/78
روانشناسی صنعتی – سازمانیسفید
روانشناسی اجتماعیسفید
رفتار سازمانیسفید
روانشناسی امور استخدامیسفید
بالندگی سازمانیسفید
روانشناسی تربیتیسفید
آموزش و پرورش کودکان استثناییسفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
19627222029مجاز256527مجاز
210000111188مجاز157309مجاز
3894478650مجاز755781مجاز
43769127139504مجاز12741265مجاز
57974551454مجاز555994مجاز
6809021232131مجاز2150297مجاز

کارنامه رتبه 2 ارشد روانشناسی بالینی 1401

نمره اکتسابی

نام درس نمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی 93/33
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 60/00
آمار و روش تحقیق 43/33
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 53/33
روانشناسی رشد 73/33
روانشناسی بالینی 65/00
روانشناسی عمومی 40/00
روان سنجی سفید
آزمون های شناختی هوش و استعداد سفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان 57/78
روانشناسی صنعتی – سازمانی سفید
روانشناسی اجتماعی سفید
رفتار سازمانی سفید
روانشناسی امور استخدامی سفید
بالندگی سازمانی سفید
روانشناسی تربیتی سفید
آموزش و پرورش کودکان استثنایی سفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1 9127 6 6 2029 مجاز 6 56527 مجاز
2 9998 2 2 1188 مجاز 2 57309 مجاز
3 8536 20 22 650 مجاز 20 55781 مجاز
4 3684 154 171 504 مجاز 154 41265 مجاز
5 7686 14 15 1454 مجاز 14 55994 مجاز
6 7022 88 97 2131 مجاز 88 50297 مجاز

کارنامه رتبه 4 ارشد روانشناسی بالینی 1401

نمره اکتسابی

نام درس نمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی 100/00
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 82/22
آمار و روش تحقیق 63/33
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 26/67
روانشناسی رشد 61/40
روانشناسی بالینی 75/00
روانشناسی عمومی 73/33
روان سنجی سفید
آزمون های شناختی هوش و استعداد سفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان 42/22
روانشناسی صنعتی – سازمانی سفید
روانشناسی اجتماعی سفید
رفتار سازمانی سفید
روانشناسی امور استخدامی سفید
بالندگی سازمانی سفید
روانشناسی تربیتی سفید
آموزش و پرورش کودکان استثنایی سفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1 9108 8 8 2029 مجاز 8 56527 مجاز
2 9655 4 4 1188 مجاز 4 57309 مجاز
3 8800 11 12 650 مجاز 11 55781 مجاز
4 3989 80 90 504 مجاز 80 41265 مجاز
5 7497 21 23 1454 مجاز 21 55994 مجاز
6 7917 28 30 2131 مجاز 28 50297 مجاز

کارنامه رتبه 5 ارشد روانشناسی بالینی 1401

نمره اکتسابی

نام درس نمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی 88/89
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 66/67
آمار و روش تحقیق 56/67
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 45/00
روانشناسی رشد 68/33
روانشناسی بالینی 51/67
روانشناسی عمومی سفید
روان سنجی سفید
آزمون های شناختی هوش و استعداد سفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان 48/89
روانشناسی صنعتی – سازمانی سفید
روانشناسی اجتماعی سفید
رفتار سازمانی سفید
روانشناسی امور استخدامی سفید
بالندگی سازمانی سفید
روانشناسی تربیتی سفید
آموزش و پرورش کودکان استثنایی سفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1 8126 30 32 2029 مجاز 30 56527 مجاز
2 9303 5 5 1188 مجاز 5 57309 مجاز
3 8075 35 38 650 مجاز 35 55781 مجاز
4 3818 114 126 504 مجاز 114 41265 مجاز
5 6913 55 60 1454 مجاز 55 55994 مجاز
6 6383 172 196 2131 مجاز 172 50297 مجاز

 

کارنامه رتبه 28 ارشد روانشناسی بالینی 1401

نمره اکتسابی

نام درس نمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی 80/00
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 44/44
آمار و روش تحقیق 38/33
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 23/33
روانشناسی رشد 59/65
روانشناسی بالینی 58/33
روانشناسی عمومی 66/67
روان سنجی سفید
آزمون های شناختی هوش و استعداد سفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان 28/89
روانشناسی صنعتی – سازمانی سفید
روانشناسی اجتماعی سفید
رفتار سازمانی سفید
روانشناسی امور استخدامی سفید
بالندگی سازمانی سفید
روانشناسی تربیتی سفید
آموزش و پرورش کودکان استثنایی سفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1 8304 26 28 2029 مجاز 26 56527 مجاز
2 8519 26 28 1188 مجاز 26 57309 مجاز
3 7880 43 48 650 مجاز 44 55781 مجاز
4 3259 302 336 504 مجاز 306 41265 مجاز
5 2337 41 34 1454 مجاز 31 55994 مجاز
6 6869 101 115 2131 مجاز 101 50297 مجاز

کارنامه رتبه 31 ارشد روانشناسی بالینی 1401

نمره اکتسابی

نام درس نمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی 74/44
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 35/56
آمار و روش تحقیق 46/67
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 26/67
روانشناسی رشد 61/40
روانشناسی بالینی 70/00
روانشناسی عمومی 51/11
روان سنجی سفید
آزمون های شناختی هوش و استعداد سفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان 40/00
روانشناسی صنعتی – سازمانی سفید
روانشناسی اجتماعی سفید
رفتار سازمانی سفید
روانشناسی امور استخدامی سفید
بالندگی سازمانی سفید
روانشناسی تربیتی سفید
آموزش و پرورش کودکان استثنایی سفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1 7600 68 77 2029 مجاز 68 56527 مجاز
2 8470 28 31 1188 مجاز 28 57309 مجاز
3 7521 63 71 650 مجاز 63 55781 مجاز
4 3467 294 326 504 مجاز 294 41265 مجاز
5 6509 110 122 1454 مجاز 110 55994 مجاز
6 6653 121 138 2131 مجاز 121 50297 مجاز

کارنامه رتبه 32 ارشد روانشناسی بالینی 1401

نمره اکتسابی

نام درس نمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی 66/67
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 42/22
آمار و روش تحقیق 31/67
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 51/67
روانشناسی رشد 47/37
روانشناسی بالینی 63/33
روانشناسی عمومی 53/33
روان سنجی سفید
آزمون های شناختی هوش و استعداد سفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان 64/44
روانشناسی صنعتی – سازمانی سفید
روانشناسی اجتماعی سفید
رفتار سازمانی سفید
روانشناسی امور استخدامی سفید
بالندگی سازمانی سفید
روانشناسی تربیتی سفید
آموزش و پرورش کودکان استثنایی سفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1 7809 53 58 2029 مجاز 53 56527 مجاز
2 8413 29 32 1188 مجاز 29 57309 مجاز
3 6740 181 207 650 مجاز 181 55781 مجاز
4 2881 1686 1909 504 غیرمجاز 1686 41265 مجاز
5 6470 122 134 1454 مجاز 122 55994 مجاز
6 5629 409 468 2131 مجاز 409 50297 مجاز

کارنامه رتبه 40 ارشد روانشناسی بالینی 1401

نمره اکتسابی

نام درس نمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی 63/33
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 40/00
آمار و روش تحقیق 50/00
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 25/00
روانشناسی رشد 60/00
روانشناسی بالینی 75/00
روانشناسی عمومی 13/33
روان سنجی سفید
آزمون های شناختی هوش و استعداد سفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان 31/11
روانشناسی صنعتی – سازمانی سفید
روانشناسی اجتماعی سفید
رفتار سازمانی سفید
روانشناسی امور استخدامی سفید
بالندگی سازمانی سفید
روانشناسی تربیتی سفید
آموزش و پرورش کودکان استثنایی سفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1 6582 251 289 2029 مجاز 521 56527 مجاز
2 8312 36 40 1188 مجاز 36 57309 مجاز
3 6854 161 184 650 مجاز 161 55781 مجاز
4 3371 395 438 504 مجاز 395 41265 مجاز
5 5761 314 359 1454 مجاز 314 55994 مجاز
6 5771 340 389 2131 مجاز 340 50297 مجاز

 

کارنامه رتبه 46 ارشد روانشناسی بالینی 1401

نمره اکتسابی

نام درس نمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی 50/00
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 31/11
آمار و روش تحقیق 31/67
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 30/00
روانشناسی رشد 80/70
روانشناسی بالینی 65/00
روانشناسی عمومی 37/78
روان سنجی سفید
آزمون های شناختی هوش و استعداد سفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان 42/22
روانشناسی صنعتی – سازمانی سفید
روانشناسی اجتماعی سفید
رفتار سازمانی سفید
روانشناسی امور استخدامی سفید
بالندگی سازمانی سفید
روانشناسی تربیتی 5/00
آموزش و پرورش کودکان استثنایی سفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1 7267 110 123 2029 مجاز 110 56527 مجاز
2 8240 41 46 1188 مجاز 41 57309 مجاز
3 7004 145 165 650 مجاز 145 55781 مجاز
4 3019 1108 1242 504 غیرمجاز 1108 41265 مجاز
5 6266 164 177 1454 مجاز 164 55994 مجاز
6 6251 208 234 2131 مجاز 208 50297 مجاز

 

کارنامه رتبه 69 ارشد روانشناسی بالینی 1401

نمره اکتسابی

نام درس نمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی 72/22
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 35/56
آمار و روش تحقیق 11/67
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 38/33
روانشناسی رشد 59/65
روانشناسی بالینی 55/00
روانشناسی عمومی 37/78
روان سنجی سفید
آزمون های شناختی هوش و استعداد سفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان 46/67
روانشناسی صنعتی – سازمانی سفید
روانشناسی اجتماعی سفید
رفتار سازمانی سفید
روانشناسی امور استخدامی سفید
بالندگی سازمانی سفید
روانشناسی تربیتی سفید
آموزش و پرورش کودکان استثنایی سفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1 7336 100 112 2029 مجاز 100 56527 مجاز
2 8007 62 69 1188 مجاز 62 57309 مجاز
3 6559 228 259 650 مجاز 228 55781 مجاز
4 2992 1202 1355 504 غیرمجاز 1202 41265 مجاز
5 6061 219 240 1454 مجاز 219 55994 مجاز
6 5578 440 505 2131 مجاز 440 50297 مجاز

 

کارنامه رتبه 72 ارشد روانشناسی بالینی 1401

نمره اکتسابی

نام درس نمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی 85/56
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 55/56
آمار و روش تحقیق 43/33
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 33/33
روانشناسی رشد 46/67
روانشناسی بالینی 40/00
روانشناسی عمومی 35/56
روان سنجی سفید
آزمون های شناختی هوش و استعداد سفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان 53/33
روانشناسی صنعتی – سازمانی سفید
روانشناسی اجتماعی سفید
رفتار سازمانی سفید
روانشناسی امور استخدامی سفید
بالندگی سازمانی سفید
روانشناسی تربیتی 5/00
آموزش و پرورش کودکان استثنایی سفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1 7753 56 62 2029 مجاز 56 56527 مجاز
2 7992 65 72 1188 مجاز 65 57309 مجاز
3 7286 93 105 650 مجاز 93 55781 مجاز
4 3593 193 216 504 مجاز 193 41265 مجاز
5 6407 134 147 1454 مجاز 134 55994 مجاز
6 6228 215 241 2131 مجاز 215 50297 مجاز

 

کارنامه رتبه 80 ارشد روانشناسی بالینی 1401

نمره اکتسابی

نام درس نمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی 82/22
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 40/00
آمار و روش تحقیق 28/33
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 28/33
روانشناسی رشد 61/40
روانشناسی بالینی 48/33
روانشناسی عمومی سفید
روان سنجی سفید
آزمون های شناختی هوش و استعداد سفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان 64/44
روانشناسی صنعتی – سازمانی سفید
روانشناسی اجتماعی سفید
رفتار سازمانی سفید
روانشناسی امور استخدامی سفید
بالندگی سازمانی سفید
روانشناسی تربیتی سفید
آموزش و پرورش کودکان استثنایی سفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1 6743 211 240 2029 مجاز 211 56527 مجاز
2 7884 73 80 1188 مجاز 73 57309 مجاز
3 6393 272 310 650 مجاز 272 55781 مجاز
4 3048 1025 1149 504 غیرمجاز 1025 41265 مجاز
5 5355 552 639 1454 مجاز 552 55994 مجاز
6 5178 655 765 2131 مجاز 655 50297 مجاز

 

کارنامه رتبه 83 ارشد روانشناسی بالینی 1401

نمره اکتسابی

نام درس نمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی 61/11
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 44/44
آمار و روش تحقیق 55/00
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 6/67
روانشناسی رشد 66/67
روانشناسی بالینی 63/33
روانشناسی عمومی 57/78
روان سنجی سفید
آزمون های شناختی هوش و استعداد سفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان 44/44
روانشناسی صنعتی – سازمانی سفید
روانشناسی اجتماعی سفید
رفتار سازمانی سفید
روانشناسی امور استخدامی سفید
بالندگی سازمانی سفید
روانشناسی تربیتی سفید
آموزش و پرورش کودکان استثنایی سفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1 7276 107 120 2029 مجاز 107 56527 مجاز
2 7852 75 83 1188 مجاز 75 57309 مجاز
3 7325 86 98 650 مجاز 86 55781 مجاز
4 3637 328 364 504 مجاز 328 41265 مجاز
5 5997 240 265 1454 مجاز 240 55994 مجاز
6 6837 105 119 2131 مجاز 105 50297 مجاز

کارنامه رتبه 102 ارشد روانشناسی بالینی 1401

نمره اکتسابی

نام درس نمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی 14/44
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 64/44
آمار و روش تحقیق 73/33
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 46/67
روانشناسی رشد 66/67
روانشناسی بالینی 78/95
روانشناسی عمومی 33/33
روان سنجی سفید
آزمون های شناختی هوش و استعداد سفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان 46/67
روانشناسی صنعتی – سازمانی سفید
روانشناسی اجتماعی سفید
رفتار سازمانی سفید
روانشناسی امور استخدامی سفید
بالندگی سازمانی سفید
روانشناسی تربیتی سفید
آموزش و پرورش کودکان استثنایی سفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1 7040 152 169 2029 مجاز 152 56527 مجاز
2 7736 91 102 1188 مجاز 91 57309 مجاز
3 7017 141 161 650 مجاز 141 55781 مجاز
4 3063 970 1088 504 غیرمجاز 970 41265 مجاز
5 6222 172 186 1454 مجاز 172 55994 مجاز
6 5465 495 568 2131 مجاز 495 50297 مجاز

کارنامه رتبه 134 ارشد روانشناسی بالینی 1401

نمره اکتسابی

نام درس نمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی 28/89
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 46/67
آمار و روش تحقیق 50/00
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 25/00
روانشناسی رشد 59/65
روانشناسی بالینی 65/00
روانشناسی عمومی سفید
روان سنجی سفید
آزمون های شناختی هوش و استعداد سفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان 26/67
روانشناسی صنعتی – سازمانی سفید
روانشناسی اجتماعی سفید
رفتار سازمانی سفید
روانشناسی امور استخدامی سفید
بالندگی سازمانی سفید
روانشناسی تربیتی سفید
آموزش و پرورش کودکان استثنایی سفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1 5763 593 686 2029 مجاز 593 56527 مجاز
2 7478 121 134 1188 مجاز 121 57309 مجاز
3 5970 445 518 650 مجاز 445 55781 مجاز
4 3030 1075 1206 504 غیرمجاز 1075 41265 مجاز
5 5114 744 855 1454 مجاز 744 55994 مجاز
6 4927 866 1014 2131 مجاز 866 50297 مجاز

کارنامه رتبه 150 ارشد روانشناسی بالینی 1401

نمره اکتسابی

نام درس نمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی 68/89
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 37/78
آمار و روش تحقیق 18/43
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 18/44
روانشناسی رشد 58/33
روانشناسی بالینی 61/67
روانشناسی عمومی سفید
روان سنجی سفید
آزمون های شناختی هوش و استعداد 5/00
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان 48/89
روانشناسی صنعتی – سازمانی سفید
روانشناسی اجتماعی سفید
رفتار سازمانی سفید
روانشناسی امور استخدامی سفید
بالندگی سازمانی سفید
روانشناسی تربیتی سفید
آموزش و پرورش کودکان استثنایی سفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1 5836 535 632 2029 مجاز 535 56527 مجاز
2 7329 135 150 1188 مجاز 135 57309 مجاز
3 5760 561 652 650 مجاز 561 55781 مجاز
4 3756 2357 2665 504 غیرمجاز 2357 41265 مجاز
5 3605 1388 1591 1454 مجاز 1388 55994 مجاز
6 3639 1186 1379 2131 مجاز 1186 50297 مجاز

کارنامه رتبه 169 ارشد روانشناسی بالینی 1401

نمره اکتسابی

نام درس نمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی 57/78
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 28/89
آمار و روش تحقیق 28/33
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 21/67
روانشناسی رشد 43/33
روانشناسی بالینی 60/00
روانشناسی عمومی 48/89
روان سنجی سفید
آزمون های شناختی هوش و استعداد سفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان 53/33
روانشناسی صنعتی – سازمانی سفید
روانشناسی اجتماعی سفید
رفتار سازمانی سفید
روانشناسی امور استخدامی سفید
بالندگی سازمانی سفید
روانشناسی تربیتی 53/33
آموزش و پرورش کودکان استثنایی سفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1 6990 223 255 2029 مجاز 223 56527 مجاز
2 7358 152 169 1188 مجاز 152 57309 مجاز
3 6114 378 438 650 مجاز 378 55781 مجاز
4 3063 970 1088 504 غیرمجاز 970 41265 مجاز
5 5492 458 531 1454 مجاز 458 55994 مجاز
6 5550 453 520 2131 مجاز 453 50297 مجاز

کارنامه رتبه 170 ارشد روانشناسی بالینی 1401

نمره اکتسابی

نام درس نمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی 73/33
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 33/33
آمار و روش تحقیق 25/00
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 21/67
روانشناسی رشد 56/14
روانشناسی بالینی 61/67
روانشناسی عمومی 64/44
روان سنجی سفید
آزمون های شناختی هوش و استعداد سفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان 15/56
روانشناسی صنعتی – سازمانی سفید
روانشناسی اجتماعی سفید
رفتار سازمانی سفید
روانشناسی امور استخدامی سفید
بالندگی سازمانی سفید
روانشناسی تربیتی 53/33
آموزش و پرورش کودکان استثنایی سفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1 6927 172 194 2029 مجاز 172 56527 مجاز
2 7354 153 170 1188 مجاز 153 57309 مجاز
3 6751 178 203 650 مجاز 178 55781 مجاز
4 3066 960 1077 504 مجاز 960 41265 مجاز
5 5970 248 277 1454 مجاز 248 55994 مجاز
6 6198 222 249 2131 مجاز 222 50297 مجاز

کارنامه رتبه 249 ارشد روانشناسی بالینی 1401

نمره اکتسابی

نام درس نمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی 23/33
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 53/33
آمار و روش تحقیق 20/00
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 43/33
روانشناسی رشد 52/63
روانشناسی بالینی 56/67
روانشناسی عمومی سفید
روان سنجی سفید
آزمون های شناختی هوش و استعداد سفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان 17/78
روانشناسی صنعتی – سازمانی سفید
روانشناسی اجتماعی سفید
رفتار سازمانی سفید
روانشناسی امور استخدامی سفید
بالندگی سازمانی سفید
روانشناسی تربیتی 53/33
آموزش و پرورش کودکان استثنایی سفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1 5546 736 859 2029 مجاز 736 56527 مجاز
2 7020 220 249 1188 مجاز 220 57309 مجاز
3 5067 1130 1289 650 غیرمجاز 1130 55781 مجاز
4 2455 5303 5942 504 غیرمجاز 5301 41265 مجاز
5 4900 956 1100 1454 مجاز 956 55994 مجاز
6 3908 2657 3018 2131 غیرمجاز 2657 50297 مجاز

کارنامه رتبه 264 ارشد روانشناسی بالینی 1401

نمره اکتسابی

نام درس نمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی 63/33
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 17/78
آمار و روش تحقیق 35/00
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 18/33
روانشناسی رشد 43/86
روانشناسی بالینی 60/00
روانشناسی عمومی سفید
روان سنجی سفید
آزمون های شناختی هوش و استعداد سفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان 28/89
روانشناسی صنعتی – سازمانی سفید
روانشناسی اجتماعی سفید
رفتار سازمانی سفید
روانشناسی امور استخدامی سفید
بالندگی سازمانی سفید
روانشناسی تربیتی سفید
آموزش و پرورش کودکان استثنایی سفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1 5386 863 1008 2029 مجاز 863 56527 مجاز
2 6967 233 264 1188 مجاز 233 57309 مجاز
3 5729 586 687 650 مجاز 586 55781 مجاز
4 3124 803 897 504 غیرمجاز 803 41265 مجاز
5 4777 1125 1290 1454 مجاز 1125 55994 مجاز
6 4804 1008 1174 2131 مجاز 1008 50297 مجاز

کارنامه رتبه 7 ارشد روانشناسی تربیتی 1401

نمره اکتسابی

نام درس نمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی 58/89
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی سفید
آمار و روش تحقیق 51/67
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی سفید
روانشناسی رشد 75/44
روانشناسی بالینی سفید
روانشناسی عمومی 57/78
روان سنجی سفید
آزمون های شناختی هوش و استعداد سفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان سفید
روانشناسی صنعتی – سازمانی سفید
روانشناسی اجتماعی سفید
رفتار سازمانی سفید
روانشناسی امور استخدامی سفید
بالندگی سازمانی سفید
روانشناسی تربیتی 53/33
آموزش و پرورش کودکان استثنایی سفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1 6237 349 407 2029 مجاز 349 56527 مجاز
2 4987 1497 1715 1188 غیرمجاز 1497 57309 مجاز
3 7299 91 103 650 مجاز 91 55781 مجاز
4 3367 399 442 504 مجاز 399 41265 مجاز
5 6875 59 65 1454 مجاز 59 55994 مجاز
6 8904 7 7 2131 مجاز 7 50297 مجاز

کارنامه رتبه 12 ارشد روانشناسی عمومی 1401

نمره اکتسابی

نام درس نمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی 100/00
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 64/44
آمار و روش تحقیق 65/00
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 26/67
روانشناسی رشد 59/65
روانشناسی بالینی 41/67
روانشناسی عمومی 66/67
روان سنجی سفید
آزمون های شناختی هوش و استعداد سفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان 46/67
روانشناسی صنعتی – سازمانی سفید
روانشناسی اجتماعی سفید
رفتار سازمانی سفید
روانشناسی امور استخدامی سفید
بالندگی سازمانی سفید
روانشناسی تربیتی سفید
آموزش و پرورش کودکان استثنایی سفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1 8911 11 12 2029 مجاز 11 56527 مجاز
2 8593 22 24 1188 مجاز 22 57309 مجاز
3 8775 13 14 650 مجاز 13 55781 مجاز
4 4062 66 73 504 مجاز 66 41265 مجاز
5 7451 24 27 1454 مجاز 24 55994 مجاز
6 7842 32 34 2131 مجاز 32 50297 مجاز

کارنامه رتبه 15 ارشد روانشناسی عمومی 1401

نمره اکتسابی

نام درس نمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی 91/11
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 53/33
آمار و روش تحقیق 60/00
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 30/00
روانشناسی رشد 63/33
روانشناسی بالینی 40/00
روانشناسی عمومی 75/56
روان سنجی سفید
آزمون های شناختی هوش و استعداد سفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان 42/22
روانشناسی صنعتی – سازمانی سفید
روانشناسی اجتماعی سفید
رفتار سازمانی سفید
روانشناسی امور استخدامی سفید
بالندگی سازمانی سفید
روانشناسی تربیتی سفید
آموزش و پرورش کودکان استثنایی سفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1 8832 14 15 2029 مجاز 14 56527 مجاز
2 8313 35 39 1188 مجاز 35 57309 مجاز
3 8655 15 17 650 مجاز 15 55781 مجاز
4 3855 105 117 504 مجاز 105 41265 مجاز
5 7497 21 23 1454 مجاز 21 55994 مجاز
6 7773 34 36 2131 مجاز 34 50297 مجاز

کارنامه رتبه 26 ارشد روانشناسی تربیتی 1401

نمره اکتسابی

نام درس نمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی 20/00
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی سفید
آمار و روش تحقیق 51/67
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی سفید
روانشناسی رشد 57/89
روانشناسی بالینی سفید
روانشناسی عمومی 71/11
روان سنجی سفید
آزمون های شناختی هوش و استعداد سفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان سفید
روانشناسی صنعتی – سازمانی سفید
روانشناسی اجتماعی سفید
رفتار سازمانی سفید
روانشناسی امور استخدامی سفید
بالندگی سازمانی سفید
روانشناسی تربیتی 51/67
آموزش و پرورش کودکان استثنایی سفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1 5438 816 952 2029 مجاز 816 56527 مجاز
2 4007 3795 4345 1188 غیرمجاز 3794 57309 مجاز
3 6150 361 420 650 مجاز 361 55781 مجاز
4 2950 1385 1560 504 غیرمجاز 1385 41265 مجاز
5 6210 175 190 1454 مجاز 175 55994 مجاز
6 8025 24 26 2131 مجاز 24 50297 مجاز

 

کارنامه رتبه 27 ارشد روانشناسی تربیتی 1401

نمره اکتسابی

نام درس نمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی 92/22
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 6/67
آمار و روش تحقیق 33/33
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 20/00
روانشناسی رشد 43/86
روانشناسی بالینی 8/33
روانشناسی عمومی 66/67
روان سنجی سفید
آزمون های شناختی هوش و استعداد سفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان 4/44
روانشناسی صنعتی – سازمانی سفید
روانشناسی اجتماعی -2/21
رفتار سازمانی سفید
روانشناسی امور استخدامی سفید
بالندگی سازمانی سفید
روانشناسی تربیتی 38/33
آموزش و پرورش کودکان استثنایی سفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1 6715 217 248 2029 مجاز 217 56527 مجاز
2 5525 920 1073 1188 مجاز 920 57309 مجاز
3 7081 127 146 650 مجاز 127 55781 مجاز
4 3373 389 432 504 مجاز 389 41265 مجاز
5 6908 56 61 1454 مجاز 56 55994 مجاز
6 7947 25 27 2131 مجاز 25 50297 مجاز

 

کارنامه رتبه 35 ارشد کودکان استثنایی 1401

نمره اکتسابی

نام درس نمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی 68/89
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 22/22
آمار و روش تحقیق 63/33
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 45/00
روانشناسی رشد 58/33
روانشناسی بالینی 43/33
روانشناسی عمومی 48/89
روان سنجی سفید
آزمون های شناختی هوش و استعداد سفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان 24/44
روانشناسی صنعتی – سازمانی سفید
روانشناسی اجتماعی سفید
رفتار سازمانی سفید
روانشناسی امور استخدامی سفید
بالندگی سازمانی سفید
روانشناسی تربیتی سفید
آموزش و پرورش کودکان استثنایی 1/67

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1 7675 59 66 2029 مجاز 59 56527 مجاز
2 7778 81 91 1188 مجاز 81 57309 مجاز
3 7967 38 42 650 مجاز 38 55781 مجاز
4 3543 219 245 504 مجاز 219 41265 مجاز
5 7319 32 35 1454 مجاز 32 55994 مجاز
6 6728 115 129 2131 مجاز 115 50297 مجاز

 

کارنامه رتبه 54 ارشد کودکان استثنایی 1401

نمره اکتسابی

نام درس نمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی 83/33
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 37/78
آمار و روش تحقیق 16/67
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 31/67
روانشناسی رشد 52/63
روانشناسی بالینی 50/00
روانشناسی عمومی 35/56
روان سنجی سفید
آزمون های شناختی هوش و استعداد 5/00
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان 28/89
روانشناسی صنعتی – سازمانی سفید
روانشناسی اجتماعی سفید
رفتار سازمانی سفید
روانشناسی امور استخدامی سفید
بالندگی سازمانی سفید
روانشناسی تربیتی 18/33
آموزش و پرورش کودکان استثنایی 18/33

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1 6989 162 181 2029 مجاز 162 56527 مجاز
2 7568 108 120 1188 مجاز 108 57309 مجاز
3 6782 170 194 650 مجاز 170 55781 مجاز
4 3156 729 814 504 غیرمجاز 729 41265 مجاز
5 6998 49 54 1454 مجاز 49 55994 مجاز
6 6359 177 201 2131 مجاز 177 50297 مجاز

 

کارنامه رتبه 60 ارشد کودکان استثنایی 1401

نمره اکتسابی

نام درس نمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی 88/89
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 66/67
آمار و روش تحقیق 56/67
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 45/00
روانشناسی رشد 68/33
روانشناسی بالینی 51/67
روانشناسی عمومی سفید
روان سنجی سفید
آزمون های شناختی هوش و استعداد سفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان 48/89
روانشناسی صنعتی – سازمانی سفید
روانشناسی اجتماعی سفید
رفتار سازمانی سفید
روانشناسی امور استخدامی سفید
بالندگی سازمانی سفید
روانشناسی تربیتی سفید
آموزش و پرورش کودکان استثنایی سفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1 8126 30 32 2029 مجاز 30 56527 مجاز
2 9303 5 5 1188 مجاز 5 57309 مجاز
3 8075 35 38 650 مجاز 35 55781 مجاز
4 3818 114 126 504 مجاز 114 41265 مجاز
5 6913 55 60 1454 مجاز 55 55994 مجاز
6 6383 172 196 2131 مجاز 172 50297 مجاز

 

کارنامه رتبه 118 ارشد کودکان استثنایی 1401

نمره اکتسابی

نام درس نمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی 45/56
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی سفید
آمار و روش تحقیق 18/33
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 28/33
روانشناسی رشد 33/33
روانشناسی بالینی سفید
روانشناسی عمومی 17/78
روان سنجی سفید
آزمون های شناختی هوش و استعداد سفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان 35/56
روانشناسی صنعتی – سازمانی سفید
روانشناسی اجتماعی سفید
رفتار سازمانی سفید
روانشناسی امور استخدامی سفید
بالندگی سازمانی سفید
روانشناسی تربیتی 26/67
آموزش و پرورش کودکان استثنایی 33/33

 

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1 4787 1489 1714 2029 مجاز 1489 56527 مجاز
2 4313 2785 3187 1188 غیرمجاز 2785 57309 مجاز
3 5026 1184 1353 650 غیرمجاز 1184 55781 مجاز
4 2739 2476 2797 504 غیرمجاز 2476 41265 مجاز
5 6543 107 118 1454 مجاز 107 55994 مجاز
6 5257 608 703 2131 مجاز 608 50297 مجاز

 

کارنامه رتبه 126 ارشد کودکان استثنایی 1401

نمره اکتسابی

نام درس نمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی 88/89
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 6/67
آمار و روش تحقیق 21/67
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 31/67
روانشناسی رشد 49/12
روانشناسی بالینی 51/67
روانشناسی عمومی 51/11
روان سنجی سفید
آزمون های شناختی هوش و استعداد سفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان 35/56
روانشناسی صنعتی – سازمانی سفید
روانشناسی اجتماعی سفید
رفتار سازمانی سفید
روانشناسی امور استخدامی سفید
بالندگی سازمانی سفید
روانشناسی تربیتی 18/33
آموزش و پرورش کودکان استثنایی سفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1 7044 149 166 2029 مجاز 149 56527 مجاز
2 7394 141 156 1188 مجاز 141 57309 مجاز
3 6829 163 187 650 مجاز 163 55781 مجاز
4 3178 680 761 504 غیرمجاز 680 41265 مجاز
5 6492 114 126 1454 مجاز 114 55994 مجاز
6 6680 119 136 2131 مجاز 119 50297 مجاز

 

کارنامه رتبه 189 ارشد کودکان استثنایی 1401

نمره اکتسابی

نام درس نمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی 5/56
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 68/89
آمار و روش تحقیق 20/00
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 16/67
روانشناسی رشد 54/39
روانشناسی بالینی 50/00
روانشناسی عمومی 46/67
روان سنجی سفید
آزمون های شناختی هوش و استعداد سفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان 13/33
روانشناسی صنعتی – سازمانی سفید
روانشناسی اجتماعی سفید
رفتار سازمانی سفید
روانشناسی امور استخدامی سفید
بالندگی سازمانی سفید
روانشناسی تربیتی 18/33
آموزش و پرورش کودکان استثنایی 35/00

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1 5454 15 944 218 مجاز 15 2112 مجاز
2 5929 12 736 123 مجاز 12 2135 مجاز
3 4772 22 1773 90 مجاز 22 2062 مجاز
4 2236 9663 10630 504 غیرمجاز 256 1525 مجاز
5 6216 2 189 216 مجاز 2 2062 مجاز
6 5159 12 775 208 مجاز 12 1773 مجاز

 

کارنامه رتبه 37 ارشد روانشناسی عمومی 1401

نمره اکتسابی

نام درس نمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی 100/00
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 60/00
آمار و روش تحقیق 10/00
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 25/00
روانشناسی رشد 58/33
روانشناسی بالینی 56/67
روانشناسی عمومی 68/89
روان سنجی سفید
آزمون های شناختی هوش و استعداد سفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان 57/78
روانشناسی صنعتی – سازمانی -4/43
روانشناسی اجتماعی 6/67
رفتار سازمانی سفید
روانشناسی امور استخدامی سفید
بالندگی سازمانی سفید
روانشناسی تربیتی سفید
آموزش و پرورش کودکان استثنایی سفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1 8061 33 37 2029 مجاز 33 56527 مجاز
2 8184 46 51 1188 مجاز 46 57309 مجاز
3 6931 152 175 650 مجاز 152 55781 مجاز
4 3041 1044 1169 504 غیرمجاز 1044 41265 مجاز
5 6127 197 216 1454 مجاز 197 55994 مجاز
6 6309 186 211 2131 مجاز 186 50297 مجاز

 

کارنامه رتبه 39 ارشد روانشناسی عمومی 1401

نمره اکتسابی

نام درس نمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی 70/00
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 40/00
آمار و روش تحقیق 51/67
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 33/33
روانشناسی رشد 64/91
روانشناسی بالینی سفید
روانشناسی عمومی 64/44
روان سنجی سفید
آزمون های شناختی هوش و استعداد سفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان 31/11
روانشناسی صنعتی – سازمانی سفید
روانشناسی اجتماعی سفید
رفتار سازمانی سفید
روانشناسی امور استخدامی سفید
بالندگی سازمانی سفید
روانشناسی تربیتی سفید
آموزش و پرورش کودکان استثنایی 1/67

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1 8048 35 39 2029 مجاز 35 56527 مجاز
2 6577 345 397 1188 مجاز 345 57309 مجاز
3 7955 39 43 650 مجاز 39 55781 مجاز
4 3529 238 266 504 مجاز 238 41265 مجاز
5 7050 45 50 1454 مجاز 45 55994 مجاز
6 7051 85 93 2131 مجاز 85 50297 مجاز

 

کارنامه رتبه 43 ارشد روانشناسی عمومی 1401

نمره اکتسابی

نام درس نمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی 86/67
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 48/89
آمار و روش تحقیق 25/00
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 33/33
روانشناسی رشد 68/52
روانشناسی بالینی 40/00
روانشناسی عمومی 68/89
روان سنجی سفید
آزمون های شناختی هوش و استعداد سفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان 26/67
روانشناسی صنعتی – سازمانی سفید
روانشناسی اجتماعی سفید
رفتار سازمانی سفید
روانشناسی امور استخدامی سفید
بالندگی سازمانی سفید
روانشناسی تربیتی سفید
آموزش و پرورش کودکان استثنایی سفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1 7964 38 43 2029 مجاز 38 56527 مجاز
2 7599 103 115 1188 مجاز 103 57309 مجاز
3 7472 68 78 650 مجاز 68 55781 مجاز
4 3076 932 1043 504 غیرمجاز 932 41265 مجاز
5 6674 84 94 1454 مجاز 84 55994 مجاز
6 6646 122 139 2131 مجاز 122 50297 مجاز

 

کارنامه رتبه 60 ارشد روانشناسی عمومی 1401

نمره اکتسابی

نام درس نمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی 65/56
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 75/56
آمار و روش تحقیق 50/00
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 30/00
روانشناسی رشد 31/58
روانشناسی بالینی سفید
روانشناسی عمومی 84/44
روان سنجی سفید
آزمون های شناختی هوش و استعداد سفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان 24/44
روانشناسی صنعتی – سازمانی سفید
روانشناسی اجتماعی سفید
رفتار سازمانی سفید
روانشناسی امور استخدامی سفید
بالندگی سازمانی سفید
روانشناسی تربیتی سفید
آموزش و پرورش کودکان استثنایی سفید

کارنامه رتبه 62 ارشد روانشناسی عمومی 1401

نمره اکتسابی

نام درس نمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی 85/56
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 55/56
آمار و روش تحقیق 43/33
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 33/33
روانشناسی رشد 46/67
روانشناسی بالینی 40/00
روانشناسی عمومی 40/00
روان سنجی سفید
آزمون های شناختی هوش و استعداد سفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان 53/33
روانشناسی صنعتی – سازمانی سفید
روانشناسی اجتماعی سفید
رفتار سازمانی سفید
روانشناسی امور استخدامی سفید
بالندگی سازمانی سفید
روانشناسی تربیتی سفید
آموزش و پرورش کودکان استثنایی سفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1 7753 56 62 2029 مجاز 56 56527 مجاز
2 7992 65 72 1188 مجاز 65 57309 مجاز
3 7286 93 105 650 مجاز 93 55781 مجاز
4 3593 193 216 504 مجاز 193 41265 مجاز
5 6407 134 147 1454 مجاز 134 55994 مجاز
6 6228 215 241 2131 مجاز 215 50297 مجاز

 

کارنامه رتبه 63 ارشد روانشناسی عمومی 1401

نمره اکتسابی

نام درس نمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی 70/00
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 68/89
آمار و روش تحقیق 38/33
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 23/33
روانشناسی رشد 73/33
روانشناسی بالینی 33/33
روانشناسی عمومی 27/89
روان سنجی سفید
آزمون های شناختی هوش و استعداد سفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان 35/56
روانشناسی صنعتی – سازمانی سفید
روانشناسی اجتماعی سفید
رفتار سازمانی سفید
روانشناسی امور استخدامی سفید
بالندگی سازمانی سفید
روانشناسی تربیتی سفید
آموزش و پرورش کودکان استثنایی سفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1 7744 57 63 2029 مجاز 57 56527 مجاز
2 7899 72 79 1188 مجاز 72 57309 مجاز
3 7405 78 89 650 مجاز 78 55781 مجاز
4 3364 432 480 504 مجاز 432 41265 مجاز
5 6434 129 142 1454 مجاز 129 55994 مجاز
6 6264 201 227 2131 مجاز 201 50297 مجاز

 

کارنامه رتبه 64 ارشد روانشناسی عمومی 1401

نمره اکتسابی

نام درس نمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی 25/56
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 46/67
آمار و روش تحقیق 46/67
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 31/67
روانشناسی رشد 61/40
روانشناسی بالینی 1/67
روانشناسی عمومی 86/67
روان سنجی سفید
آزمون های شناختی هوش و استعداد سفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان 44/44
روانشناسی صنعتی – سازمانی سفید
روانشناسی اجتماعی سفید
رفتار سازمانی سفید
روانشناسی امور استخدامی سفید
بالندگی سازمانی سفید
روانشناسی تربیتی سفید
آموزش و پرورش کودکان استثنایی سفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1 7687 6 64 1039 مجاز 6 56527 مجاز
2 5905 99 753 643 مجاز 99 57309 مجاز
3 6938 21 174 463 مجاز 21 55781 مجاز
4 2937 147 1623 756 مجاز 147 41265 مجاز
5 6516 11 121 1008 مجاز 11 55994 مجاز
6 6441 21 179 1089 مجاز 21 50297 مجاز

 

کارنامه رتبه 66 ارشد روانشناسی عمومی 1401

نمره اکتسابی

نام درس نمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی 68/89
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 22/22
آمار و روش تحقیق 63/33
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 25/00
روانشناسی رشد 58/33
روانشناسی بالینی 43/33
روانشناسی عمومی 48/89
روان سنجی سفید
آزمون های شناختی هوش و استعداد سفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان 24/44
روانشناسی صنعتی – سازمانی سفید
روانشناسی اجتماعی سفید
رفتار سازمانی سفید
روانشناسی امور استخدامی سفید
بالندگی سازمانی سفید
روانشناسی تربیتی سفید
آموزش و پرورش کودکان استثنایی 1/67

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1 7675 59 66 2029 مجاز 59 56527 مجاز
2 7778 81 91 1188 مجاز 81 57309 مجاز
3 7967 38 42 650 مجاز 38 55781 مجاز
4 3544 219 235 504 مجاز 219 41265 مجاز
5 7219 32 35 1454 مجاز 32 55994 مجاز
6 6728 115 129 2131 مجاز 115 50297 مجاز

 

کارنامه رتبه 67 ارشد روانشناسی عمومی 1401

نمره اکتسابی

نام درس نمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی 100/00
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 24/44
آمار و روش تحقیق 31/67
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 43/33
روانشناسی رشد 57/89
روانشناسی بالینی سفید
روانشناسی عمومی 51/11
روان سنجی سفید
آزمون های شناختی هوش و استعداد سفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان 20/00
روانشناسی صنعتی – سازمانی سفید
روانشناسی اجتماعی سفید
رفتار سازمانی سفید
روانشناسی امور استخدامی سفید
بالندگی سازمانی سفید
روانشناسی تربیتی سفید
آموزش و پرورش کودکان استثنایی سفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1 7668 60 67 2029 مجاز 60 56527 مجاز
2 6432 387 450 1188 مجاز 387 57309 مجاز
3 7617 56 62 650 مجاز 56 55781 مجاز
4 3286 500 558 504 مجاز 500 41265 مجاز
5 6844 61 67 1454 مجاز 61 55994 مجاز
6 6452 155 176 2131 مجاز 155 50297 مجاز

 

کارنامه رتبه 142 ارشد روانشناسی عمومی 1401

نمره اکتسابی

نام درس نمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی 45/56
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 55/56
آمار و روش تحقیق 16/67
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 23/33
روانشناسی رشد 85/00
روانشناسی بالینی 35/00
روانشناسی عمومی 46/67
روان سنجی سفید
آزمون های شناختی هوش و استعداد سفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان 48/89
روانشناسی صنعتی – سازمانی سفید
روانشناسی اجتماعی سفید
رفتار سازمانی سفید
روانشناسی امور استخدامی سفید
بالندگی سازمانی سفید
روانشناسی تربیتی سفید
آموزش و پرورش کودکان استثنایی سفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1 7160 127 142 2029 مجاز 127 56527 مجاز
2 7078 208 234 1188 غیرمجاز 208 57309 مجاز
3 6356 291 332 650 مجاز 291 55781 مجاز
4 2522 4451 4994 504 غیرمجاز 4449 41265 مجاز
5 5583 407 469 1454 مجاز 407 55994 مجاز
6 5664 396 452 2131 مجاز 396 50297 مجاز

 

کارنامه رتبه 20 ارشد روانسنجی 1401

نمره اکتسابی

نام درس نمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی 75/56
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 44/44
آمار و روش تحقیق 45/00
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 23/33
روانشناسی رشد 50/88
روانشناسی بالینی 63/33
روانشناسی عمومی 53/33
روان سنجی سفید
آزمون های شناختی هوش و استعداد 35/00
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان 37/78
روانشناسی صنعتی – سازمانی سفید
روانشناسی اجتماعی سفید
رفتار سازمانی سفید
روانشناسی امور استخدامی سفید
بالندگی سازمانی سفید
روانشناسی تربیتی سفید
آموزش و پرورش کودکان استثنایی سفید

 

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1 7431 88 100 2029 مجاز 88 56527 مجاز
2 8078 56 62 1188 مجاز 56 57309 مجاز
3 8567 18 20 650 مجاز 18 55781 مجاز
4 3501 262 292 504 مجاز 262 41265 مجاز
5 6289 161 174 1454 مجاز 161 55994 مجاز
6 6501 150 170 2131 مجاز 150 50297 مجاز

 

کارنامه رتبه 39 ارشد روانسنجی 1401

نمره اکتسابی

نام درس نمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی 23/33
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی سفید
آمار و روش تحقیق 50/00
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 13/33
روانشناسی رشد 66/67
روانشناسی بالینی 5/00
روانشناسی عمومی 42/22
روان سنجی 13/33
آزمون های شناختی هوش و استعداد 33/33
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان 24/44
روانشناسی صنعتی – سازمانی سفید
روانشناسی اجتماعی سفید
رفتار سازمانی سفید
روانشناسی امور استخدامی سفید
بالندگی سازمانی سفید
روانشناسی تربیتی سفید
آموزش و پرورش کودکان استثنایی سفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1 5717 618 719 2029 مجاز 618 56527 مجاز
2 4910 1602 1831 1188 غیرمجاز 1602 57309 مجاز
3 8008 36 39 650 مجاز 36 55781 مجاز
4 2875 1717 1944 504 غیرمجاز 1717 41265 مجاز
5 5637 376 432 1454 مجاز 376 55994 مجاز
6 5672 390 446 2131 مجاز 390 50297 مجاز

 

کارنامه رتبه 62 ارشد روانسنجی 1401

نمره اکتسابی

نام درس نمره به درصد
متون روانشناسی به زبان انگلیسی 100/00
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 24/44
آمار و روش تحقیق 31/67
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 43/33
روانشناسی رشد 57/89
روانشناسی بالینی سفید
روانشناسی عمومی 51/11
روان سنجی سفید
آزمون های شناختی هوش و استعداد سفید
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان 20/00
روانشناسی صنعتی – سازمانی سفید
روانشناسی اجتماعی سفید
رفتار سازمانی سفید
روانشناسی امور استخدامی سفید
بالندگی سازمانی سفید
روانشناسی تربیتی سفید
آموزش و پرورش کودکان استثنایی سفید

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول

کد ضریب
نمره کل
رتبه داوطلب در سهمیه
رتبه داوطلب بدون سهمیه
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم
نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم
رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی
1 7668 60 67 2029 مجاز 60 56527 مجاز
2 6432 387 450 1188 مجاز 387 57309 مجاز
3 7617 56 62 650 مجاز 56 55781 مجاز
4 3286 500 558 504 مجاز 500 41265 مجاز
5 6844 61 67 1454 مجاز 61 55994 مجاز
6 6452 155 176 2131 مجاز 155 50297 مجاز

 

دیدگاهتان را بنویسید