نمایش 1–20 از 36 نتیجه

24%تخفیف
آسیب شناسی روانی هالجین سیدمحمدی
340,000 256,750 تومان
23%تخفیف
کتاب آسیب شناسی روانی گنجی جلد اول
460,000 353,750 تومان
20%تخفیف
راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی DSM-5-TR گنجی
460,000 366,750 تومان
17%تخفیف
خلاصه روان پزشکی کاپلان و سادوک جلد دوم رضاعی
330,000 274,555 تومان
17%تخفیف
خلاصه روانپزشکی کاپلان و سادوک جلد اول رضاعی
410,000 340,750 تومان
15%تخفیف
آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان گنجی
480,000 406,750 تومان
16%تخفیف
خلاصه روانپزشکی کاپلان و سادوک رضاعی ویراست دوازدهم
310,000 259,555 تومان
16%تخفیف
آسیب شناسی روانی بارلو فیروزبخت
390,000 326,555 تومان
13%تخفیف
روانشناسی مرضی تحولی جلد اول دادستان
175,000 152,750 تومان
22%تخفیف
کتاب روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی سیف نراقی
150,000 117,555 تومان
26%تخفیف
آسیب شناسی روانی باچر جلد اول سید محمدی
250,000 184,555 تومان
23%تخفیف
دانش آموزان استثنایی هالاهان و کافمن
440,000 338,750 تومان
16%تخفیف
خلاصه روان‌ پزشکی کاپلان و سادوک جلد چهارم ترجمه رضاعی
350,000 295,555 تومان
18%تخفیف
آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان رابرت وایس
600,000 489,555 تومان
18%تخفیف
کتاب روانشناسی مرضی کودک اریک جی
600,000 489,555 تومان
23%تخفیف
کتاب راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی سید محمدی
700,000 538,750 تومان
25%تخفیف
روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنایی میلانی فر
200,000 149,750 تومان
27%تخفیف
آسیب شناسی روانی جلد اول سلیگمن سید محمدی
300,000 218,750 تومان
15%تخفیف
کتاب آسیب شناسی روانی کرینگ جلد اول - کرینگ
320,000 273,555 تومان
20%تخفیف
تنظیم هیجان و آسیب‌ شناسی روانی رویکرد فراتشخیصی به سبب‌شناسی و درمان آن کرینگ
230,000 183,555 تومان